Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Bulgaars
Swipe to change

Kadasters in de EU-landen

Bulgarije

Deze rubriek geeft toegang tot het kadaster.

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Inhoud van het kadasterregister?

Het kadasterregister ressorteert onder het registratiebureau en wordt, volgens een systeem van 'individuele registratie', daardoor beheerd. De informatie is gebaseerd op het individuele dossier van de natuurlijke en de rechtspersonen die de transactie sluiten. Alleen transacties en wettelijk erkende stukken worden geregistreerd.

Sinds het geïntegreerd informatiesysteem voor het kadaster en de kadastrale registratie (IKAR) ontwikkeld en in werking getreden is, zijn alle gegevens toegankelijk via de website van het registratiebureau.

Het systeem bestaat uit twee modules:

 1. een dienstmodule;
 2. een gebruikersmodule.

Er wordt tekstuele en grafische informatie aangeboden, vooral in de gevallen waarin digitale kadasterkaarten beschikbaar zijn.

De website van het kadaster bevat de volgende informatie:

 • informatie over de geregistreerde transacties;
 • gegevens over onroerende goederen en de daarop gevestigde rechten;
 • de volgorde waarin deze rechten zijn gevestigd.

Voorts verleent de overheid de volgende diensten:

 • controles (referenties);
 • certificaten:
 • kopieën van wetteksten.

Zij verstrekt daarbij de volgende gegevens:

 • de registratiedatum;
 • informatie over de openbaarmaking van het stuk;
 • de betrokken partijen;
 • een beschrijving van het onroerend goed.

Hoe wordt een stuk geregistreerd?

Een kopie van de akte of het stuk wordt aan het registratiebureau overgelegd.

Alle inkomende stukken worden in het register van het IKAR-systeem ingeschreven, met een nummer waaruit datum en tijdstip van de inschrijving blijken.

Zij worden vervolgens ter verificatie en beslissing aan de rechter voorgelegd.

Nadat de registratie is goedgekeurd, voert een ambtenaar manueel informatie toe aan het systeem.

Vervolgens worden alle stukken ingescand en opgeslagen..

Inschrijving, verificatie en gegevensinvoer vergen ongeveer één werkdag.

Is de toegang tot het kadaster kosteloos?

Het kadaster is algemeen en kosteloos toegankelijk. De website staat echter alleen voor geregistreerde gebruikers open.

Voor onlineverificatie wordt een volgens wettelijke criteria berekende retributie geheven.

Zoeken in het kadaster

Het kadaster biedt de volgende zoekfuncties: het persoonlijk identificatienummer (PIN) van natuurlijke en rechtspersonen; de naam van de eigenaar; de gedetailleerde beschrijving van het perceel; het perceelnummer; het registratienummer.

Geschiedenis van het kadaster

Sinds de ingebruikneming van het eerste elektronische systeem in 1990 is het kadaster meermaals vernieuwd.

De voornaamste hervorming greep plaats toen het kadaster onder de bevoegdheid van het in juli 2004 opgerichte registratiebureau werd gebracht. De bestaande datasystemen werden door het registratiebureau in beheer genomen en verbeterd, en op 8 september 2008 werd het IKAR-systeem gecreëerd.

Het IKAR werd stapsgewijs ingevoerd. De oude gegevens werden naar het nieuwe systeem gemigreerd, dat op 26 januari 2009 volledig en over het gehele grondgebied operationeel werd; het is volledig geïntegreerd met het bureau voor geodetische cartografie en kadastrale registratie.

Openbaarheid, transparantie en procedurele veiligheid worden gegarandeerd.

Laatste update: 28/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.