Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Slovakkia

Käesolevas osas antakse ülevaade Slovakkia kinnistusregistri kohta.

Sisu koostaja:
Slovakkia

Millist teavet Slovakkia kinnistusregister pakub?

Slovakkia kinnistusregistri portaal (Slovenský katastrálny portál) kuulub Slovaki Vabariigi geodeesia-, kartograafia- ja katastriametile (Úrad geodésie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) ning kinnistusregistrite keskasutusele. Portaali haldab Bratislava geodeesia ja kartograafia instituut (Geodetický a kartografický ústav Bratislava).

Portaalis on esitatud juriidiline ja faktiteave kinnisvara omandilise kuuluvuse kohta. Teavet ajakohastatakse kord nädalas, kasutades asjaomaste kinnistusregistri büroode esitatud teavet. Otsingut saab teostada slovaki ja inglise keeles. Portaal sisaldab:

 • teatavaid geograafilise teabe toimikute andmeid – katastrikaarte;
 • teatavaid kirjeldava teabe toimikute andmeid – teavet maatükkide, struktuuride, korterite, mitteeluruumide ja omandikannete kohta;
 • omavalitsusüksuste registreid, katastripiirkondade registreid;
 • statistilisi aruandeid;
 • koondväärtusi maa liigi järgi;
 • teavet kinnistusregistri menetluste seisu kohta;
 • teateid kavandatavate registreerimistaotluste kohta.

Omandikanne (list vlastníctva) sisaldab teavet kinnistu, omanike ja omanike õiguste kohta kinnistu suhtes ning lisateavet kinnistuga seotud õiguste kohta. Täpsemalt sisaldab omandikanne järgmisi andmeid:

 • kande number;
 • piirkonna nimetus, kus konkreetne kinnistu asub;
 • asjaomase omavalitsusüksuse nimetus;
 • katastripiirkonna nimetus.

Kanne koosneb kolmest osast:

A osa – kinnistu koosseis, selles esitatakse kõik kinnisasjaõiguste esemeks olevad kinnistud, täpsemalt:

 • pindala;
 • maatükkide liigid;
 • lubatud maakasutuse viisi tähistav kood;
 • tähtsus omavalitsusüksuse hoonestatud piirkonna suhtes;
 • muud A osaga seotud selgitavad üksikasjad.

B osa – omanikud või teised õigustatud isikud, selles esitatakse järgmine üksikasjalik teave:

 • eesnimi;
 • perekonnanimi;
 • sünninimi või juriidilisest isikust omaniku nimi või teiste õigustatud isikute nimed;
 • sünniaeg;
 • isikukood või ühingu registeerimisnumber;
 • kaasomanike osade suurus;
 • omandiõigus: omandamine vastavalt avalikule või muule dokumendile;
 • alalise elukoha või registrijärgse asukoha aadress;
 • muud B osaga seotud selgitavad üksikasjad.

C osa – koormatised, selles esitatakse järgmine üksikasjalik teave:

 • servituudid (servituudi sisu, servituudist kasu saava isiku määramine, sealhulgas servituudi andmed selle isiku omandikandes);
 • kinnipidamisõigused (kinnipidamisõigusega seotud võlausaldaja määramine) ja ostueesõigus, kui need mõjutavad asjaõigusi (ostueesõigust omavate isikute andmed);
 • muud õigused, kui need on kokku lepitud asjaõigustena;
 • muud C osaga seotud selgitavad üksikasjad;
 • lisad/parandused.

C osa ei sisalda andmeid võlanõude suuruse kohta.

Kas juurdepääs Slovakkia kinnistusregistrile on tasuta?

Kinnistusregistri portaali teave on kõigile tasuta kättesaadav.

Slovakkia kinnistusregistri ajalugu

Kinnistusregistri portaal toimib alates 2004. aastast. Alates 2007. aasta septembrist on seaduse kohaselt juurdepääs portaalis esitatud teabele tasuta.

Lingid

Kinnistusregistri portaali veebisait, Slovakkia geodeesia-, kartograafia- ja katastriameti veebisait

Viimati uuendatud: 27/02/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.