Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry nieruchomości w państwach UE

Austria

W niniejszej części portalu przedstawiono w zarysie austriacki rejestr nieruchomości.

Autor treści:
Austria
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w austriackim rejestrze nieruchomości?

Rejestr nieruchomości (Grundbuch) zapewnia odpowiedzi na pytania natury prawnej, jak i faktycznej. Rejestr uwzględnia wpisy o wszystkich prawnie wiążących transakcjach dotyczących nieruchomości w Austrii.

Z rejestru nieruchomości oraz jego elektronicznego archiwum można skorzystać za pośrednictwem strony internetowej austriackiego wymiaru sprawiedliwości.

Czy dostęp do rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Za dostęp pobierana jest niewielka opłata. W celu uzyskania dostępu należy skontaktować się z jednym z dostawców usług dostępowych lub biur informacyjnych (Verrechnungsstellen) wymienionych w zakładce „Grundbuch” na stronie internetowej austriackiego wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr nieruchomości?

Wprowadzając nazwę gminy (Gemeinde) oraz numer działki (Einlagezahl lub „EZ") lub numer nieruchomości, można uzyskać z bazy danych następujące informacje:

  • wyciągi z wpisów w rejestrze nieruchomości,
  • wyciągi z map rejestrowych,
  • kopie map.

Informacje te zawierają wszystkie dane, które zostały ostatnio wprowadzone. Dane, które zostały wykreślone, można uzyskać na wniosek, pod warunkiem że zostały wprowadzone po przekształceniu rejestru w wersję elektroniczną. W przypadku wpisów starszych dostępna jest jedynie wersja papierowa.

Nie jest możliwe uzyskanie informacji na temat osób. W celu uzyskania informacji na temat osób zainteresowane strony muszą wystąpić do jednostki prowadzącej rejestr nieruchomości (Grundbuchsabteilung) w jakimkolwiek sądzie rejonowym (Bezirksgericht), wykazując jednocześnie, że posiadają interes prawny w uzyskaniu takich informacji.

Historia rejestru nieruchomości

W dawnym rejestrze nieruchomości informacje o nieruchomościach wpisywano i przechowywano w wersji papierowej. W okresie od 1980 r. do 1992 r. wpisy te zostały przeniesione do bazy danych rejestru nieruchomości.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.