Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Rootsi

Selles osas antakse ülevaade Rootsi kinnistusraamatust, mis koosneb viiest lõimitud osast.

Sisu koostaja:
Rootsi

Millist teavet Rootsi kinnistusraamat pakub?

Kinnistusraamat, mis koosneb mitmest osast, on mitmeotstarbeline riiklik register. See sisaldab teavet järgneva kohta:

 • kinnistu ja ühisvara andmed
 • haldusjaotused
 • asukoha aadress
 • kinnistute geomeetriline piirkond – katastrikaardid
 • omanik
 • koormatised ja registrikanded
 • hüpoteegid
 • servituudid ja kasutusvaldused
 • plaanid ja maakasutuseeskirjad
 • ajaloomälestised
 • maa kruntideks jagamine jmt
 • üüri- ja rendiõigused
 • varasemad andmed
 • ehitised
 • maksustamisteave
 • jms

Kinnistusraamatut peab Lantmäteriet (Rootsi maa-amet).

Kas juurdepääs kinnistusraamatule on tasuta?

Isiklikult kohaletulemise korral või telefoni teel edastatakse teavet tasuta. Teavet võib taotleda ka avalike dokumentidega tutvumise õigusest lähtudes. Elektrooniline juurdepääs registrile on tasuline, välja arvatud veebisaidil Min fastighet (Minu kinnisvara) pakutavad teenused, mis on tasuta.

Kuidas teha päringuid Rootsi kinnistusraamatus?

Hulk elektrooniliste päringute esitamise teenuseid on kättesaadavad otse maa-ameti veebisaidil või Lantmäteriets återförsäljare kaudu (veebisaidil loetletud maa-ameti teenuste vahendajad). Enamiku teenuste kasutamiseks tuleb end eelnevalt kasutajaks registreerida. Juurdepääs toimub veebis või sidusteenuste kaudu või andmete valikulise töötlemise teel. Maa-ameti veebisaidil pakutakse ka järgmist teenust:

 • Minu kinnisvara: sisaldab üksikasjalikku teavet. Teenus on kättesaadav üksnes kinnisvara omanikule.

Rootsi kinnistusraamatu ajalugu

Elektroonilist kinnistusraamatut hakati looma 1970. aastatel ja kogu teabe talletamine viidi lõpule 1995. aastal. Järk-järgult on arendatud kinnistusraamatu tehnilist keskkonda ja teataval määral selle sisu, nagu ka kinnistusraamatule juurdepääsemise viise. Kavas on hakata kinnistusregistris kasutama uut tehnoloogiat. Töö sel eesmärgil on alanud ja jätkub eelseisvatel aastatel.

Lingid

Rootsi maa-ameti veebisait inglise keeles

Viimati uuendatud: 30/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.