Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Igaunija

Šajā sadaļā ir sniegts īss pārskats pār Igaunijas zemesgrāmatu.

Saturu nodrošina
Igaunija

Kāda informācija ir ietverta Igaunijas zemesgrāmatā?

Igaunijas zemesgrāmata ir īpašumtiesību un ierobežotu tiesību reģistrs, kurā trešām personām pieejama informācija par reģistrētu nekustamo īpašumu.

Zemesgrāmatā ir iekļauti juridiski un faktiski apstākļi. Zemesgrāmatā reģistrē visus īpašumus, ja vien tiesību aktos nav paredzēts citādi. Katram īpašumam ir izveidots atsevišķs ieraksts un piešķirts unikāls numurs (reģistrēta īpašuma numurs).

Zemesgrāmatai ir četras daļas:

1. daļā ir šāda informācija par katru reģistrēto īpašumu:

 • zemesgrāmatas atsauce;
 • konkrētais mērķis;
 • atrašanās vieta;
 • reģistrētajam īpašumam par labu noteiktas ierobežotas tiesības;
 • platība (lielums);
 • apvienošana un sadalīšana;
 • saplūšana ar citu reģistrētu īpašumu vai īpašuma daļas nodalīšana.

2. daļā ir šāda informācija par katru reģistrēto īpašumu:

 • īpašnieks;
 • ja ir vairāki īpašnieki, sīkas ziņas par to; informācija par to, vai īpašums ir līdzīpašums vai kopīpašums; īpašnieku vārdi, uzvārdi;
 • kopīpašniekiem piederošo domājamo daļu lielums (kopīpašums).

3. daļā ir šāda informācija par katru reģistrēto īpašumu:

 • ierobežotas tiesības jeb apgrūtinājumi (izņemot hipotēku);
 • īpašumtiesību ierobežojumi;
 • piezīmes, kas attiecas uz šādiem ierobežojumiem;
 • ierobežojumi īpašnieka tiesībām uz atbrīvošanos no īpašuma;
 • citas atzīmes, kas attiecas uz īpašumtiesībām (tostarp attiecīgu personu tiesību ierobežojumiem atbrīvoties no īpašuma), zemesgrāmatas datu dzēšanu un tajos izdarītiem grozījumiem.

4. daļā ir šāda informācija par katru reģistrēto īpašumu:

 • hipotēkas turētājs;
 • hipotēkas vērtība naudā (parāda summa);
 • piezīmes, kas attiecas uz hipotēku;
 • zemesgrāmatā izdarītie grozījumi;
 • dzēstie zemesgrāmatas ieraksti.

Visas zemesgrāmatas daļas ir publiski pieejamas, un tām var piekļūt ikviens interesents. Ar konkrēta nekustamā īpašuma lietu var iepazīties gadījumos, kad pastāv leģitīma interese. Šādas leģitīmas intereses esamība nav jāpierāda nekustamo īpašumu īpašniekiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, tiesām un uzraudzības iestādēm.

Vai piekļuve Igaunijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Zemesgrāmata tiek glabāta elektroniskā formā.

Zemesgrāmatas daļas un tajā reģistrēto nekustamo īpašumu lietas var aplūkot notāru birojos vai, izmantojot meklētājprogrammu. Lai zemesgrāmatu aplūkotu notāru birojā vai meklētājprogrammā, ir noteikta maksa.

Zemesgrāmatas elektroniskajā versijā bez maksas var aplūkot turpmāk minētās personas:

 • nekustamā īpašuma īpašnieki – vai fiziska vai juridiska persona pārstāv nekustamā īpašuma īpašnieku;
 • nekustamā īpašuma īpašnieku juridiskie pārstāvji un pārraugi;
 • dzīvokļu īpašnieki, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, un dzīvokļu īpašnieku biedrību pārstāvji.

Zemesgrāmatā ietverto informāciju var aplūkot, izmantojot Reģistru un informācijas sistēmu centra izveidoto meklētājprogrammu. Šīs meklētājprogrammas izmantošana ir bez maksas. Meklēšanas rezultāti sniedz visu informāciju, kas iekļauta zemesgrāmatas pirmajā daļā (zemesgrāmatas atsauce, īpašais mērķis, platība un adrese). Lai piekļūtu konkrētākai informācijai zemesgrāmatā, jāmaksā noteikta maksa.

Maksa ir 1 eiro par katra parametra meklēšanu un 3 eiro par piekļuvi, lai aplūkotu visu zemesgrāmatas attiecīgo daļu.

Meklēšanas parametrs ir šāda veida informācija, kas iekļauta kāda reģistrēta nekustamā īpašuma zemesgrāmatas daļā:

 1. digitālie dati 1. daļā (īpašuma sastāvs);
 2. digitālie dati 2. daļā (īpašnieks);
 3. digitālie dati 3. daļā (apgrūtinājumi un ierobežojumi) un 4. daļā (hipotēkas).

Maksa par meklēšanu sedz piekļuvi atvērtām īpašumu lietām un tajās ietverto dokumentu izsniegšanu.

Ar sīkāku informāciju no zemesgrāmatas daļām var iepazīties par šiem pakalpojumiem noteiktu maksu, kas norādītas šeit. Šai maksai nepiemēro PVN.

Kā veikt meklēšanu Igaunijas zemesgrāmatā?

Meklēšanu datubāzē var veikt, izmantojot šādus meklēšanas kritērijus:

 • adrese;
 • zemesgrāmatas atsauce;
 • īpašnieka vārds, uzvārds;
 • personas kods/reģistra kods;
 • Īpašuma numurs.

Iespējams arī meklēt informāciju par neapstiprinātiem īpašniekiem un pilnvarotām personām.

Igaunijas zemesgrāmatas vēsture

Zemesgrāmatas elektroniskajā versijā informācija pieejama, sākot no 1994. gada. Pāreja uz elektronisko versiju sākās 2010. gada vasarā. Kopš 2015. gada 1. janvāra visi ieraksti ir elektroniski.

Lapa atjaunināta: 13/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.