EU-maiden kiinteistörekisterit

Viro

Tässä osassa luodaan lyhyt katsaus Viron kiinteistörekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Viro

Millaisia tietoja Viron kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Viron kiinteistörekisteri sisältää tietoja omistusoikeuksista ja rajoitetuista esineoikeuksista. Sen avulla kolmannet osapuolet saavat tietoja kiinteistöistä.

Kiinteistörekisterissä on otettu huomioon sekä oikeudelliset että tosiasialliset olosuhteet. Siihen merkitään kaikki kiinteistöt, ellei laissa toisin määrätä. Jokainen yksittäinen kiinteistö merkitään erikseen rekisteriin, ja sille annetaan oma numero (kiinteistön numero).

Rekisteri on neliosainen:

Ensimmäisessä osassa on kustakin rekisteröidystä kiinteistöstä seuraavat tiedot:

 • kiinteistötunnus
 • käyttötarkoitus
 • sijainti
 • rekisteröityä kiinteistöä koskevat rajoitetut oikeudet
 • pinta-ala (koko)
 • sulautuminen ja jakautuminen
 • yhdistäminen toiseen rekisteröityyn kiinteistöön tai kiinteistön osan erottaminen.

Toisessa osassa on kustakin rekisteröidystä kiinteistöstä seuraavat tiedot:

 • omistaja
 • kun kiinteistö on yhteisomistuksessa, tiedot siitä, onko yhteisomistus jaoton vai määräosainen, sekä omistajia koskevat tiedot
 • määräosien suuruus, kun kyseessä on määräosainen yhteisomistus.

Kolmannessa osassa on kustakin rekisteröidystä kiinteistöstä seuraavat tiedot:

 • rajoitetut esineoikeudet, jotka rasittavat kiinteistöä (paitsi kiinnitykset)
 • omistusoikeuden rajoitukset
 • näitä rajoituksia koskevat huomautukset
 • omistajan määräämisoikeutta koskevat rajoitukset
 • muut omistusoikeutta koskevat huomautukset, jotka koskevat muun muassa asianomaisten henkilöiden määräämisoikeuden rajoituksia sekä edellä mainittujen tietojen muuttamista ja poistamista.

Neljännessä osassa on kustakin rekisteröidystä kiinteistöstä seuraavat tiedot:

 • kiinnityksenhaltija
 • kiinnitysmäärä, jos on kiinnitetty (maksamatta oleva määrä)
 • mahdollista kiinnitystä koskevat huomautukset
 • tietoihin tehdyt muutokset
 • tietojen poistaminen.

Kiinteistörekisterin rekisteriosiot ovat julkiset eli kuka tahansa voi tutustua niihin. Kiinteistörekisterin sisältämiin tiedostoihin voi tutustua henkilö, jolla on asiassa oikeutettu etu. Jos kyseessä on kiinteistön omistaja, notaari, haastemies, tuomioistuin tai valvontaviranomainen, oikeutettua etua ei tarvitse todistaa.

Onko Viron kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kiinteistörekisteri on sähköisessä muodossa.

Kiinteistörekisterin osioita ja tiedostoja voi tarkastella notaarin toimistossa tai hakutoiminnon kautta. Kiinteistörekisterin tarkastelu notaarin toimistossa ja hakutoiminnon kautta on maksullista.

Sähköisen kiinteistörekisterin tietoihin voivat tutustua maksutta

 • kiinteistön omistaja (luonnollinen henkilö tai kiinteistön omistajan edustajana toimiva oikeushenkilö)
 • kiinteistön omistajan laillinen edustaja tai holhooja
 • kiinteistöön liittyvien asuntojen omistajat ja taloyhtiön edustajat.

Kiinteistörekisterin tietoja pääsee katsomaan tekemällä hakuja rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskuksen verkkosivulla. Maksuttomalla haulla saa näkyviin kaikki kiinteistörekisterin ensimmäiseen osioon kirjatut maarekisterin tiedot (kiinteistötunnus, käyttötarkoitus, pinta-ala ja osoite). Tarkemmat tiedot ovat maksullisia.

Jokainen erillinen haku maksaa euron ja koko rekisteriosioon tutustuminen 3 euroa.

Erillisiä hakuja voi tehdä kiinteistöä koskevaan julkiseen rekisteriosioon, jossa ovat

 1. osan ”Kiinteistön kokoonpano” digitaaliset tiedot
 2. osan ”Omistaja” digitaaliset tiedot
 3. osan ”Rasitteet ja rajoitukset” ja osan ”Kiinnitykset” digitaaliset tiedot.

Hausta perittävä maksu kattaa myös rekisteriosiossa olevan kiinteistötiedoston tai siihen sisältyvän asiakirjan toimituskulun.

Kiinteistörekisterin eri osioiden tietoihin voi tutustua hinnaston mukaista maksua vastaan. Maksusta ei peritä arvonlisäveroa.

Hakujen tekeminen kiinteistörekisterissä

Tietokannasta voi tehdä hakuja seuraavilla hakukriteereillä:

 • osoite
 • maarekisterinumero,
 • omistajan nimi
 • henkilötunnus/rekisteritunnus
 • kiinteistön numero.

Lisäksi on mahdollista etsiä tietoja aiemmista omistajista ja valtuutetuista henkilöistä.

Viron kiinteistörekisterin historiaa

Sähköisen kiinteistörekisterin tietojärjestelmässä on tietoja vuodesta 1994 alkaen. Siirtyminen sähköiseen järjestelmään aloitettiin vuoden 2010 kesällä. Kaikki kiinteistörekisterin tiedostot ovat olleet 1.1.2015 alkaen sähköisiä.

Päivitetty viimeksi: 13/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.