Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Malta

Selles jaos antakse ülevaade Malta kinnistusregistrist.

Sisu koostaja:
Malta

Millist teavet Malta kinnistusregister pakub?

Malta kinnistusregistri osakonna elektroonilisele registrile pääsevad juurde vaid kinnistusregistri töötajad ja veel kahe ministeeriumi töötajad, kellel on lugemisõigus.

Registris sisalduv teave ei hõlma veel kogu Malta saarestikku ja töö alles käib ning võimaluse korral avaldatakse see edaspidi online-režiimis. Kliendid saavad siiski taotleda otsingu tegemist registris, täites vastava vormi. Üldküsimused võib suunata Malta kinnistusregistri direktorile Casa Bolinole, 116 West Street, Valletta VLT 1535.

Samuti võite helistada telefonil +356 2123 9777 või saata kirja e-posti aadressil land.registry@gov.mt.

Kas juurdepääs kinnistusregistrile on tasuta?

Ei, juurdepääs Malta kinnistusregistrile on tasuline. Iga päring maksab 4,66 eurot.

Kuidas teha päringuid Malta kinnistusregistris?

Kliendid saavad taotleda päringu tegemist registris, täites vastava vormi.

Malta kinnistusregistri ajalugu

Register loodi 1982. aastal vastavalt kinnistusseadusele, Malta seadustekogu 296. peatükk.

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.