Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Ungārija

Šajā sadaļā sniegts īss pārskats par Ungārijas zemes reģistru.

Saturu nodrošina
Ungārija

Kādus pakalpojumus piedāvā Ungārijas zemesgrāmata?

Ungārijas zemesgrāmatu uztur Lauksaimniecības ministrija (Földművelésügyi Minisztérium) un Ungārijas Zemesgrāmatu nodaļas (Földhivatal).

Ungārijas Zemesgrāmatu nodaļu (magyarországi földhivatalok) oficiālā tīmekļa vietne sniedz informāciju par Ungārijas Zemesgrāmatu nodaļu tīklu visā valstī, kā arī ļauj piekļūt visam zemes pārvaldīšanas institucionālajam tīklam, kurā ir informācija par:

  • to uzdevumiem;
  • to pienākumiem un sniegtajiem pakalpojumiem;
  • jauniem un svarīgiem projektiem.

Ir iespējams lejupielādēt veidlapas, kā arī izlasīt informāciju par elektroniskajiem pakalpojumiem un sistēmas izmantošanas nosacījumiem tiešsaistē. Šeit pieejami arī attiecīgie tiesību akti.

Vai piekļuve Ungārijaszemesgrāmatai ir bez maksas?

Reģistrētiem lietotājiem (publiskās pārvaldes struktūras, bankas, advokāti, notāri, pašvaldību iestādes, mākleri u.c.) ir iespējams piekļūt Ungārijas zemesgrāmatu nodaļu tiešsaistes pakalpojumiem (TAKARNET) kopš 2003. gada. Datus sniedz par samaksu saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

2011. gada jūnijā sāktais pakalpojums "Tiešsaistes Zemes dienests" (Földhivatal Online) iedzīvotājiem ir pieejams tieši valdības portālā, ievadot centrālo “klientu vārtejas” (ügyfélkapu ) ID. Vietnē iedzīvotājiem, tāpat kā reģistrētiem lietotājiem, par maksu tiek sniegti tiešsaistes pakalpojumi.

Tiešsaistes zemes dienesta lietotāji var bez maksas piekļūt ierobežotam datu klāstam. Šis bezmaksas pakalpojums ietver tikai aprakstošus datus par īpašumu (īpašuma lapas (tulajdoni lap) pirmo sadaļu). Meklēšanu datubāzē var veikt, izmantojot zemesgabala numuru (helyrajzi szám) vai īpašuma adresi. Reģistrēti lietotāji un iedzīvotāji šiem tiešsaistes pakalpojumiem tiešsaistē var piekļūt 24 stundas diennaktī.

Kā veikt meklēšanu Ungārijas zemesgrāmatā?

Meklēšanu var veikt, izmantojot:

  • zemesgabala numuru;
  • zemesgabala numuru intervālu; vai
  • īpašuma adresi.

Lietotāji ar īpašām tiesībām (policija, izmeklēšanas iestādes, tiesu izpildītāji, notāri mantojuma lietās) var meklēt pēc īpašnieka un/vai pilnvarotās personas vārda un personas datiem.

Ungārijas zemesgrāmatas vēsture

Juridiskā un administratīvā sistēma, kura pārvalda nekustamā īpašuma reģistrēšanu Ungārijā, ir “vienotā zemes reģistru sistēma” (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer).  Tā tiek uzskatīta par “vienotu”, jo kadastra dati un juridiskie dati (telekkönyvGrundbuch) kopš 1971. gada tiek reģistrēti juridiski un institucionāli integrētā veidā. Vienots institucionālais tīkls, kurā iekļautas visas zemesgrāmatu nodaļas, ir atbildīgs par tiesisku darījumu reģistrēšanu un grozījumiem kadastrālajos zemes plānos, datu sniegšanu un citu uzdevumu veikšanu, kas saistīti ar zemi un ēkām. Ungārijas vienotā, uz tiesībām balstītā reģistra sistēma bija pirmā šāda veida sistēma Eiropā.

Ungārijas sistēma kalpo vairākiem mērķiem, ņemot vērā, ka papildus visām ar zemesgrāmatu saistītājām darbībām tā veic virkni citu uzdevumu, piemēram, ģeodēzijas kontrolpunktu tīkla izveidošana un uzturēšana, topogrāfiskā kartēšana, zemes aizsardzība, zemes nomas reģistrācija un administratīvo robežu uzturēšana.

Šajā kompleksajā publiskajā datubāzē ir iekļauta informācija par lauksaimniecības zemi un nekustamo īpašumu, t.i., par dažiem no vissvarīgākajiem saimnieciskās dzīves, lauksaimniecības un kredītu aprites komponentiem, to pārvalda zemes administrācija integrētā veidā un tā aptver visu Ungārijas administratīvo teritoriju.  Sistēmas mērķis ir palīdzēt īstenot tiesības uz īpašumu, veselībai labvēlīgu vidi, uzņēmējdarbības brīvību un brīvu konkurenci un oficiāli reģistrēt dabas objektus un cilvēka veidotus objektus, nodrošinot vienotu, publiski autentificētu zemes un telpiskās infrastruktūras reģistrācijas sistēmu.

Galvenais mērķis ir datu par zemi un citu īpašumu oficiāla reģistrācija un pārvaldīšana, vienlaikus nodrošinot īpašumtiesību un citu ar īpašumu saistīto tiesību aizsardzību, ar vienotas un publiski autentificētas zemes reģistrācijas sistēmas un infrastruktūras palīdzību.
Turklāt vienotajai zemesgrāmatai ir divi konkrēti mērķi.  Zemesgrāmatas juridiskais mērķis ir aizsargāt ar nekustamo īpašumu saistītas tiesības un oficiālos dokumentus, vienlaikus nodrošinot tiesisko noteiktību labticīgiem īpašniekiem un turētājiem un veicinot nekustamā īpašuma izmantošanu peļņu nesošā veidā.  Reģistra ekonomiskais mērķis ir nodrošināt vienotu pamatu plānošanai un finanšu saistību nodibināšanai, veicināt īpašumu pārvaldību un ieguldījumus īpašumā, sniedzot statistikas datus, un nodrošināt pakalpojumus sabiedrībai kopumā.

Saites

Valdības portāls

Ungārijas Zemesgrāmatu nodaļu oficiālā tīmekļa vietne

Lapa atjaunināta: 06/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.