Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Zviedrija

Šajā sadaļā sniegts pārskats par Zviedrijas zemes reģistru, ko veido piecas savstarpēji saistītas daļas.

Saturu nodrošina
Zviedrija

Ko ietver Zviedrijas zemes reģistrs?

Zemes reģistrs, kas sastāv no vairākām daļām, ir valsts reģistrs, ko izmanto vairākiem mērķiem. Tajā atrodama informācija par:

 • nekustamo īpašumu un kopīpašumu,
 • administratīvo iedalījumu,
 • vietu adresēm,
 • īpašumu ģeometrisko teritoriju — kadastra kartēm,
 • īpašnieku,
 • apgrūtinājumiem un reģistru ierakstiem,
 • hipotēkām,
 • servitūtiem un lietojuma tiesībām,
 • plāniem un zemes izmantošanas noteikumiem,
 • vēsturisko mantojumu,
 • zemes pārdalīšanas pasākumiem vai tamlīdzīgi pasākumiem,
 • objekta nomas tiesībām,
 • vēsturi,
 • ēkām,
 • nekustamā īpašuma nodokļiem
 • utt.

Zemes reģistru pārvalda Lantmäteriet (Zviedrijas zemes reģistrācijas iestāde).

Vai Zviedrijas zemes reģistrs pieejams bez maksas?

Informācija, kas no zemes reģistra iegūta apmeklējuma laikā vai pa telefonu, ir bez maksas. Informāciju var pieprasīt arī saskaņā ar publiskas piekļuves principu. Par elektronisku piekļuvi zemes reģistram jāmaksā, izņemot pakalpojumu Min fastighet (“Mans īpašums”), ko sniedz bez maksas.

Kā veikt meklēšanu Zviedrijas zemes reģistrā?

Dažādi elektroniskās meklēšanas pakalpojumi ir pieejami tieši Zviedrijas zemes reģistrācijas iestādes tīmekļa vietnē vai ar šīs iestādes aģentu starpniecību (saraksts pieejams Zviedrijas zemes reģistrācijas iestādes tīmekļa vietnē Lantmäteriets återförsäljare). Lai saņemtu lielāko daļu pakalpojumu, tie iepriekš jāabonē. Piekļuve tiek nodrošināta tiešsaistē un ar tiešsaistes pakalpojumiem vai atlasot un apstrādājot iesniegtos pieprasījumus. Zemes reģistrācijas iestādes tīmekļa vietnē tiek piedāvāts arī pakalpojums

 • “Mans īpašums”, kas ietver detalizētu informāciju. Pakalpojums ir pieejams tikai īpašuma īpašniekam.

Zviedrijas zemes reģistra vēsture

Elektronisko reģistru sāka veidot septiņdesmitajos gados un darbu pie informācijas glabātuves pilnībā pabeidza 1995. gadā. Zeme reģistra tehniskā vide un daļēji arī saturs ir pakāpeniski attīstījies, tāpat kā tā pieejamības veidi. Ir plānots zemes reģistram izmantot pilnīgi jaunu tehnoloģisko platformu. Darbs šajā virzienā ir sākts un turpināsies nākamajos gados.

Saites

Zviedrijas zemes reģistrācijas iestādes tīmekļa vietne angļu valodā

Lapa atjaunināta: 30/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.