Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kadasters in de EU-landen

Slowakije

Deze pagina geeft een overzicht van het kadaster van Slowakije.

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Welke gegevens bevat het kadaster?

Het Internetportaal van het Slowaakse kadaster (Slovenský katastrálny portál) valt onder de Centrale autoriteit voor landmeetkunde, cartografie en kadastratie (Úrad geodésie, kartografie a katastra Slovenskej republiky), en een centrale autoriteit voor kadasters. Het portaal wordt beheerd en verzorgd door het Instituut voor landmeetkunde en cartografie in Bratislava (Geodetický a kartografický ústav Bratislava).

Het internetportaal verschaft toegang tot wettelijke en feitelijke informatie over grondeigendom. Deze informatie wordt wekelijks geactualiseerd door de respectieve kadasterbureaus. Er kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd in het Slowaaks en het Engels. Het portaal verschaft:

 • geselecteerde gegevens uit het bestand met geografische informatie (kadasterkaarten);
 • geselecteerde gegevens uit het bestand met beschrijvende informatie (informatie over percelen, gebouwen, flats, niet-residentiële gebouwen en eigendomsdocumenten);
 • een register van gemeenten en van kadastrale districten;
 • statistische rapporten;
 • totale waarden naar grondtype;
 • informatie over de status van procedures bij het kadaster;
 • meldingen van geplande registratie-aanvragen.

Een eigendomsdocument (list vlastníctva) bevat gegevens over een onroerend goed en de eigenaar daarvan, en over de rechten en plichten die de eigenaar in verband met dat onroerend goed heeft. Meer in het bijzonder bevat dit document:

 • een uniek nummer;
 • de naam van het district waar het betrokken onroerend goed gelegen is;
 • de naam van de gemeente;
 • de naam van het kadastraal gebied.

Het bestaat uit drie delen:

Deel A – Beschrijving van het onroerend goed, dat de rechten vermeldt die op het onroerend goed rusten en daaraan gerelateerde zaken:

 • oppervlakte;
 • soort percelen;
 • een code die aangeeft dat de grond mag worden gebruikt;
 • relevantie voor de bebouwde omgeving van de gemeente;
 • andere verklarende opmerkingen betreffende deel A.

Deel B – Eigenaars en andere rechthebbenden vermeldt:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • meisjesnaam of de naam van de eigenaar of andere rechthebbenden;
 • geboortedatum;
 • persoonlijk identificatienummer of nummer waaronder de onderneming staat ingeschreven;
 • aandelen in mede-eigendom;
 • eigendomstitel: verwerving op grond van een openbaar stuk of een ander document;
 • adres van permanente verblijfplaats of hoofdkantoor;
 • andere verklarende opmerkingen betreffende deel B.

Deel C – Lasten vermeldt:

 • erfdienstbaarheden (inhoud van de erfdienstbaarheid, begunstigde van de erfdienstbaarheid, inclusief vermelding van de erfdienstbaarheid in de eigendomsdocumenten van deze persoon);
 • pandrechten (aanstelling van de pandhouder) en eventuele voorkeurrechten wanneer deze gevolgen hebben voor het eigendomsrecht (vermelding van de begunstigden van voorkeurrechten);
 • andere rechten die als zakelijke rechten zijn overeengekomen;
 • andere verklarende opmerkingen betreffende deel C;
 • eventuele toevoegingen/verbeteringen.

Deel C bevat geen informatie over de hoogte van eventuele schulden.

Is de toegang tot het kadaster kosteloos?

De informatie van het kadaster is voor iedereen kosteloos toegankelijk.

Geschiedenis van het Slowaakse kadaster

Het kadaster is sinds 2004 in gebruik. Sinds september 2007 wordt de informatie op het portaal gratis verstrekt, zoals bij wet bepaald.

Links

Internetportaal van het kadaster, Webpagina van de GCCA SR

Laatste update: 27/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.