Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: bulgāru.
Swipe to change

Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Bulgārija

Šajā daļā tiek sniegts pārskats par Bulgārijas nekustamā īpašuma reģistru.

Saturu nodrošina
Bulgārija

Ko Bulgārijas nekustamā īpašuma reģistrs piedāvā?

Bulgārijas nekustamā īpašuma reģistrs pieder Reģistru aģentūrai, kas to arī pārvalda saskaņā ar tā saucamo "personālo ierakstu sistēmu". Informācijas pamatā ir darījuma pušu, proti, indivīdu un juridisko personu, personālie dati. Reģistrā iekļauj tikai darījumus un juridiskos dokumentus.

Kopš Kadastra un nekustamā īpašuma reģistrācijas integrētās informācijas sistēmas (IKAR) izstrādes un ieviešanas visi ieraksti ir publiski pieejami Zemesgrāmatas aģentūras tīmekļa vietnē.

IKAR sistēmai ir divi moduļi:

 1. administratīvais modulis, kas pieejams tikai dienesta lietošanai,
 2. klientu modulis, kas pieejams tikai klientu vajadzībām.

IKAR sistēma sniedz gan tekstuālu, gan telpisku informāciju, jo īpaši gadījumos, kad pieejamas kadastra kartes ciparu formātā.

Bulgārijas nekustamā īpašuma reģistra tīmekļa vietnē var iegūt:

 • informāciju par reģistrētajiem darījumiem;
 • piekļuvi nekustamā īpašuma datiem un īpašumtiesību datiem;
 • informāciju par šo tiesību secību.

Tajā ir pieejami arī šāda veida publiskie pakalpojumi:

 • pārbaudes (uzziņas),
 • sertifikāti,
 • tiesību aktu dublikāti.

Iepriekš minētie pakalpojumi ļauj saņemt informāciju par:

 • ieraksta veikšanas datumu,
 • attiecīgā akta publiskumu,
 • darījuma pusēm,
 • nekustamā īpašuma aprakstiem.

Kā reģistrā ievada dokumentus

Juridisko darījumu aktu un dokumentu eksemplārus iesniedz reģistra birojā.

Ikvienu dokumentu reģistrē IKAR sistēmas ierakstu reģistrā, kurā tam piešķir numuru, kas precīzi atspoguļo ieraksta datumu un laiku.

Dokumentus pēc tam iesniedz ierakstu tiesnešiem, kuri tos pārbauda un sniedz savu rezolūciju.

Pēc tam, kad saņemts apstiprinājums no ierakstu tiesneša, reģistra amatpersonas informāciju manuāli ievada sistēmā.

Visus dokumentus pēc tam skenē un saglabā sistēmā.

Informācijas reģistrācijas, pārbaudes un ievadīšanas procedūrai vidēji ir vajadzīga viena darba diena.

Vai piekļuve Bulgārijas nekustamā īpašuma reģistram ir bez maksas?

Piekļuve Bulgārijas nekustamā īpašuma reģistram ir bez maksas un visiem pieejama. Tomēr informāciju no tīmekļa vietnes var saņemt tikai reģistrēti lietotāji.

Par pārbaudēm tiešsaistē iekasē maksu atbilstoši likumā noteiktiem kritērijiem.

Kā veikt meklējumus Bulgārijas nekustamā īpašuma reģistrā

Nekustamā īpašuma reģistrā meklējumus var veikt pēc: juridisku vai fizisku personu identifikācijas numura (PIN), īpašnieka vārda vai nosaukuma, īpašuma sīka apraksta, zemesgabala numura un reģistrācijas numura.

Bulgārijas nekustamā īpašuma reģistra vēsture

Pirmo elektronisko sistēmu izveidoja 1990. gadā. Kopš tā laika ir tikušas ieviestas vairākas elektroniskās sistēmas.

Nekustamā īpašuma reģistra galvenā reforma notika tad, kad to nodeva 2004. gada jūlijā izveidotās Reģistru aģentūras jurisdikcijā. Reģistru aģentūra pārvaldīja un pilnveidoja pastāvošās informācijas datu sistēmas līdz IKAR sistēmas izveidei 2008. gada 8. septembrī.

IKAR ieviešana notika vairākos posmos. Uz jauno IKAR sistēmu tika pārcelti vecie dati. Sistēma sāka pilnībā darboties (aptverot visu Bulgārijas teritoriju) 2009. gada 26. janvārī, un tā ir pilnībā sasaistīta ar Ģeodēziskās kartogrāfijas un Kadastru aģentūras reģistru.

Tiek nodrošināta tādu principu ievērošana kā publiskums, pārredzamība un procedūru drošība.

Lapa atjaunināta: 28/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.