Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: rootsi keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Rootsi

Selles osas antakse ülevaade Rootsi kinnistusraamatust, millest kinnistusregister moodustab ühe viiest osast.

Sisu koostaja:
Rootsi

Millist teavet Rootsi kinnistusregister pakub?

Kinnistusraamat, mille ühe osa moodustab kinnistusregister, on mitmeotstarbeline riiklik register, mis sisaldab teavet alljärgneva kohta:

 • kinnistu ja ühisvara andmed
 • haldusjaotused
 • asukoha aadress
 • kinnistu geomeetriline piirkond /katastrikaardid
 • omanik
 • hüpoteegid ja hüpoteegilepingud
 • servituudid ja kasutusvaldused
 • plaanid ja eeskirjad
 • ajaloomälestised
 • maa kruntideks jagamine jmt
 • üüri- ja rendiõigused
 • varasemad andmed
 • ehitised
 • maksustamisteave

Kinnistusregistrit peab Rootsi Kaardi, Katastri- ja Kinnistusamet (Lantmäteriet).

Kas juurdepääs Rootsi kinnistusregistrile on tasuta?

Isiklikult kohaletulemise korral või telefoni teel edastatakse teavet tasuta. Teavet võib taotleda ka avalike dokumentidega tutvumise õigusest lähtudes. Elektrooniline juurdepääs registrile on tasuline, välja arvatud veebisaidil Minu kinnisvara (Min fastighet) pakutavad teenused, mis on tasuta.

Kuidas teha päringuid Rootsi kinnistusregistris?

Hulk elektrooniliste päringute esitamise teenuseid on kättesaadavad kinnistusregistri töötajate kaudu (kes on loetletud kinnistusregistri veebisaidil). Enamiku teenuste kasutamiseks tuleb end kasutajaks registreerida. Kinnistusregistri veebisaidil pakutakse ka järgmist teenust:

 • Minu kinnisvara (Min fastighet) – see veebisait sisaldab üksikasjalikku teavet, mis on kättesaadav ainult kinnisvara omanikule.

Teistest riikidest on võimalik teabele juurde pääseda ka veebisaidi EULIS (European Land Information Service) kaudu.

Rootsi kinnistusregistri ajalugu

Elektroonilist kinnistusregistrit hakati looma 1970. aastal. Kogu teabe talletamine viidi lõpule 1995. aastal. Kinnistusregistri tehnilist keskkonda ja selle kasutamise võimalusi on arendatud välja järk-järgult. Kavas on hakata kinnistusregistris kasutama uut tehnoloogiat. Töö selles suunas on alanud ja jätkub eelseisvatel aastatel.

Seotud lingid

Euroopa maainfo teenistus (EULIS)

Viimati uuendatud: 09/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.