Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Austrija

V tejto časti sa uvádza prehľad o rakúskom katastri nehnuteľností.

Sadržaj omogućio
Austrija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Aké informácie obsahuje kataster nehnuteľností?

Kataster nehnuteľností obsahuje právne aj vecné informácie. Obsahuje záznamy o všetkých právne záväzných transakciách s nehnuteľnosťami v Rakúsku.

Rakúsky kataster nehnuteľností a jeho elektronický archív listín sú dostupné z webovej stránky rakúskej justície.

Je prístup do katastra nehnuteľností bezplatný?

Za prístup sa platí malý poplatok. Platí sa na niektorom zo zúčtovacích miest uvedených pod heslom „Grundbuch“ na webovej stránke rakúskej justície.

Vyhľadávanie v katastri nehnuteľností

Zadaním názvu obce a čísla parcely (takzvaného čísla vkladu – Einlagezahlen alebo „EZ“) alebo čísla pozemku (Grundstücksnummer) možno z databázy získať tieto informácie:

  • výpisy z katastra nehnuteľností,
  • výpisy z katastrálnych máp,
  • kópie máp.

Tieto informácie obsahujú všetky najnovšie zaznamenané údaje. Na požiadanie možno získať aj údaje, ktoré už boli vymazané (platí iba pre údaje vložené po elektronickej konverzii registra). Staršie údaje sú k dispozícii iba v papierovej verzii.

Nie je možné získavať informácie o osobách. Na tento účel sa osoby, ktoré o ne majú záujem, musia obrátiť na niektorý okresný súd (katastrálne oddelenie) a preukázať oprávnený záujem o informácie.

História rakúskeho katastra nehnuteľností

V starej pozemkovej knihe boli informácie zaznamenané v papierovej podobe. V rokoch 1980 až 1992 boli údaje prevzaté do databázy katastra nehnuteľností.

Posledná aktualizácia: 15/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.