Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2024.

Reġistri tal-artijiet fil-pajjiżi tal-UE

L-Ingilterra u Wales

Din it-taqsima tipprovdik b’introduzzjoni għar-reġistru tal-artijiet tal-Ingilterra u Wales.

Il-kontenut ipprovdut minn
L-Ingilterra u Wales

X’joffri r-reġistru tal-artijiet tal-Ingilterra u Wales?

Nirreġistraw is-sjieda tal-artijiet u tal-propjetà fl-Ingilterra u Wales. Il-viżjoni tagħna hija “Id-drittijiet tal-art u tal-proprjetà tiegħek: garantiti u protetti”.

Il-valuri tagħna huma:

  • nagħtu garanzija
  • għandna l-integrità
  • nixprunaw l-innovazzjoni
  • nimxu b’mod professjonali.

Ir-Reġistru tal-Artijiet jipprovdi funzjoni vitali fejn tingħata assigurazzjoni u fiduċja lis-suq tal-proprjetà, billi fih hemm sjieda ta’ propjetà b’valur ta’ aktar minn £4 triljun madwar l-Ingilterra u Wales li tinkludi l’fuq minn £1 triljun f’ipoteki. Ir-Reġistru tal-Artijiet għandu l’fuq minn 150 sena ta’ esperjenza fiż-żamma tar-Reġistru u evolva biex sar dejjem aktar effiċjenti, b’99% tal-informazzjoni tagħna u 73% tas-servizzi ta’ reġistrazzjoni jiġu sottomessi onlajn. Għaddejjin minn proġett ta’ trasformazzjoni biex jinħoloq Reġistru kompletament diġitali bi pjattaforma diġitali kontemporanja għall-artijiet u l-proprjetà biex tappoġġja lir-Reġistru u biex nipprovdu servizz modern u effiċjenti lill-klijenti tagħna.

L-aċċess għar-reġistru tal-artijiet tal-Ingilterra u Wales huwa mingħajr ħlas?

Għal kull servizz trid titħallas tariffa statutorja. Ma hemm l-ebda tariffa ta’ iskrizzjoni biex ikollok aċċess onlajn u fil-parti l-kbira s-servizzi onlajn huma orħos mis-servizzi bil-posta.

Kif tfittex fir-reġistru tal-artijiet tal-Ingilterra u Wales

Aċċess onlajn:

Permezz tas-Servizzi Elettroniċi tan-Negozju l-utenti tan-negozju jistgħu jissottomettu applikazzjonijiet biex jirreġistraw l-artijiet u l-propjetà, jew jitolbu għal riċerka tal-mappa tal-indiċijiet onlajn. L-utenti tas-servizzi elettroniċi tan-negozju jistgħu jużaw ukoll il-Mapsearch tagħna mingħajr ħlas biex mill-ewwel:

  • jiċċekkjaw hijiex irreġistrata l-art u l-propjetà fl-Ingilterra u Wales
  • jiksbu n-numru tat-titoli
  • jsiru jafu jekk il-propjetà hiex libera u franka jew hiex soġġetta għal ċens

L-utenti tas-servizzi elettroniċi tan-negozju jridu jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-użu, jirreġistraw bħala utenti u jkollhom kont ta’ debitu dirett varjabbli ma’ bank jew ma’ kumpanija kreditizja immobbiljari fir-Renju Unit. Illoggja għas-servizzi elettroniċi tan-negozju.

Is-servizz Sib il-Proprjetàhuwa maħsub għall-membri tal-pubbliku u jintuża wkoll minn negozji ż-żgħar. Jistgħu jfittxu permezz tal-indirizz biex isibu sid l-art jew il-propjetà, biex jaraw sa fejn ġew estiżi l-konfini u jekk hemmx riskju ta’ għargħar. Dawn iridu jirreġistraw irwieħhom bħala utenti u jistgħu jħallsu b’karta tal-kreditu jew tad-debitu. Illoggja f'Sib il-Proprjetà.

Il-kopji tar-reġistri u tal-pjanti tat-titoli miksuba permezz tas-Servizzi Elettroniċi tan-Negozju huma “kopji uffiċjali” u għalhekk huma ammissibbli bħala provi quddiem qorti tal-ġustizzja. Mapsearch ma tipprovdix għal indennizz minħabba l-informazzjoni mogħtija.

Il-kopji tar-reġistri u tal-pjanti tat-titoli miksuba permezz tas-servizz Sib il-Proprjetà mhumiex kopji uffiċjali.

Aċċess postali:

Inti tista’ tapplika għal kopji uffiċjali tar-reġistru u tal-pjanta tat-titolu bil-posta billi tuża l-forms OC1 (għar-reġistru) u OC2 (għad-dokumenti). Dawn il-formoli huma disponibbli mingħajr ħlas bil-posta jew onlajn mir-Reġistru tal-Artijiet. Il-kopji uffiċjali huma ammissibbli bħala provi f’qorti tal-ġustizzja.

Jekk ma tkunx tista’ ssib informazzjoni dwar xi proprjetà onlajn, tista’ tibgħat ukoll “tiftixa tal-mappa ta’ indiċi” (formola SIM) bil-posta sabiex tiskopri jekk l-art tkunx irreġistrata, u jekk tkun irreġistrata, tkun tista’ tikseb in-numru ta’ titolu. Trid tħallas tariffa ffissata permezz tal-Ordni tat-Tariffi tar-Reġistru tal-Artijiet kurrenti.

Tista’ tfittex fir-reġistri tal-Piżijiet fuq l-Artijietbil-posta jew onlajn permezz tas-servizzi elettroniċi tan-negozju billi tuża l-Formola K15 jew (biex tfittex għall-entrati tal-fallimenti biss) il-Formola K16.

L-aħħar aġġornament: 25/07/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.