Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Ungari

Sellel lehel antakse lühiülevaade Ungari kinnistusregistrist.

Sisu koostaja:
Ungari

Milliseid teenuseid Ungari kinnistusregister pakub?

Ungari kinnistusregistrit peavad põllumajandusministeerium (Földművelésügyi Minisztérium) ja Ungari katastriamet (Földhivatal).

Ungari katastriameti (magyarországi földhivatalok) ametlikult veebisaidilt on võimalik saada teavet Ungari katastriameti büroode üleriigilise võrgu kohta, sealtkaudu on juurdepääs maa-ameti institutsioonide võrgustikule koos üksikasjaliku teabega järgneva kohta:

  • nende ülesanded,
  • nende kohustused ja osutatavad teenused,
  • uued ja olulised projektid.

Saidilt on võimalik alla laadida juhtumite haldamise vorme ja lugeda elektrooniliste teenuste ning süsteemi sisenemise tingimuste kohta. Samuti leiab sealt asjaomaseid seadusi.

Kas juurdepääs Ungari kinnistusregistrile on tasuta?

Registreeritud kasutajatel (avaliku halduse asutused, pangad, juristid, notarid, kohaliku omavalitsuse asutused, kinnisvaramaaklerid jne) on olnud juurdepääs Ungari katastriameti online-teenustele (TAKARNET) alates 2003. aastast. Päringute tegemise eest tuleb maksta asjaomaste õigusnormide kohaselt kindlaks määratud tasu.

2011. aasta juunis käivitati katastriameti veebiteenused (Földhivatal Online), mida kodanikud saavad kasutada otse valitsusportaali kaudu, kui nad kasutavad oma klienditunnust (ügyfélkapu). Nii kodanikud kui ka registreeritud kasutajad saavad portaali kaudu kasutada tasulisi veebiteenuseid.

Teatavaid piiratud andmepäringuid saavad veebi-katastriameti kasutajad teha tasuta. Tasuta teenus hõlmab ainult kirjeldavaid kinnistuandmeid (kinnistusraamatu esimene osa (tulajdoni lap)). Andmebaasis saab otsingut teha katastrinumbri (helyrajzi szám) või kinnistu aadressi järgi. Nii registreeritud kasutajad kui ka teised kodanikud saavad veebiteenuseid kasutada ööpäevaringselt.

Kuidas teha päringuid Ungari kinnistusregistris?

Üldjuhul saab päringuid teha järgmiste andmete alusel:

  • katastrinumber,
  • katastrinumbrite vahemik või
  • kinnistu aadress.

Eriõigustega kasutajad (politsei, uurimisasutused, kohtutäiturid, notarid seoses pärimisasjadega) saavad otsida omaniku ja/või õigustatud isiku nime ja isikuandmete järgi.

Ungari kinnistusregistri ajalugu

Ungari kinnistusregistrit haldava õigusliku ja haldussüsteemi ametlik nimetus on „kinnistusregistri ühtne süsteem” (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer).  „Ühtne” sellepärast, et katastriandmed ja andmed kinnistutega seotud õiguste kohta (telekkönyv, „Grundbuch”) on olnud ühtses formaadis nii õiguslikult kui ka institutsiooniliselt koos aastast 1971. Kõikidest maa-ametitest koosnev ühine institutsionaalne võrgustik vastutab õiguslike tehingute ja muudatuste kandmise eest maakatastrikaartidele, edastab andmeid ja täidab muid maa ja kinnistutega seotud ülesandeid. Ungari omandiõigustel põhinev kinnistusregistri ühtne süsteem oli esimene omataoline Euroopas.

Ungari süsteemil on mitu eesmärki: lisaks kõikidele kinnistusregistriga seotud ülesannetele täidab ta ka paljusid muid ülesandeid, nagu geodeetiliste kontrollpunktide võrgustiku loomine ja haldamine, topograafiline kaardistamine, pinnase kaitse, maade rendileandmise registreerimine, halduspiiride säilitamine.

Seda avalikku andmebaasi, mis sisaldab teavet teatavate majanduse, põllumajanduse ja laenudega seotud olulisimate aspektide ehk põllumajandusmaa ja kinnisasjade kohta, haldavad maahaldamisega tegelevad ametiasutused integreeritult. Andmebaas hõlmab kogu Ungari haldusterritooriumi.  Süsteemi eesmärk on aidata kaitsta omandiõigust, puhast keskkonda, ettevõtlusvabadust ja konkurentsi ning ametlikult registreerida looduslikud ja kunstlikud maastikuelemendid ühtses ja ametlikus kinnistusraamatusüsteemis ja ruumiandmete infrastruktuuris.

Üldeesmärk on kogu maaomandit ja muid kinnisasju käsitlevate andmete ametlik registreerimine ja haldamine, kaitstes samal ajal omandiõigusi ja muid kinnisomandiga seotud õigusi ühtse ja ametliku kinnistusraamatusüsteemi ja taristu kaudu.
Lisaks sellele on kinnistusregistri ühtsel süsteemil kaks konkreetset eesmärki.  Kinnistusregistri õiguslik eesmärk on kaitsta kinnisasjadega seotud õigusi ja ametlikke dokumente, tagades samal ajal kindluse heausksetele omanikele ja valdajatele ning edendades kinnisasjade mõistlikku kasutamist.  Teisalt on registri majanduslik eesmärk olla ühtseks aluseks planeerimisele ja rahaliste kohustuste seadmisele, lihtsustada statistiliste andmete edastamise kaudu kinnisomandi haldamist ja sellesse investeerimist ning pakkuda teenuseid kogu ühiskonnale.

Kasulikud lingid

Valitsusportaal

Ungari katastriameti veebisait

Viimati uuendatud: 06/01/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.