EU-maiden kiinteistörekisterit

Unkari

Tässä osiossa kerrotaan Unkarin kiinteistörekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Unkari

Millaisia tietoja Unkarin kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Unkarin kiinteistörekisteriä hallinnoivat maatalousministeriö (Földművelésügyi Minisztérium) ja Unkarin maanmittaustoimistot (Földhivatal).

Unkarin maanmittaustoimistojen virallisella verkkosivustolla on tietoa koko maan kattavasta maanmittaustoimistojen verkostosta. Lisäksi sivustolla on tietoa maanhallinnan toimielinverkostosta ja

  • maanmittaustoimistojen tehtävistä
  • maanmittaustoimistojen velvoitteista ja palveluista
  • uusista ja merkittävistä hankkeista.

Sivustolla voi ladata asianhallinnan lomakkeita ja tutustua sähköisiin palveluihin ja järjestelmän käyttöehtoihin. Sivustolla on saatavissa myös asiaa koskeva lainsäädäntö.

Onko Unkarin kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Rekisteröidyt käyttäjät (julkishallinnon elimet, pankit, asianajajat, notaarit, paikallisviranomaiset, kiinteistövälittäjät jne.) ovat vuodesta 2003 voineet hyödyntää Unkarin maanmittaustoimistojen sähköisiä palveluja (TAKARNET) laissa säädettyä maksua vastaan.

Kesäkuussa 2011 otettiin käyttöön maanmittaustoimistojen verkkopalvelu (Földhivatal Online), johon kansalaiset pääsevät suoraan valtionhallinnon verkkosivuilta omalla käyttäjätunnuksellaan. Kansalaiset voivat sen kautta käyttää sähköisiä palveluja maksua vastaan samalla tavalla kuin rekisteröidyt käyttäjät.

Verkkopalvelun käyttäjät voivat saada rajoitetusti tietoja maksutta. Ilmaiset tiedot kattavat kuitenkin vain kiinteistöjä kuvaavat tiedot (saantokirjan ensimmäinen osa). Hakuja voi tehdä joko kiinteistötunnuksen tai osoitteen perusteella. Rekisteröidyt käyttäjät ja kansalaiset voivat käyttää verkkopalveluja ympäri vuorokauden.

Hakujen tekeminen Unkarin kiinteistörekisterissä

Yleensä tietoja voi hakea seuraavilla hakukriteereillä:

  • kiinteistötunnus
  • kiinteistötunnuksen ryhmänumero tai
  • kiinteistön osoite.

Käyttäjät, joilla on erikoisoikeuksia (poliisi, tutkintaviranomaiset, tuomioistuinvirkailijat, perintöasioita hoitavat notaarit), voivat tehdä hakuja omistajan ja/tai oikeudenhaltijan nimen ja henkilötietojen perusteella.

Unkarin kiinteistörekisterin historiaa

Unkarissa kiinteistöjen rekisteröinnistä vastaavan juridisen ja hallintojärjestelmän virallinen nimi on ”yhdennetty kiinteistörekisterijärjestelmä” (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer).  Sitä kutsutaan yhdennetyksi, koska katasteri (telekkönyv) ja maakirja (”Grundbuch”) ovat toimineet yhtenäisessä muodossa sekä oikeudelliselta että institutionaaliselta kannalta vuodesta 1971. Oikeustoimien rekisteröinnistä, katasterin karttamuutoksista, maaomaisuutta ja kiinteistöjä koskevien tietojen toimittamisesta ja muista tehtävistä vastaa yksi toimielinverkosto, johon kuuluvat kaikki maanmittaustoimistot. Unkarin saantokirjoihin perustuva kiinteistörekisterijärjestelmä oli laatuaan ensimmäinen yhdennetty järjestelmä Euroopassa.

Unkarin kiinteistörekisterijärjestelmällä on monta tehtävää. Paitsi että järjestelmä kattaa kaikki kiinteistörekisteriin liittyvät tehtävät, siinä hoidetaan myös esimerkiksi tarkastuspisteverkoston toteutus ja ylläpito, topografinen kartoitus, maansuojelu, vuokramaan rekisteröinti ja hallinnollisten rajojen ylläpito.

Tämä yksityiskohtainen julkinen tietokanta käsittää tietoja maatalousmaasta ja kiinteistöistä, jotka ovat talouselämän, maatalouden ja luottotoiminnan tärkeimpiä osatekijöitä. Sitä hallinnoidaan keskitetysti, ja se kattaa koko Unkarin.  Järjestelmän tavoitteena on tukea omistusoikeuden toteutumista, ympäristön hyvinvointia, vapaata yritystoimintaa ja kilpailua sekä maaomaisuuden ja muiden kiinteistöyksikköjen virallista rekisteröintiä yhtenäisen ja virallisesti vahvistetun kiinteistörekisterijärjestelmän ja paikkatietoinfrastruktuurin avulla.

Yleisenä tavoitteena on maata ja muuta omaisuutta koskevien tietojen virallinen rekisteröinti ja hallinnointi sekä omistusoikeuksien ja muiden omaisuuteen liittyvien oikeuksien turvaaminen yhtenäisen ja virallisesti vahvistetun rekisteröintijärjestelmän ja -infrastruktuurin avulla.
Yhdennetyllä kiinteistörekisterijärjestelmällä on lisäksi kaksi erityistavoitetta.  Oikeudelliselta kannalta kiinteistörekisteri tarjoaa suojan kiinteistön omistusoikeuksille ja kiinteistöasiakirjoille sekä varmuutta kiinteistönhaltijoille ja edistää kiinteistöjen hyödyllistä käyttöä.  Järjestelmän taloudellisena tavoitteena on muodostaa yhtenäinen perusta suunnittelulle ja rahoitusvelvoitteiden vahvistamiselle, tuottaa tilastotietoja kiinteistöjen hallinnointia ja kiinteistöihin sijoittamista varten sekä tarjota palveluja koko yhteiskunnalle.

Linkkejä

Valtionhallinnon portaali

Unkarin maanmittaustoimistojen virallinen verkkosivusto

Päivitetty viimeksi: 06/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.