Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Kadasters in de EU-landen

Engeland en Wales

Op deze pagina vindt u een overzicht van het kadaster van Engeland en Wales.

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Welke gegevens bevat het kadaster van Engeland en Wales?

Wij registreren de eigendom van grond en onroerend goed in Engeland en Wales. Onze visie is „uw rechten op grond en onroerend goed: gewaarborgd en beschermd.”

Onze waarden zijn:

  • wij bieden zekerheid,
  • wij zijn integer,
  • wij bevorderen innovatie,
  • wij zijn professioneel.

Het kadaster oefent de belangrijke functie uit de vastgoedmarkt zekerheid en vertrouwen te bieden, met een register dat eigendomsrecht ondersteunt ter waarde van ruim 4 biljoen GBP in Engeland en Wales, met inbegrip van meer dan 1 biljoen GBP aan hypotheken. Het kadaster heeft meer dan 150 jaar ervaring met het bijhouden van het register en is daarbij steeds meer doeltreffend geworden: 99 % van onze informatie en 73 % van onze registratiediensten worden online verstrekt. Wij zijn het register aan het omvormen tot een volledig gedigitaliseerd register, door een hedendaags digitaal platform voor grond en onroerend goed op te zetten ter ondersteuning van het register en klanten een moderne en efficiënte dienst te verlenen.

Is de toegang tot het kadaster van Engeland en Wales kosteloos?

Voor elke dienst is een wettelijke vergoeding verschuldigd. Voor online toegang worden geen aanmeldingskosten in rekening gebracht, en de meeste online diensten kosten minder dan postdiensten.

Hoe opzoekingen te verrichten in het kadaster van Engeland en Wales

Online toegang:

Met Business e-Services (zakelijke e-diensten) kunnen zakelijke gebruikers registratieverzoeken voor grond en andere onroerende eigendom indienen of online een zoekopdracht in de index map aanvragen. Gebruikers van Business e-Services kunnen ook kosteloos onze MapSearch gebruiken om onmiddellijk:

  • te controleren of grond of ander onroerend goed in Engeland of Wales is geregistreerd;
  • eigendomsnummers te krijgen;
  • na te gaan of het goed al dan niet vrij van huur of pacht is.

Klanten van Business e-Services moeten aan bepaalde gebruiksvoorwaarden voldoen, moeten zich registreren als gebruiker en moeten over een rekening bij een bank of bouwonderneming in het VK beschikken die automatische incasso mogelijk maakt. Login to business e-services.

Find a Property service is bedoeld voor het publiek en wordt ook gebruikt door kleine ondernemingen. Er kan worden gezocht op adres om de eigenaar van het onroerend goed te vinden, of om na te gaan hoever de perceelgrenzen reiken en of er risico op overstroming is. Registratie als gebruiker is nodig en betaling gebeurt met een creditcard of betaalpas. Inloggen bij Find a Property.

Kopieën van inschrijvingen en title plans die via Business e-Services verkregen worden, zijn officiële afschriften en ontvankelijk als bewijs in een rechtszaak. Mapsearch voorziet niet in een vergoedingsregeling met betrekking tot de verstrekte informatie.

Kopieën van inschrijvingen en title plans die via Find a Property verkregen worden, zijn geen officiële afschriften.

Toegang per post:

U kunt per post officiële kopieën van inschrijvingen en title plans aanvragen via de formulieren OC1 (voor inschrijvingen) en OC2 (voor documenten). Deze formulieren zijn zowel per post als online kosteloos verkrijgbaar bij het kadaster. Officiële kopieën zijn ontvankelijk als bewijs in een rechtszaak.

Als u online geen informatie over het onroerend goed kunt vinden, kunt u ook per post een ‘search of the index map’ (SIM-formulier) verzenden om te achterhalen of de grond in kwestie is geregistreerd, en zo ja, wat het eigendomsnummer is. Er is een vergoeding verschuldigd zoals vastgelegd in het geldende besluit kadastrale tarieven (Land Registry Fee Order).

In de Land Charge registers kan worden gezocht door een aanvraag in te dienen per post, of online via Business e-Services met formulier K15 of (alleen voor faillissementen) K16

Laatste update: 25/07/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.