Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: bułgarski
Swipe to change

Rejestry nieruchomości w państwach UE

Bułgaria

Sekcja ta zawiera informacje na temat rejestru nieruchomości w Bułgarii.

Autor treści:
Bułgaria

Jakie informacje można znaleźć w bułgarskim rejestrze nieruchomości?

Bułgarski rejestr nieruchomości jest własnością Agencji ds. Rejestrów, która nim zarządza; rejestr działa na zasadzie tzw. „systemu wpisów osobowych”. Informacje pochodzą z akt osobowych stron wykonujących czynności prawne, czyli osób fizycznych i prawnych. Do rejestru wpisuje się jedynie informacje o czynnościach i dokumentach prawnych.

Od czasu utworzenia i rozbudowy zintegrowanego systemu informacji o katastrze i rejestracji nieruchomości (IKAR) wszystkie wpisy są publiczne dostępne za pośrednictwem strony internetowej Agencji ds. Rejestru Nieruchomości.

System IKAR składa się z dwóch modułów:

 1. modułu administracyjnego, który jest dostępny jedynie do użytku wewnętrznego
 2. modułu użytkownika, który jest dostępny jedynie do użytku zewnętrznego

System IKAR zawiera informacje semantyczne i graficzne, szczególnie w przypadkach gdy dostępne są cyfrowe mapy katastralne.

Strona internetowa bułgarskiego rejestru nieruchomości zawiera:

 • informacje o wpisanych czynnościach prawnych
 • dostęp do danych o nieruchomościach i danych na temat prawa własności
 • kolejność tych praw.

Strona ta zapewnia też następujące rodzaje usług publicznych:

 • weryfikacje (odniesienia)
 • świadectwa
 • wydawanie kopii aktów prawnych.

Powyższe usługi umożliwiają uzyskanie informacji na temat:

 • daty wpisu
 • ujawnienia aktu
 • zainteresowanych stron
 • opisu nieruchomości.

W jaki sposób wprowadza się dokumenty do rejestru?

W urzędzie nieruchomości przedstawia się kopie informacji o czynnościach prawnych i kopie dokumentów prawnych.

Każdy dokument jest rejestrowany w rejestrze wpisów systemu IKAR, gdzie uzyskuje numer wskazujący dokładną datę i godzinę wpisu.

Następnie dokumenty przedstawia się ekspertowi ds. wpisów, który je weryfikuje i podejmuje odpowiednią decyzję.

Po zatwierdzeniu przez eksperta ds. wpisów urzędnicy zajmujący się rejestrem wprowadzają informację do systemu.

Wszystkie dokumenty są wówczas skanowane i archiwizowane w systemie.

Procedura rejestracji, weryfikacji i wprowadzania informacji zajmuje średnio jeden dzień roboczy.

Czy dostęp do bułgarskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Dostęp do bułgarskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny i powszechny. Jednak ze strony internetowej informacje mogą uzyskać jedynie użytkownicy zarejestrowani.

Za weryfikację on-line pobierane są opłaty, zgodnie z kryteriami prawnymi.

W jaki sposób przeszukiwać bułgarski rejestr nieruchomości?

Rejestr nieruchomości można przeszukiwać według: osobistego numeru identyfikacyjnego osób prawnych lub fizycznych; nazwy właściciela; szczegółowego opisu nieruchomości; numeru parceli, na której znajduje się nieruchomość; numeru rejestracji.

Historia rejestru nieruchomości w Bułgarii

Pierwszy system elektroniczny utworzono w roku 1990. Od tego czasu wprowadzono kilka systemów elektronicznych.

Główna reforma rejestru nieruchomości została przeprowadzona po jego przeniesieniu do Agencji ds. Rejestru, którą utworzono w lipcu 2004 roku. Agencja ds. Rejestru zarządzała istniejącymi systemami informacyjnymi i usprawniała je do czasu uruchomienia systemu IKAR w dniu 8 września 2008 r.

Wprowadzanie systemu IKAR następowało etapami. Stare dane przeniesiono do nowego systemu IKAR. System stał się w pełni operacyjny (obejmując całe terytorium Bułgarii) w dniu 26 stycznia 2009 r. i jest całkowicie połączony z rejestrem geodezyjnym, kartograficznym i katastralnym w Agencji.

Zapewnia się powszechny dostęp, przejrzystość i bezpieczeństwo procedur.

Ostatnia aktualizacja: 28/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.