Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Kreeka

Kreekas on elektrooniline kinnistusraamat ehk nn kataster (κτηματολόγιο) kasutusel nendes piirkondades, kus maa kinnistamine on lõpule viidud. Kohalikud hüpoteegiregistrid (υποθηκοφυλακεία) tegutsevad samuti ajutiselt kinnistusraamatutena (κτηματολογικά γραφεία).

Sisu koostaja:
Kreeka
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Riigi nendes piirkondades, kus Kreeka kinnistusraamat on toiminud alates 2003. aastast, asendades varasemat kinnisvara võõrandamise ja hüpoteekide registreerimise süsteemi, tuleb vastavalt riiklikku kinnistusraamatut käsitlevale seadusele nr 2664/1998 kinnistusraamatut pidada ja ajakohastada ainult elektrooniliselt. Riiklik kinnistusraamat ehk kataster KTIMATOLOGIO AE. haldab keskselt kogu Kreekat hõlmavat kinnistusraamatut ja kohalikud kinnistusraamatupidajad ajakohastavad seda tehingute alusel.

Seadusega nr 4512/2018 loodi avalik-õiguslik juriidiline isik ehk Kreeka kataster, mis on KTIMATOLOGIO AE. kõikehõlmav õigusjärglane.

Millist teavet Kreeka kinnisvaraandmete ja -dokumentide säilitamise süsteem pakub?

Iga rahukohtuniku (ειρηνοδικείο) kohtualluvuses tegutseb üks või mitu registrit, mis pakuvad seaduse alusel järgmisi teenuseid:

  1. nende jurisdiktsiooni alla kuuluva kinnisvara registreerimine, hüpoteegi eelmärkimine või kinnisvara arestimine;
  2. seaduse kohaselt tehtavate toimingute tegemine ja
  3. kinnisvaraga seotud kohtuasjade ja muude toimingute või märkuste registreerimine.

Kreekas on 15 tasulist ja 258 tasuta hüpoteegiregistrit. Need arvud muutuvad, sest praegu toimub hüpoteegiregistrite järkjärguline kaotamine ja nende lisamine Kreeka katastrisse.

Tasulised hüpoteegiregistrid on justiitsministeeriumi kontorid.

Rhodosel ja Kosil asuvad Rhodose ja Kos-Lerose kohalikud kinnistusraamatud on justiitsministeeriumi kontorid, mis haldavad keskselt registreerimissüsteemi.

Tasuta hüpoteegiregistrid (άμισθα υποθηκοφυλακεία) on:

  1. spetsialiseerunud tasuta registrid, mida haldavad registripidajad, kelle justiitsminister on määranud pärast asjakohase eksami sooritamist, või
  2. mittespetsialiseerunud tasuta registrid, mida haldavad hüpoteegiregistri peakontorisse määratud notarid.

Hüpoteegiregistrite kontaktandmed on kättesaadavad justiitsministeeriumi veebisaidil.

Kreeka kataster on ühtne süsteem, milles registreeritakse juriidiline, tehniline ja muu lisateave kinnisvara ja omandiõiguste kohta, mis on riigi poolt tagatud ja tema vastutusel.

Eelkõige teeb Kreeka kataster järgmist:

  • registreerib kõik toimingud, millega luuakse kinnisvaraga seotud õigused, antakse need üle või muudetakse või eemaldatakse need. Iga toiming registreeritakse alles pärast põhjalikku kontrolli ja seda ei registreerita, kui kinnisvara võõrandaja ei ole kinnisvara omanikuna kinnistusraamatusse kantud isik;
  • registreerib kinnisvara geograafilise kirjelduse (vorm, asukoht ja suurus);
  • registreerib süstemaatiliselt avalikku vara ja

registreerib kasutusõigused.

Õigusandmebaas

Põhiteave Kreeka katastri kohta on kättesaadav katastri veebisaidil.

Kas juurdepääs Kreeka kinnisvaraandmetega seotud teenustele on tasuta?

Piirkondades, kus kinnistusraamatud toimivad ajutiselt, võib andmete elektrooniliseks otsimiseks kasutada vastavates kontorites tasuta kättesaadavaid arvuteid.

Kreeka kinnisvaraandmete ja -dokumentide säilitamise süsteemi ajalugu

Maa kinnistamise süsteem sätestati esmakordselt seaduses nr 41/1836. Eespool nimetatud ametiasutused on säilitanud maad puudutavaid andmeid alates maa kinnistamise algusest.

Piirkondades, kus maa kinnistamine on lõpule jõudmas, on kohalikud hüpoteegiregistrid tegutsenud ajutiste kinnistusraamatutena alates sellest ajast, kui Kreeka kaardistamis- ja katastriorganisatsioon (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) otsustas katastri luua. Sellest ajast saadik on tehinguid registreeritud kinnistusraamatutes üksnes elektrooniliselt.

Kuidas andmeid otsida?

Elektrooniline kinnistusraamatu süsteem võimaldab teha otsinguid järgmiste kriteeriumide põhjal: a) isikuandmed, b) Kreeka katastrikood ja/või c) kinnisvara aadress.

Lingid

Kreeka kataster

Viimati uuendatud: 26/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.