Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Belgija

На настоящата страница ще намерите кратко описание на белгийския кадастър.

Sadržaj omogućio
Belgija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Каква информация се вписва в белгийския кадастър?

В Белгия информацията, свързана с недвижимите имоти, се съдържа в документацията на кадастъра в тесен смисъл, на службите по вписванията и на службите за съхраняване на ипотечна документация. Тези три източника на информация са част от структурата на Главно управление „Документация по имуществени права“ към Федералната публична служба „Финанси“.

Кадастърът в тесен смисъл и службите по вписванията изпълняват предимно, но не изключително, данъчни функции. Службите за съхраняване на ипотечна документация изпълняват функции по оповестяване на вещните права върху недвижими имоти — учредяването и прехвърлянето между живи на вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат вписани в ипотечната документация, за да могат да бъдат противопоставени на добросъвестни трети лица.

Достъпът до белгийския кадастър безплатен ли е?

Не, получаването на информация от документацията на кадастъра в тесен смисъл, на службите по вписванията и на службите за съхраняване на ипотечна документация става след заплащането на определени такси. Размерът на тези такси зависи от документацията, в която се намира търсената информация, и от вида търсена информация.

Как се извърша търсене в белгийския кадастър?

По принцип, информацията за недвижимите имоти и/или за носителите на вещни права върху недвижими имоти може да бъде намерена чрез въвеждането в системата за търсене на данни за недвижимия имот (т.е. адреса и/или кадастралния му номер) или за самоличността на носителя на вещните права (т.е. фамилното му име и/или идентификационния му номер).

Между Главно управление „Документация по имуществени права“ и някои категории професионални ползватели (нотариуси, геодезисти, брокери на недвижими имоти и др.) съществува споразумение за извършването на онлайн справки в информацията, съдържаща се в документацията на кадастъра в тесен смисъл.

История на белгийския кадастър

Документацията на кадастъра в тесен смисъл, на службите по вписванията и на службите за съхраняване на ипотечна документация се съхранява отпреди създаването на Белгия като държава.

Но историята не просто проследява миналото, а представлява основа за бъдещото развитие на системата. Проектът, с който се цели интегрирането на тези три документации в една-единствена база данни, предстои да бъде завършен и в най-скоро време ще започне да действа.

Последна актуализация: 07/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.