Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Kreeka

Kreeka neis piirkondades, kus kinnisvara registreerimine on lõpetatud, on olemas elektrooniline kinnistusregister ehk maakataster (κτηματολόγιο). Kinnistusraamatu (κτηματολογικά γραφεία) rolli täidavad ajutiselt ka kohalikud hüpoteegiregistrid (υποθηκοφυλακεία). Kreeka maakatastri seaduse nr 2664/1998 kohaselt tuleb neis piirkondades, kus kataster alates 2003. aastast toimib ja kus sellega on asendatud eelnev vara ülekandmise ja hüpoteekide süsteem, kinnistusregistri andmeid säilitada ja ajakohastada elektrooniliselt. Kinnistusregistri andmeid haldab kogu riigis tsentraalselt äriühing Ktimatologio (Κτηματολόγιο Α.Ε.) ja neid ajakohastavad oma tehingutele tuginedes kohalikud kinnistusregistrid.

Sisu koostaja:
Kreeka
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet pakub Kreeka kinnisvaraandmete ja -dokumentide säilitamise süsteem?

Iga rahukohtu (piirkondliku tsiviilkohtu) (ειρηνοδικείο) piirkonnas töötab üks või mitu registriametit, mis pakuvad järgmisi seadusega ettenähtud teenuseid:

  1. registriameti piirkonnas paikneva kinnisvara registreerimine, konfiskeerimine ja arestimine;
  2. seadusega ettenähtud muudatuste tegemine registri kannetesse;
  3. kinnisvaraga seotud kohtumenetluste ja muude õiguslike meetmete või asjakohaste märkuste registrisse kandmine.

Olemas on nii tasulised (26) kui ka tasuta (320) hüpoteegiregistrid.

Tasulisi teenuseid osutavad hüpoteegiregistrid (έμμισθα υποθηκοφυλακεία) kuuluvad justiitsministeeriumi alluvuses.

Rhodose ja Kos-Lerose kinnistusregistrid osutavad oma teenuseid justiitsministeeriumi talitustena; nende registreerimissüsteem on kinnisvarakeskne.

Tasuta teenuseid osutavad hüpoteegiregistrid (άμισθα υποθηκοφυλακεία) on kas:

  1. spetsialiseerunud (ειδικά) ja nende tegevust korraldab registripidaja (υποθηκοφύλακας), kelle on ametisse nimetanud justiitsministeerium pärast seda, kui kandidaat on edukalt läbinud vastava konkursi, või
  2. spetsialiseerumata (μη ειδικά) ja nende tegevust juhib selleks määratud notar.

Eespool nimetatud hüpoteegiregistrite kontaktandmed leiab Kreeka justiitsministeeriumi veebisaidilt.

Lisaks sellele on Kreekas olemas institutsiooniline raamistik Kreeka maakatastri (Εθνικό Κτηματολόγιο) uurimiseks, arendamiseks ja selle töö korraldamiseks. Need ülesanded on antud äriühingule Ktimatologio, mis on eraõiguslik juriidiline isik.

Kreeka maakataster on omandit ja omandiõigusi käsitleva juriidilise, tehnilise ja muu teabe ühtne registreerimissüsteem, mille toimimise tagab riik.

Kreeka maakatastris registreeritakse:

  • kõik omandiõiguste andmise, ülekandmise, muutmise või tühistamise toimingud. Iga toiming registreeritakse alles pärast põhjalikku kontrolli, tagamaks, et ei registreerita ühtegi toimingut, mille puhul omandit ülekandev isik ei ole kinnistusregistris omanikuna registreeritud isik;
  • omandi geograafilised andmed (kuju, asukoht ja mõõtmed);
  • riigivara ning
  • kasutusvalduse kokkulepped.

Õigusaktide andmebaas

Põhiteavet Kreeka maakatastri kohta leiab katastri veebisaidilt.

Kas juurdepääs Kreeka kinnisvaraandmete ja -dokumentide säilitamise süsteemis sisalduvale teabele on tasuta?

Piirkondades, kus toimivad ajutised kinnistusregistrid, on registrite ruumides olemas arvutid, milles saab tasuta otsida elektroonilisel kujul säilitatavaid andmeid.

Äriühingule Ktimatologio on riikliku strateegilise raamkava alusel tehtud ülesandeks töötada välja projekt dokumentide digitaalseks edastamiseks hüpoteegiregistrisse, et viia kinnisvara registreerimine lõpule ka riigi ülejäänud piirkondades. Projekti raames tuleb kujundada välja taristu: a) kinnistusregistrisse tehtavate kannete aluseks olevate dokumentide veebipõhiseks edastamiseks ning b) kinnistusregistri kannete kohta tõendi saamise avalduste veebipõhiseks esitamiseks ja menetlemiseks.

Keskkonna ja energeetika ministeeriumis on koostatud vajalik seaduseelnõu.

Kreeka kinnisvaraandmete ja -dokumentide säilitamise süsteemi ajalugu

Kinnisvara registreerimise süsteem sätestati esmakordselt seaduses nr 41/1836. Eespool nimetatud asutused peavad kinnistusregistreid alates ajast, mil alustati kinnisvara registreerimist.

Neis piirkondades, kus kinnisvara registreerimine on veel lõpetamata, täidavad alates ajast, mil Kreeka kaardistamis- ja katastriorganisatsioon (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) otsustas luua maakatastri, kinnistusregistri ülesandeid ajutiselt kohalikud hüpoteegiregistrid. Sellest ajast alates tehakse kinnistusregistri tehinguid elektrooniliselt.

Kuidas teha päringuid Kreeka kinnistusregistris?

Elektroonilises kinnistusregistris on võimalik teha päringuid a) isikuandmete, b) Kreeka maakatastri koodi ja/või c) kinnisvara aadressi alusel.

Seonduvad lingid

Kreeka maakataster

Viimati uuendatud: 22/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.