Tagállami szintű ingatlan-nyilvántartások

Lettország

Ez a rész áttekintést nyújt a lett állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartásról (Zemesgrāmata) és a kataszteri információs rendszerről (Kadastrs).

Tartalomszolgáltató:
Lettország

Lettországban két nyilvántartás található:

 • kataszteri információs rendszer fenntartója az Állami Földszolgálat (Valsts zemes dienests), amelyben ingatlanokra, terhekre, földrészletekre, épületekre (építményekre), helyiségcsoportokra, földegyrészletek részeire és azok jellemző adataira, valamint azok tulajdonosaira, birtokosaira, használóira és bérlőire vonatkozó adatokat rögzítenek és frissítenek;
 • az állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartás fenntartója a Bírósági Hivatal ingatlan-nyilvántartása, amely rögzíti az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogokra és az ingatlanok terheire vonatkozó adatokat.

Az ingatlan-nyilvántartás

Mit kínál az állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartás?

Bírósági igazgatás a kezelője és birtokosa az állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartásnak.

Az ingatlanok az ingatlan-nyilvántartásba vannak bejegyezve, amely az azokhoz kapcsolódó jogokat erősíti meg. Az ingatlan-nyilvántartások nyilvánosak, azok bejegyzései közhitelesek. Az ingatlan-nyilvántartások a körzeti (városi) bíróságok hatáskörébe tartoznak (rajona [pilsētastiesas).

Az állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartás olyan elektronikus adatbázis, amelyben az ingatlan-nyilvántartások, az alátámasztó dokumentumok és az alfabetikus indexek hosszú távon, tartalmi változás nélkül tárolódnak, biztosítva ezen adatok számítógép képernyőn és számítógépről kinyomtatott formában történő megjelenítését.

Az állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartás az ingatlanokra vonatkozó információkat tartalmazza, beleértve a következőket:

 • az ingatlanokat terhelő szolgalmi jogok és terhek;
 • leválasztott földterület;
 • tulajdonosok;
 • a jogosultság jogalapja;
 • fizetésképtelenségre vonatkozó értesítések;
 • hitelezői követelések;
 • korlátozások;
 • utóörökösök jelölése és öröklési szerződések;
 • tulajdonjogot dologi jogok és zálogjogok.

Az ingatlan-nyilvántartások négy részre osztott tulajdoni lapokból állnak.

Az első rész a következő információk nyilvántartására szolgál:

 • a szóban forgó ingatlan;
 • az ingatlan javára ingatlanon alapított szolgalmi jogok és terhek;
 • az ingatlanhoz csatolt földrészletek;
 • az ingatlan és a csatolt földterület területe;
 • a leválasztott földterület és annak területe;
 • az első részben nyilvántartott szolgalmi jogok és terhek módosításai, valamint azok törlése.

A második rész a következő információk nyilvántartására szolgál:

 • az ingatlan tulajdonosa;
 • az ingatlanhoz kapcsolódó jogok alapja és az ingatlan megszerzéséért fizetett összeg, ahol ezt feltüntették;
 • az ingatlanhoz kapcsolódó jogokkal kapcsolatos igények biztosítására vonatkozó értesítések, és e jogok bejegyzései;
 • az ingatlannal rendelkezésre és dologi jogokkal való megterhelésére vonatkozó korlátozások;
 • utóörökösök nevezése;
 • öröklési szerződések.

A harmadik rész a következő információk nyilvántartására szolgál:

 • az ingatlant terhelő dologi jogok;
 • a fent említett dologi jogokat alapító bejelentések.

A negyedik rész a következő információk nyilvántartására szolgál:

 • az ingatlant terhelő zálogjogok és a biztosíték összege;
 • a fent említett zálogjogokat alapító bejelentések;
 • e bejegyzések módosításai, valamint azok törlése.

Ingyenes a betekintés az állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartás?

Az állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartásban az ingatlankereső funkció ingyenes. A tulajdoni lap megtekintéséért azonban fizetni kell (5,00 euró összeget).

A havi szerződéses előfizetés díja 55,00 euró, a tulajdoni lap megtekintése pedig 3,50 euró.

Hogyan lehet keresést végezni az állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartásban?

nyilvántartott ingatlanokra vonatkozó információk a következő adatok szerint kereshetők az állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartásban:

 • a tulajdoni lap száma;
 • az ingatlan megnevezése;
 • kataszteri szám;
 • az ingatlan címe.

Az ingatlanra vonatkozó információk az állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartás üzemeltetését végző Bírósági Hivataltól, a körzeti (városi) bíróságoktól, valamint az interneten szerezhetők be.

Azon nemzeti hatóságok és tisztviselők körét, akik számára a Bírósági Hivatal a számítógépesített nyilvántartásokból, ingatlanügyi esetekről és a személyek indexmutatójából információt nyújt, kormányrendelet határozza meg.

Az állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartás története

Az ingatlan-nyilvántartás működési fejlődésében nagy jelentőségű a számítógépes ingatlan-nyilvántartásokra való összehangolt áttérést és az állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartás létrehozását követő jelenlegi időszak. A modern elektronikus ingatlannyilvántartásra való átállás fokozatos, célzott volt, az első számítógépek beszerzésétől (amelyeket még írógépnek használtak) a valódi ingatlan-nyilvántartási rendszer létrehozásáig. Minden ingatlan-nyilvántartási információt papíralapúról elektronikus formátumra konvertáltak, a 27 körzeti vagy városi bíróság ingatlan-nyilvántartási részlegeinek nyilvántartásait egységesítették állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázissá, amely az egyetlen hiteles információkat tartalmazó adatbázis.

A komputerizálás folyamatát illetően az 1998-as év volt jelentős, a módosítások eredményeként az Ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény kibővült az új, „Számítógépes ingatlan-nyilvántartás” című fejezettel. Ezeket a változásokat követően hatalmas munkára volt szükség ahhoz, hogy 2001 első feléig minden kirendeltséget fokozatosan belefoglaljanak az állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlan-nyilvántartási rendszer bevezetésével párhuzamosan folyt a munka a terjesztésen és a weboldal fejlesztésén is.

A számítógépes ingatlan-nyilvántartást azzal a céllal vezetik, hogy az összes ingatlannyilvántartást egyetlen központi adatbázisban tárolják, amely a törvényben állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartás néven ismert. Csak az ebben az egyesített adatbázisban tárolt adatok közhitelesek és ezen adatokhoz csak az ingatlan-nyilvántartási részlegek alkalmazottainak van hozzáférése. Az ingatlan-nyilvántartások szerveződésének alapelvei a számítógépesítés folyamatában változatlanok maradtak; a területi illetékesség megmaradt és – akárcsak korábban – az ingatlan-nyilvántartási részlegek fogadják a bejegyzési kérelmeket, döntenek az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésről és a vonatkozó ingatlannal kapcsolatos jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről.

A számítógépesített ingatlan-nyilvántartás beindításának napja 2001. július 5-e volt. Ezen a napon kezdte meg működését az állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartás, és vált hozzáférhetővé a https://www.zemesgramata.lv/ a nyilvánosság számára. A weboldalon elérhetők a földhivatalok statisztikái, a földhivatali munkával kapcsolatos hírek, kiadványok, a hivatalok nyitvatartási ideje, címe, a díjak, a földhivatali látogatáshoz szükséges legfontosabb dokumentumok, és ami a legfontosabb: az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlanokra, azok tulajdonosára, terheire és a jelzálogjogokra vonatkozó információk.

2004. április 1-jétől a Bírósági Hivatal feladata a számítógépesített központi ingatlan-nyilvántartás szervezeti és technikai fenntartása.

2022-ben több mint 1,3 millió volt az ingatlan-nyilvántartásban megnyitott tulajdoni lapok száma. 2021-ben havonta átlagosan 216 000 elektronikus kérelem érkezett az állami egységes számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázisba betekintésre vonatkozóan.

- A kataszteri információs rendszer

- Mit kínál a lett kataszteri információs rendszer?

kataszteri információs rendszer egy olyan egységes számviteli rendszer, amely a Lett Köztársaságban található ingatlanokról, azok kataszteri elemeiről – földrészletekről, épületekről (építményekről), helyiségcsoportokról, földrészletrészekről és azok jellemző adatairól, valamint azok tulajdonosáról, birtokosáról, használójáról és bérlőjéről – szolgáltat, tart karban és alkalmaz hivatalos, naprakész szöveges és térbeli adatokat.

Fenntartója az Állami Földszolgálat.

A lett ingatlanok a következő négy csoportba sorolhatók:

 • telekingatlanok;
 • telekből és felépítményből álló ingatlan;
 • csak felépítményből álló ingatlan;
 • lakások, amelyek helyiségcsoportokból és az épületek és a telek eszmei tulajdoni hányadából állnak.

telek mint ingatlankategória az ingatlanokat a szó legtágabb értelmében véve fedi le: a földterület az ahhoz tartozó felépítményekkel együtt, valamint a beépítetlen földterület. A felépítményként meghatározott ingatlan olyan ingatlan, amely csak egy eltérő tulajdonoshoz tartozó földterületen található építményt foglal magában. Az épületben lévő lakásként meghatározott ingatlan több tulajdonoshoz tartozó több lakás, amelyek a közös tulajdon bizonyos eszmei hányadával együtt képezik az adott tulajdonos magántulajdonát.

A kataszteri információ részei:

 • szöveges adatok – információk az ingatlanokról, földrészletekről, épületekről (felépítményekről), helyiségcsoportokról, földrészletrészekről és azok jellemző adatairól, valamint ezek tulajdonosáról, birtokosáról, használójáról és bérlőjéről;
 • téradatok – kataszteri térkép és téradatok kataszteri elemek kataszteri felméréséhez;
 • kataszteri térkép – Lettországban digitális áttekintő térképként készült, az ingatlanok kataszteri felméréséből származó vektor formátumú digitális adatok felhasználásával. Lefedi a Lett Köztársaság teljes területét, és áttekintést nyújt a területen megjelenített objektumok egymáshoz viszonyított helyzetéről. A kataszteri térkép derékszögű koordinátahálózata megfelel a lett LKS-92 TM (1992) geodéziai koordinátarendszernek. A kataszteri térképet a kataszteri felmérési adatoknak megfelelően pontosan vezetik. A kataszteri térkép adatait a fájlrendszerben tárolják.

Feltünteti a kataszteri elem kataszteri megjelölését és a következő térbeli adatokat jeleníti meg:

 • a földrészlet és annak részének határai;
 • a földrészlet és annak részének határpontjai;
 • a felépítmény külső körvonalai és helyzete egy földrészleten;
 • az útszolgalmi terület határa és azonosítója.

kataszteri adatokat a következő célokra használják:

 • ingatlanhoz fűződő jogok rögzítése;
 • ingatlanügyletek létrehozása;
 • ingatlanhasználat és ingatlanfejlesztés tervezése;
 • kataszteri értékelés;
 • ingatlanadó adminisztrációja;
 • nemzeti, regionális és önkormányzati gazdasági fejlesztés és területi tervezés;
 • földhasználati műveletek és környezetvédelmi tervek;
 • nemzeti statisztikai információk előkészítése;
 • a föld könyv szerinti értékének meghatározása;
 • földrajzi információs rendszerek létesítése és fenntartása;
 • más nyilvántartások és információs rendszerek tulajdonosai érdekeinek biztosítása;
 • más célok.

- Ingyenes-e a hozzáférés a lett kataszteri információs rendszerhez?

A Nyilvános rész és az Engedélyezett rész elérhető az SLS portálon adatközzétételi és elektronikus szolgáltatásokhoz a https://www.kadastrs.lv/ weboldalon.

A Nyilvános részben bármely érdeklődő díjmentesen betekinthet a kataszteri információs rendszer alábbi információiba:

 • Szöveges adatok
  • Ingatlanok
  • Az ingatlan összetétele
   • Felépítmények
   • Földrészletek
   • Helyiségcsoportok (csak lakástulajdonokhoz tartozó helyiségcsoportok megjelenítése)
 • Térbeli adatok
  • Az 1:50 000 méretarányú alaptérképen egy ikon jelzi a kataszteri elem hozzávetőleges helyét
 • Az országos lakcímnyilvántartás szöveges adatai
  • Cím
  • Korábbi cím
 • Elektronikus szolgáltatások
  • A kadastrs.lv oldalon jogi személy fiók kérelmezése;
  • Adataim a kataszterben;
  • Tematikus térképek.

A kataszteri adatok között az SLS portál Nyilvános részében adatközléshez és e-szolgáltatásokhoz a részletesebb böngészés a https://www.kadastrs.lv/ weboldalon fizetős szolgáltatás, míg az engedélyhez kötött verzió használatához az SLS-szel kötött együttműködési megállapodások révén beszerezhető hitelesítő adatokra van szükség. Részletesebb kataszteri szöveges adatoktérinformatikai kataszteri adatokOrszágos Címnyilvántartás térinformatikai adatai és nagy részletességű topográfiai információk az engedélyhez kötött részben érhetők el.

A kadastrs.lv portálon lehetőség van az ingatlanok múltbeli kataszteri értékére vonatkozó adatok online elérésére, a kataszteri elemekre vonatkozó alapvető szöveges adatok kiválasztására és kinyomtatására, valamint számos elérhető térképréteg és az SLS által készített tematikus térkép használatára. A portálon lehetőség van jelentkezni az SLS e-szolgáltatásaira és a „Fiókom” rész igénybevételére, azaz minden helyszíni és elektronikus megrendelés kezelésére, számlák kiegyenlítésére és szolgáltatási anyagok fogadására az ügyfélszolgálat személyes felkeresése nélkül.

A portál fizetős e-szolgáltatásai:

 • térinformatikai adatok egy órás böngészése (szerződéses kötelezettségek nélkül);
 • részletes kataszteri szöveges adatok (szerződéses kötelezettség nélkül);
 • múltbeli kataszteri érték;
 • az ingatlan értékére vonatkozó szabványos információk;
 • szabványos tájékoztatás az ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalmakról;
 • a földrészlet kataszteri értékére vonatkozó szabványos információk;
 • földrészletrészekre vonatkozó szabványos információk;
 • az építmény kataszteri értékére vonatkozó szabványos információk;
 • a felépítményre vonatkozó szabványos információk (alapadatok);
 • helyiségcsoportra vonatkozó szabványos információk;
 • a kataszteri adatok frissítései;
 • földrészlet részének bejegyzése;
 • az ingatlan összetételének változása;
 • adatok kiválasztása;
 • térinformatikai adatok letöltése;
 • archív anyag;
 • épületek alaprajzának és helyiségcsoportok terveinek lekérése.

Egyéb fizetős szolgáltatások:

 • épületek és helyiségcsoportok kataszteri adatfelvétele a helyszínen;
 • az építmények, helyiségcsoportok jellemző részleteiről helyszíni adatfelvétel nélkül adatgyűjtés;
 • felépítmény vagy mélyépítési elem elavulásának megállapítása.
 • új kataszteri elemre vonatkozó adatfelvétel vagy annak megtagadása;
 • a kataszteri elemre vonatkozó adatok frissítése vagy annak megtagadása;
 • kataszteri elem adatainak törlése;
 • szabványos mennyiségű és típusú adatok biztosítása a kataszteri információs rendszerből;
 • nem szabványosított mennyiségű és típusú adatok biztosítása a kataszteri információs rendszerből;
 • szabványos kataszteri adatok;
 • információszolgáltatás az országos címnyilvántartásból;
 • információk biztosítása a nagy részletességű topográfiai információk központi adatbázisából;
 • információszolgáltatás a Megterhelt Területek Információs Rendszeréből;
 • információszolgáltatás az SLS archívumából;
 • kataszteri elemek kataszteri értékének kiszámítása;
 • konkrét értékek meghatározása;
 • döntéshozatal a földreform keretében, a jogszabályokban meghatározott esetekben;
 • véleményezés a jogszabályban meghatározott esetekben;
 • igazolások és nyilatkozatok elkészítése.

Hogyan végezzünk keresést a lett kataszteri információs rendszerben?

A kataszteri információs rendszert ingatlan, földrészletek, felépítmények és helyiségcsoportok felleléséhez lehet használni. A kereső funkcióról további információ itt található.

A Kadastrs.lv mobilalkalmazás

A mobilalkalmazáson keresztül bármely ingatlanról, földrészletről, felépítményről vagy lakásról információk szerezhetők be; meglévő vagy korábbi cím keresése; ingyenes kataszteri szöveges és térbeli adatok böngészése, elektronikus szolgáltatások igénybevétele, fizetés ellenében több adat eléréséhez.

Az alkalmazás a kataszteri adatok böngészése mellett lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a „Fiókom” funkción keresztül bejelentkezzenek és beléphessenek a virtuális ügyfélszolgálati központba, böngészhessenek saját ingatlanjaik között, valamint elmentsék, elküldjék és megosszák a nyújtott szolgáltatásokon belül beérkezett PDF-fájlokat. Azt is lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy meghatározzák tartózkodási helyüket, és böngésszenek a kataszteri és címadatok között.

A mobilalkalmazás ingyenesen elérhető okoseszközökön az Android, a Windows Phone és az iOS operációs rendszerre.

- A lett kataszteri információs rendszer története

Lettország kataszteri információs rendszereinek közelmúltbeli története 1992-ig nyúlik vissza, Lettország függetlenségének 1992-es visszaállítása, valamint a földreform és a piacgazdaságra való átállás után. A magánszemélyek földtulajdonhoz való jogát hivatalosan 1993-ban állították vissza. A lett kataszteri információs rendszert több szakaszban bővítették. Az első négy évben csak földrészleteket, földbirtokokat és földhasználatot tartottak nyilván, 1996-tól a felépítmények adatait is, 2000-től pedig megkezdődött a lakások nyilvántartása is.

A lett kataszteri információs rendszer tartalma fokozatosan bővült. Noha az 1990-es évek eleji újbóli létrehozását követő első négy évben csak földrészleteket, földbirtokokat és földhasználatot tartottak nyilván, 1996-ban megkezdődött a felépítmények adatainak bejegyzése is, 2000-től pedig a lakások teljes körű nyilvántartása.

A nemzeti terület 100%-a fel van véve a kataszteri információs rendszer nyilvántartásába, a bejegyzéseket pedig digitális formátumban végzik.

Utolsó frissítés: 18/12/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.