Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.
Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Põhja-Iirimaa

Sellel lehel antakse ülevaade Põhja-Iirimaa kinnistusregistrist.

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

Millist teavet Põhja-Iirimaa kinnistusregister pakub?

Põhja-Iirimaa kinnistus- ja kinnisvarateenistus pakub muutumatut (püsi)teavet eeskirjade, määruste ja juhiste kohta, mis käsitlevad eri registrite toimimist.

LandWeb Direct (Kliendi otsese juurdepääsu teenistus)

Teenistus pakub:

  • otsingumootorit;
  • teavet omaniku nime ja kinnistut koormavate kohustuste kohta;
  • võimalust registris sisalduvat teavet alla laadida ja välja trükkida.

Kas juurdepääs Põhja-Iirimaa kinnistusregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs püsisisule on tasuta. Otsingumootorit kasutada soovivad kasutajad peavad registreeruma ja enamikul juhtudel maksma teenustasu.

Kuidas teha päringuid Põhja-Iirimaa kinnistusregistris?

Otsingumootor hõlmab juurdepääsu omandikaartidele, omandi ulatust täpsustavaid ja omandiga seotud dokumente. Andmebaasis on olemas ka omanike nimed ja varal lasuvad koormised.

E-registreerimise kaudu saavad registreeritud kasutajad täita erinevaid registreerimisvorme, arvutada tasusid ja esitada teavet elektrooniliselt.

Põhja-Iirimaa kinnistusregistri ajalugu

Kinnistusregister sai alguse 1891. aastal, enne seda registreeriti maa omandiõigus dokumendiarhiivis, mis loodi 1706. aastal. Kinnistus- ja kinnisvarateenistus haldab kolme registrit: kinnistusregistrit, dokumendiarhiivi ja seadusjärgsete koormiste registrit.

Samateemalised lingid

Kinnistus- ja kinnisvarateenistus – Kinnistusregistrid

Euroopa maainfoteenistus

Viimati uuendatud: 25/02/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.