Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: kreikka.
Swipe to change

EU-maiden kiinteistörekisterit

Kreikka

Kreikassa toimii sähköinen kiinteistörekisteri (Ktimatologio) niillä alueilla, joilla kaikki kiinteistöjä koskevat tiedot on saatu kirjattua siihen. Muilla alueilla kiinnityksistä kirjaa pitävät rekisteritoimistot (Ypothikofilakeia) toimivat toistaiseksi myös kiinteistövirastoina (Ktimatologika Grafeia). Alueilla, joilla kiinteistörekisteri on toiminut vuodesta 2003 ja joilla se korvaa aikaisemman kiinteistöjä ja kiinnityksiä koskevan järjestelmän, kiinteistöihin liittyviä tietoja voidaan tallettaa ja päivittää ainoastaan sähköisesti Kreikan kiinteistörekisteristä (Ethniko Ktimatologio) annetun lain 2664/1998 mukaisesti. Kiinteistörekisterin koko maata koskevan tietokannan hoitamisesta keskitetysti vastaa yritys Ktimatologio A.E. Tietokantaa päivitetään toimivaltaisiin paikallisiin kiinteistövirastoihin talletettujen tietojen perusteella.

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Mitä mahdollisuuksia Kreikan kiinteistöjä koskevien tietojen ja asiakirjojen järjestelmä tarjoaa?

Kunkin rauhantuomioistuimen (eirinodikeio) tuomiopiirissä toimii vähintään yksi rekisteritoimisto, joka tarjoaa seuraavia lakisääteisiä palveluja:

  1. niiden tuomiovaltaan kuuluvien kiinteistöjen rekisteröinti, takavarikointi tai haltuunotto velkojen perimiseksi
  2. sellaisten asiakirjojen siirtäminen, jotka on lain mukaan siirrettävä
  3. kanteiden ja muiden oikeustoimien tai kiinteistöjä koskevien olennaisten tietojen kirjaaminen.

Maksullisia palveluja tarjoavia rekisteritoimistoja on 26 ja ilmaisia palveluja tarjoavia rekisteritoimistoja 320.

Maksuja perivät rekisteritoimistot kuuluvat oikeusministeriön alaisuuteen.

Rodoksen kiinteistöviraston ja Kosin saarella sijaitsevan Kosin ja Lerosin kiinteistöviraston toiminta kuuluu oikeusministeriön tarjoamiin palveluihin. Rekisteröinnissä keskitytään lähinnä maanomistukseen.

Ilmaisia palveluja tarjoavien rekisteritoimistojen henkilöstöön kuuluvat seuraavat:

  1. kiinteistökysymyksiin erikoistunut palkaton rekisterinpitäjä, jonka oikeusministeri nimittää tämän läpäistyä valintakilpailun ja
  2. kiinteistökysymyksiä käsittelevä palkaton rekisterinpitäjä, jonka nimittää kussakin rekisteritoimistossa toimiva notaari.

Edellä mainittujen rekisteritoimistojen yhteystiedot ovat saatavilla oikeusministeriön verkkosivuilla.

Kreikassa on lisäksi institutionaalinen rakenne valtion kiinteistörekisterin tutkimusta, kehitystyötä ja toimintaa varten. Tehtävä on ulkoistettu Ktimatologio S.A. -yritykselle.

Kreikan kiinteistörekisteri on kiinteistöjä ja kiinteistöoikeuksia koskevien oikeudellisten, teknisten ja muiden tietojen yhtenäinen kirjausjärjestelmä. Valtio takaa nämä tiedot ja vastaa niistä.

Kreikan kiinteistörekisteriin

  • kirjataan kaikki kiinteistöoikeuksien luomista, siirtämistä, muuttamista tai poistamista koskevat tapahtumat. Kukin tapahtuma kirjataan vasta kun sen laillisuus on tarkistettu asianmukaisesti. Toisin sanoen tapahtumaa ei kirjata, jos kiinteistöä siirtävää henkilöä ei ole kirjattu rekisteriin kiinteistönhaltijaksi
  • kirjataan kiinteistön maantieteellinen kuvaus (muoto, sijainti ja koko)
  • kirjataan järjestelmällisesti valtion kiinteistövarallisuus
  • kirjataan käyttö- ja nautintaoikeudet.

Oikeudelliset tietokannat

Perustietoa Kreikan kiinteistörekisteristä saa sen verkkosivuilta.

Onko Kreikan kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Tietojen hakuun voi käyttää maksutta tietokoneita kiinteistövirastojen tiloissa alueilla, joilla kiinteistövirastot toistaiseksi toimivat.

Osana kansallista strategista viitekehystä Ktimatologio Α.Ε. –yritykselle on annettu tehtäväksi kehittää rekisteritietojen digitaalista siirtämistä rekisterivirastoihin, jotta kiinteistöjen rekisteröinti saadaan päätökseen maan kaikilla alueilla. Tehtävään sisältyy myös rakenteiden luominen, jotta a) kiinteistöjä koskevat tapahtumat voidaan kirjata sähköisesti kiinteistörekisteriin ja b) jotta kiinteistörekisteriotteita voidaan pyytää ja toimittaa sähköisesti.

Asiaa koskevat säännökset sisältyvät asiassa toimivaltaisen ympäristö- ja energiaministeriön laatimaan lakiehdotukseen.

Kreikan kiinteistöjä koskevien tietojen ja asiakirjojen järjestelmän historiaa

Kiinteistöjä koskevasta järjestelmästä säädettiin ensimmäistä kertaa laissa 41/1836. Edellä mainitut viranomaistahot ovat pitäneet kirjaa kiinteistöistä järjestelmän perustamisesta lähtien.

Alueilla, joilla kaikki kiinteistöjä koskevat tiedot saadaan pian kirjattua rekisteriin, kiinnityksistä kirjaa pitävät toimivaltaiset rekisteritoimistot ovat toimineet kiinteistövirastoina siitä lähtien, kun Kreikan kiinteistö- ja kartoitusjärjestö (Organismos Ktimatologiou kai Chartografiseon Elladas, ΟΚΧΕ) teki päätöksen rekisterin pitämisestä. Siitä alkaen kiinteistörekisterimerkinnät on tehty yksinomaan sähköisesti.

Miten tietoja haetaan?

Kreikan sähköiseen kiinteistörekisteriin voi tehdä hakuja a) henkilötietojen, b) Kreikan kiinteistörekisterinumeron ja c) kiinteistön osoitteen perusteella sekä yhdistelmähauilla.

Linkkejä

Kreikan kiinteistörekisteri

Päivitetty viimeksi: 22/06/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.