Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Slovākija

Šajā vietnē ir sniegts pārskats par Slovākijas zemesgrāmatu.

Saturu nodrošina
Slovākija

Ko Slovākijas zemesgrāmata piedāvā?

Slovākijas zemesgrāmatas portāls (Slovenský katastrálny portál) pieder Slovākijas Republikas Ģeodēzijas, kartogrāfijas un kadastra pārvaldei (Úrad geodésie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) un par zemesgrāmatu atbildīgai centrālās valdības iestādei. Par tā uzturēšanu atbildīgā iestāde ir Bratislavas Ģeodēzijas un kartogrāfijas institūts (Geodetický a kartografický ústav Bratislava).

Portāls sniedz juridisko un faktisko informāciju par īpašumtiesībām uz nekustamiem īpašumiem. Tas tiek atjaunināts reizi nedēļā, izmantojot attiecīgo zemesgrāmatas nodaļu sniegto informāciju. Meklēšanu ir iespējams veikt slovāku un angļu valodā. Portālā ir atrodama šāda informācija:

 • atlasīti dati no ģeogrāfiskās informācijas lietas - kadastra kartes;
 • atlasīti dati no aprakstošās informācijas lietas - informācija par zemes gabaliem, struktūrām, dzīvokļiem, nedzīvojamām telpām un īpašuma dokumenti;
 • pašvaldību reģistrs, kadastra apgabalu reģistrs;
 • statistikas pārskati;
 • kopējās vērtības pēc zemes tipa;
 • informācija par procesa statusu zemesgrāmatā;
 • paziņojumi par plānotiem reģistrācijas pieteikumiem.

Īpašumtiesību dokuments (list vlastníctva) sniedz informāciju par īpašumu, tā īpašniekiem un tiesībām, kas attiecas uz īpašumu, kā arī papildu informāciju par tiesībām, kas saistītas ar īpašumtiesībām. Tajā ir iekļauta šāda informācija:

 • unikāls numurs;
 • konkrētā īpašuma atrašanās apgabala nosaukums;
 • atbilstošās apdzīvotās vietas nosaukums;
 • kadastra apgabala nosaukums.

Reģistrs sastāv no 3 daļām.

A daļā – fiziskie aktīvi – ir norādīta detalizēta informācija par īpašumu, uz kuru attiecas īpašumtiesības, proti:

 • atbilstošās platības;
 • atbilstošie zemes gabalu veidi;
 • kods, kas apzīmē atļauto zemes lietojumu;
 • sasaiste ar apdzīvotas vietas apbūves teritoriju;
 • cita paskaidrojošā informācija saistībā ar A daļā minētajiem jautājumiem.

B daļā – īpašnieki vai citas tiesīgās personas – ir norādīta šāda detalizēta informācija:

 • vārds;
 • uzvārds;
 • zemes īpašnieku vai citu tiesīgo personu pirmslaulību uzvārds vai juridisko personu gadījumā – nosaukums;
 • dzimšanas datums;
 • privātpersonu personas kodi vai uzņēmumu reģistrācijas numuri;
 • kopīpašuma sadalījums daļās;
 • īpašumtiesību iegūšanas pamatojums – publisks dokuments vai cits dokuments;
 • pastāvīgās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;
 • cita paskaidrojošā informācija saistībā ar B daļā minētajiem jautājumiem.

C daļā – apgrūtinājumi – ir norādīta šāda detalizēta informācija:

 • servitūti (servitūta būtība, personas, kas norādītas kā labuma guvējas no servitūta; servitūta ieraksts īpašumtiesību dokumentos);
 • ķīlas tiesības (norādīts ķīlas devējs) un pirmpirkuma tiesības, ja tās ietekmē lietu tiesības (personas, kam ir pirmpirkuma tiesības);
 • citas tiesības, ja tās ir noteiktas kā lietu tiesības;
 • cita paskaidrojošā informācija saistībā ar C daļā minētajiem jautājumiem;
 • reģistrētie papildinājumi/korekcijas.

C daļā nav ietverta informācija par parāda apjomiem.

Vai piekļuve Slovākijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Informācija zemesgrāmatas portāla ikvienam ir pieejama bez maksas.

Slovākijas zemesgrāmatas vēsture

Zemesgrāmatas portāls darbojas kopš 2004. gada. Kopš 2007. gada septembra ar likumu noteikts, ka informācija zemesgrāmatas portālā ir bez maksas.

Saites

Zemesgrāmatas portāla tīmekļa vietne, Slovākijas Republikas Ģeodēzijas, kartogrāfijas un kadastra pārvalde

Lapa atjaunināta: 27/02/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.