Rejestry nieruchomości w państwach UE

Austria

Na tej stronie przedstawiono w zarysie austriacki rejestr nieruchomości.

Autor treści:
Austria

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze nieruchomości?

Austriacki rejestr nieruchomości (Grundbuch) zapewnia odpowiedzi na pytania natury prawnej i faktycznej. Zawiera udokumentowane informacje o prawnie wiążących transakcjach dotyczących nieruchomości w Austrii.

Z rejestru nieruchomości i jego elektronicznego archiwum dokumentów można skorzystać w sądach, u notariuszy i adwokatów oraz w specjalnych biurach informacyjnych (Verrechnungsstellen).

Czy dostęp do rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Za dostęp pobierana jest niewielka opłata, którą uiszcza się odpowiednio w sądzie, u notariusza lub adwokata albo w jednym z biur informacyjnych (Verrechnungsstellen) Biura te są wymienione na stronach internetowych austriackiego wymiaru sprawiedliwości w zakładce Service -> Datenbanken -> Grundbuch -> Grundstücksdatenbank.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr nieruchomości?

Wprowadzając numer gminy katastralnej (Katastralgemeinde) oraz numer wpisu (Einlagezahl lub „EZ”) lub numer działki (Grundstücksnummer), można uzyskać z bazy danych następujące informacje:

  • Aktualne i historyczne wyciągi z rejestru nieruchomości
  • Wyciągi z wykazów pomocniczych (Hilfsverzeichnisse)

Informacje te obejmują wszystkie ważne wpisy. Dane, które zostały wykreślone, można uzyskać na wniosek, pod warunkiem że zostały wprowadzone po przekształceniu rejestru w wersję elektroniczną. W przypadku wpisów starszych dostępna jest jedynie wersja papierowa.

Rejestr główny, zbiór dokumentów i wykazy pomocnicze są publicznie dostępne. Dostęp do informacji dotyczących konkretnej osoby (właściciela) podlega rygorystycznym ograniczeniom. Po wykazaniu interesu prawnego można przeprowadzić takie wyszukiwanie za pośrednictwem sądu rejonowego (wydział rejestrowy).

Historia rejestru nieruchomości

Od ok. 1870 do 1992 r. wpisu do rejestru nieruchomości sporządzano w formie papierowej. W okresie od 1980 r. do 1992 r. wpisy zostały przeniesione do bazy danych rejestru nieruchomości. Rejestr przeniesiono do nowego programu 7 maja 2012 r. i od tej pory dalej go rozwijano i automatyzowano.

Ostatnia aktualizacja: 26/10/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.