Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Austrija

Šajā portāla lapā ir sniegts pārskats par zemesgrāmatu Austrijā.

Saturu nodrošina
Austrija

Kāda informācija atrodama zemesgrāmatā?

Zemesgrāmatā (Grundbuch) var atrast atbildes uz juridiskiem un faktu jautājumiem. Zemesgrāmatā ir dokumentēta informācija par visiem juridiski saistošiem darījumiem ar zemi Austrijā.

Ar Austrijas zemesgrāmatas un tās elektroniskā dokumentu arhīva ierakstiem var iepazīties ar tiesu, notāru, advokātu un atsevišķu t.s. norēķinu biroju (Verrechnungsstelle) starpniecību.

Vai zemesgrāmatas aplūkošana ir bez maksas?

Ir jāmaksā neliela nodeva. Tā ir jāsamaksā vai nu tiesai, notāram, advokātam vai kādam no norēķinu birojiem. Norēķinu biroji atrodami Austrijas tiesu iestāžu mājaslapas sadaļā “Pakalpojumi -> Datubāzes -> Zemesgrāmata -> Zemesgrāmatas datubāze”.

Meklēšana zemesgrāmatā

Ievadot pašvaldības kadastra numuru (Katastralgemeinde) vai reģistra numuru (Einlagezahl, EZ) vai zemes gabala numuru (Grundstücksnummer), no datubāzes var iegūt šādu informāciju:

  • aktuālie un vēsturiskie izraksti no zemesgrāmatas,
  • izraksti no papildreģistriem.

Šī informācija ietver visus spēkā esošos datus. Pēc pieprasījuma var piekļūt arī dzēstajiem datiem (tikai tiem datiem, kas ievadīti pēc pārejas uz elektronisko reģistru). Vecāki dati ir pieejami tikai papīra formātā.

Galvenā zemesgrāmata (Hauptbuch), dokumentu arhīvs un papildreģistri ir publiski pieejami. Pieeja informācijai, meklējot tikai pēc personas (īpašnieka), ir stingri ierobežota. Pierādot likumīgas intereses, jūs šādu meklēšanu varat veikt ar rajona tiesu zemesgrāmatas nodaļu starpniecību.

Vēsture

No apmēram 1870. gada līdz 1992. gadam zemesgrāmatas pastāvēja papīra formātā. Laikposmā no 1980. gada līdz 1992. gadam dati tika pārsūtīti uz zemes reģistra datubāzi (Grundstücksdatenbank). Kopš 7.5.2012. Zemesgrāmatā izmanto jaunu programmu, un kopš tā laika tiek nepārtraukti pilnveidota (automatizēta).

Lapa atjaunināta: 26/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.