Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Iirimaa

Sellel lehel antakse ülevaade Iirimaa kinnistusregistrist.

Sisu koostaja:
Iirimaa

Millist teavet Iirimaa kinnistusregister pakub?

Iirimaa kinnistusregistrit peab ja seda haldab Iirimaa kinnistusamet (Property Registration Authority), mis on seaduse alusel loodud organ, mis vastutab maa kinnistamise eest Iirimaal.

Iirimaa kinnistusregistrist leiab nii juriidilisi kui ka faktilisi üksikasju.

Iga üksuse andmed on jagatud kolme ossa.

 1. 1. osas kirjeldatakse kinnisasja geograafilist asukohta viitega digitaalsele kaardile ja maaomandi liiki (eluaegne maaomand või renditud maa).
 2. 2. osa sisaldab registreeritud omanike nimesid ja aadresse ning juriidilise kinnistu laadi.
 3. 3. osas esitatakse kinnistut mõjutavad õiguslikud koormised (hüpoteegid, eesõigused jne).

Kas juurdepääs Iirimaa kinnistusregistrile on tasuta?

Iirimaa kinnistusregister on avatud register. Seetõttu puuduvad teenuste kasutamisel piirangud ning kinnistusamet ei võta juurdepääsu eest tasu.

Teenuste tegeliku kasutamise eest siiski võetakse tasu vastavalt kehtivas seadusest tulenevate tasude korralduses sätestatud määradele. Tasu võib maksta elektrooniliselt või kohapeal.

Iirimaa kinnistusregistri teenuste kasutamiseks on vajalik:

 • ettemaksuga krediidikonto;
 • antud kasutajatunnus ja salasõna;
 • asjakohase turvalise juurdepääsu konfiguratsioon.

Praegu saab Iirimaa kinnistusregistri teenuseid tellida otse kinnistusametist või mitme erasektori teenusevahendaja kaudu.

Praegu on end Iirimaa kinnistusregistri kasutajaks registreerinud enam kui 14 000 kasutajat ning igal aastal tehakse online-teenuste kaudu üle 3 miljoni tehingu.

Kuidas teha päringuid Iirimaa kinnistusregistris?

Iirimaa kinnistusregistris võib teha päringuid mitmel erineval viisil, sealhulgas:

 • kinnistu ametliku numbri järgi;
 • kinnistu postiaadressi järgi;
 • online-kaardil liikudes;
 • teatava kaardiosa valimise abil;
 • kaardi koordinaatide sisestamise abil.

Iirimaa kinnistusregistri ajalugu

Praegu Iirimaal kasutatav maa kinnistamise süsteem loodi 1892. aastal. Põhinedes avatud registri süsteemil, mida toetab riigi garantii, on süsteemi eesmärk asendada järk-järgult alates 1707. aastast kasutusel olnud tehingute registreerimise süsteem.

Seonduvad lingid

Euroopa maainfo teenistus, Iirimaa valitsuse veebisaitide portaal, Iirimaa kinnistusamet, Iirimaa kinnistusregistri online-teenused

Viimati uuendatud: 18/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.