Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Sloveenia

Sellel lehel antakse ülevaade Sloveenia kinnistusregistrist.

Sisu koostaja:
Sloveenia

Millist teavet Sloveenia kinnistusregister pakub?

Sloveenia kinnistusregister keskendub kinnisasjade õiguslikele asjaoludele, näiteks omanikele, hüpoteekidele ja servituutidele.

Samuti on kättesaadav maakataster, mis keskendub kinnisasjade faktilistele asjaoludele.

Kinnistusregistri omanik ja haldaja on Sloveenia Vabariigi Ülemkohus.

Kas juurdepääs Sloveenia kinnistusregistrile on tasuta?

Kinnistusregistrile pakutakse avalikku elektroonilist juurdepääsu e-kohtu portaalis (e-Sodstvo) https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Juurdepääs registrile on tasuta, aga enne tuleb end portaalis kasutajaks registreerida.

Avalikku juurdepääsu kinnistusregistrile pakutakse ka kõigis Sloveenia kohalikes kohtutes, notaribüroodes ja haldusüksustes, kus eraisikutel on võimalik saada kinnistusregistri väljavõtetest kinnitatud koopiaid. Kinnitatud koopiate eest tuleb maksta tasu.

Päringu tegemine Sloveenia kinnistusregistris

Andmetele pääsete ligi, kui sisestate järgmised otsingukriteeriumid:

  • katastri omavalitsus ja maatüki number;
  • katastri omavalitsus, ehitise number ja ehitise eraldiseisva osa number;
  • omandi identifitseerimisnumber (omandi ID);
  • omandiõiguse identifitseerimisnumber (omandiõiguse ID).

Sloveenia kinnistusregistri ajalugu

Alates 2011. aastast on kasutusel uus elektrooniline portaal. Enne seda sai teavet vanal viisil kinnistusraamatust.

Seonduvad lingid

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Viimati uuendatud: 27/03/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.