Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Leedu

Sellel lehel antakse ülevaade Leedu kinnistusregistrist.

Sisu koostaja:
Leedu

Millist teavet Leedu kinnistusregister pakub?

Kinnisvara, sealhulgas maa, ehitised ja eraldi valdused, võite leida Leedu kinnistusregistrist (Lietuvos nekilnojamojo turto registras). Kättesaadavad on nii faktilised kui ka juriidilised andmed.

Faktilised andmed vara kohta koosnevad järgmisest:

 • pindala,
 • kõrgus,
 • ruumala,
 • ehitusaasta,
 • omaniku nimi.

Juriidilised andmed vara kohta sisaldavad:

 • ühisomandi lepinguid,
 • kohtuotsuseid,
 • servituute,
 • hüpoteeke.

Registrit peab riigiettevõte Registrite Keskus (Registrų centras) ja järelevalvet teostab justiitsministeerium.

Täiendavat teavet leiate Leedu kinnistusregistri haldaja (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) ja kinnistusregistri (Nekilnojamojo turto registras) veebisaitidelt.

Kas juurdepääs Leedu kinnistusregistrile on tasuta?

Kinnistusregistri andmed on kättesaadavad üksnes tasu eest.

Kuidas teha päringuid Leedu kinnistusregistris?

Registris võib päringut teha järgmiste tunnuste alusel:

 • kinnisasja aadress,
 • kinnisasja kordumatu number,
 • juriidilise isiku (omaniku) kood,
 • füüsilise isiku (omaniku) isikukood. Päring füüsilise isiku isikukoodi abil on piiratud.

Leedu kinnistusregistri ajalugu

Register loodi 1998. aastal ning see sisaldab alates 1958. aastast kogutud andmeid.

Seonduvad lingid

Riigiettevõte Registrite Keskus (valstybės įmonė Registrų centras)

Euroopa maainfo (Europos žemės informacijos tarnyba)

Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.