ES šalių žemės registrai

Estija

Šioje dalyje pateikiama trumpa Estijos žemės kadastro apžvalga.

Turinį pateikė
Estija

Kokios informacijos galima rasti Estijos žemės kadastre?

Estijos žemės kadastras yra turtinių teisių ir jų apribojimų registras, iš kurio tretieji asmenys gali gauti informacijos apie užregistruotą nekilnojamąjį turtą.

Žemės kadastre pateikiama informacija ir apie teisines, ir apie faktines aplinkybes. Į žemės kadastrą įtraukiami visi sklypai, jei įstatymuose nenumatyta kitaip. Kiekvienas sklypas įtraukiamas atskirai, jam suteikiamas unikalus numeris (užregistruoto sklypo numeris).

Registrą sudaro keturi skyriai.

Pirmajame skyriuje kaupiama toliau nurodyta informacija apie kiekvieną užregistruotą sklypą:

 • kadastrinis numeris,
 • konkreti paskirtis,
 • vieta,
 • suvaržytos teisės į registruotą sklypą,
 • plotas (dydis),
 • sujungimas ir padalijimas,
 • prijungimas prie kito registruoto sklypo arba sklypo dalies atskyrimas.

Antrajame skyriuje kaupiama toliau nurodyta informacija apie kiekvieną užregistruotą sklypą:

 • savininkas,
 • prireikus, duomenys apie bendrąją nuosavybę; ar tai yra bendroji jungtinė ar bendroji dalinė nuosavybė; savininkų vardai ir pavardės,
 • bendrosios nuosavybės atveju – apytikslis bendrasavininkių turto dalių dydis.

Trečiajame skyriuje kaupiama toliau nurodyta informacija apie kiekvieną užregistruotą sklypą:

 • apribotos teisės, apsunkinančios turtą (išskyrus hipoteką),
 • nuosavybės teisių suvaržymai,
 • pastabos dėl tokių suvaržymų,
 • savininko disponavimo turtu teisės suvaržymai,
 • kitos pastabos dėl nuosavybės, įskaitant atitinkamų asmenų disponavimo teisių suvaržymus, taip pat dėl tokių įrašų panaikinimo ir pakeitimo.

Ketvirtajame skyriuje kaupiama toliau nurodyta informacija apie kiekvieną užregistruotą sklypą:

 • hipotekos turėtojas,
 • hipotekos suma (nesumokėta suma),
 • pastabos dėl hipotekos,
 • įrašų pakeitimai,
 • panaikinti įrašai.

Šie skirtingi žemės kadastro skyriai prieinami viešai ir jais gali pasinaudoti kiekvienas. Jeigu yra teisėtas interesas, galima susipažinti su konkretaus užregistruoto sklypo byla. Turto savininkams, notarams, antstoliams, teismams ir priežiūros institucijoms teisėto intereso įrodinėti nereikia.

Ar Estijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Žemės kadastras yra elektroninio formato.

Su įvairiais žemės kadastro skyriais ir įregistruotų nekilnojamųjų daiktų bylomis galima susipažinti notaro biure arba per paieškos sistemą. Už susipažinimą su žemės kadastru notaro biure ar per paieškos sistemą yra nustatytas mokestis.

Elektroniniu žemės kadastru nemokamai gali naudotis:

 • nekilnojamojo turto savininkai – fizinis ar juridinis asmuo, atstovaujantis nekilnojamojo turto savininkui
 • nekilnojamojo turto savininkų teisiniai atstovai ir globėjai
 • butų, susijusių su nekilnojamuoju turtu, savininkai ir butų asociacijų atstovai.

Su žemės kadastre esančia informacija galima susipažinti naudojantis Registrų ir informacinių sistemų centro sukurta internetine paieškos sistema. Naudotis paieškos sistema galima nemokamai. Paieškos rezultatuose pateikiama visa žemės kadastro pirmajame skyriuje nurodyta informacija (kadastrinis numeris, konkreti paskirtis, plotas ir adresas). Prieiga prie išsamesnės žemės kadastro informacijos yra mokama.

Už kiekvieną paieškos objekto paiešką imamas 1 EUR mokestis, o už prieigą prie viso kadastro skyriaus – 3 EUR.

Paieškos objektas yra bet kokia informacija bet kokiam užregistruotam sklypui atidarytame žemės kadastro skyriuje, kaip nurodyta toliau:

 1. skaitmeniniai duomenys iš 1 skyriaus (turto sudėtis);
 2. skaitmeniniai duomenys iš 2 skyriaus (savininkas);
 3. skaitmeniniai duomenys iš 3 (apsunkinimai ir suvaržymai) ir 4 (hipoteka) skyrių.

Paieškos mokestis apima prieigą prie atidarytų turto bylų ir jose esančių dokumentų išdavimą.

Išsamią informaciją apie kadastro skyrius galima sužinoti sumokėjus mokestį pagal mokesčių už paslaugas sąrašą, pateikiamą čia. Šiems mokesčiams PVM netaikomas.

Kaip atlikti paiešką Estijos žemės kadastre?

Duomenų bazėje paiešką galima atlikti pagal paieškos kriterijus:

 • adresą,
 • kadastrinį numerį,
 • savininko vardą ir pavardę,
 • asmens tapatybės kodą (registro kodą),
 • sklypo numerį.

Taip pat galima ieškoti informacijos apie neteisėtus savininkus ir įgaliotus asmenis.

Estijos žemės kadastro istorija

Elektroninėje žemės kadastro versijoje informacija kaupiama nuo 1994 m. 2010 m. vasarą pradėti perėjimo prie elektroninės versijos darbai. Nuo 2015 m. sausio 1 d. visos žemės bylos yra elektroninės.

Paskutinis naujinimas: 13/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.