Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje ungari keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Ungari

Sellel lehel antakse ülevaade Ungari kinnistusregistrist.

Sisu koostaja:
Ungari
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Ungari kinnistusregister pakub?

Ungari kinnistusregistrit peavad põllumajanduse ja maaelu arengu ministeerium, maahalduse ja geoteabe amet ning Ungari katastriamet.

Ungari katastriameti (magyarországi földhivatalok) ametlikult veebisaidilt on võimalik saada teavet Ungari katastriameti büroode üleriigilise võrgu kohta, sealtkaudu on juurdepääs maa-ameti institutsioonide võrgustikule koos üksikasjaliku teabega järgneva kohta:

  • nende ülesanded;
  • kohustused ja osutatavad teenused;
  • uued ja olulised projektid.

Saidilt on võimalik alla laadida juhtumite haldamise vorme ja lugeda elektrooniliste teenuste ning süsteemi sisenemise tingimuste kohta. Samuti on võimalik leida asjaomaseid seadusi.

Kas juurdepääs Ungari kinnistusregistrile on tasuta?

Registreeritud kasutajatel (avaliku halduse asutused, pangad, juristid, notarid, kohaliku omavalitsuse asutused, kinnisvaramaaklerid jne) on olnud juurdepääs Ungari katastriameti online-teenustele (TAKARNET) alates 2003. aastast. Teenus on tasuline ja seda osutatakse kooskõlas asjaomaste õigusaktidega.

Online-katastriamet (Földhivatal Online) alustas teenuste pakkumist 2011. aasta juunis. Kodanikel on sellele otsejuurdepääs valitsusportaali kaudu, kui nad kasutavad oma klienditunnust. Nad saavad kasutada tasulisi online-teenuseid, nagu registreeritud kasutajadki.

Online-katastriameti kliendid omavad teatavatele andmetele tasuta juurdepääsu. Tasuta teenus hõlmab ainult kirjeldavaid kinnistuandmeid (kinnistusraamatu esimene osa ((tulajdoni lap)). Andmebaasis saab otsingut teostada maatüki numbri (helyrajzi szám) või kinnistu aadressi järgi. Registreeritud kasutajad ja teised kodanikud omavad online-teenustele juurdepääsu ööpäevringselt.

Kuidas teha päringuid Ungari kinnistusregistris

Üldjuhul võib otsida järgmiste andmete alusel:

  • maatüki number;
  • maatüki numbrite vahemik või
  • kinnistu aadress.

Eriõigustega kasutajad (politsei, uurimist teostavad ametiasutused, kohtutäiturid, notarid seoses pärimisasjadega) saavad otsida omaniku ja/või õigustatud isiku nime ja isikuandmete järgi

Ungari kinnistusregistri ajalugu

Ungari kinnistusregistrit haldava õigusliku ja haldussüsteemi ametlik nimetus on „kinnistusregistri ühtne süsteem” (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer). „Ühtne” sellepärast, et katastriandmed ja andmed kinnistutega seotud õiguste kohta (telekkönyv, „Grundbuch”) on olnud nii õiguslikult kui ka institutsiooniliselt koos aastast 1971. Kõikidest maa-ametitest koosnev ühine institutsionaalne võrgustik vastutab õiguslike tehingute ja muudatuste kandmise eest maakatastrikaartidele, edastab andmeid ja täidab muid maa ja kinnistutega seotud ülesandeid. Ungari omandiõigustel põhinev kinnistusregistri ühtne süsteem oli esimene omataoline Euroopas.

Ungari süsteemil on mitu eesmärki: lisaks kõikidele kinnistusregistriga seotud ülesannetele täidab ta ka paljusid muid ülesandeid, nagu geodeetiliste kontrollpunktide võrgustiku loomine ja haldamine, topograafiline kaardistamine, pinnase kaitse, maade rendileandmise registreerimine, halduspiiride säilitamine.

Seda avalikku andmebaasi, mis sisaldab teavet teatavate majanduse, põllumajanduse ja laenudega seotud olulisimate aspektide ehk põllumajandusmaa ja kinnisasjade kohta, haldavad maahaldamisega tegelevad ametiasutused integreeritult. Andmebaas hõlmab kogu Ungari haldusterritooriumi. Süsteemi eesmärk on aidata kaitsta omandiõigust, puhast keskkonda, ettevõtlusvabadust ja konkurentsi ning ametlikult registreerida looduslikud ja kunstlikud maastikuelemendid ühtses ja ametlikus kinnistusraamatusüsteemis ja ruumiandmete infrastruktuuris.

Üldeesmärk on kogu maaomandit ja muud omandit käsitlevate andmete ametlik registreerimine ja haldamine, kaitstes samal ajal omandiõigusi ja muid omandiga seotud õigusi ühtse ja ametliku kinnistusraamatusüsteemi ja infrastruktuuri kaudu.

Lisaks sellele on kinnistusregistri ühtsel süsteemil kaks konkreetset eesmärki. Kinnistusregistri õiguslik eesmärk on kaitsta kinnisasjadega seotud õigusi ja ametlikke dokumente, tagades samal ajal kindluse heausksetele omanikele ja valdajatele ning edendades kinnisasjade kasumlikku kasutamist. Teisalt on süsteemi majanduslik eesmärk olla ühtseks aluseks planeerimisele ja rahaliste kohustuste seadmisele, lihtsustada statistiliste andmete edastamise kaudu haldamist ja omandisse investeerimist ning pakkuda teenuseid kogu ühiskonnale.

Seonduvad lingid

Riigiportaal

Ungari katastriameti büroode ametlik veebisait
Viimati uuendatud: 06/04/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.