Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry nieruchomości w państwach UE

Grecja

W Grecji prowadzi się elektroniczny rejestr nieruchomości nazywany katastrem (κτηματολόγιο). Obejmuje on obszary, na których zakończono rejestrację nieruchomości. Jako tymczasowe rejestry nieruchomości (κτηματολογικά γραφεία) działają także lokalne rejestry hipoteczne (υποθηκοφυλακεία).

Autor treści:
Grecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Na obszarach, na których grecki rejestr nieruchomości działa od 2003 r., kiedy zastąpił on poprzedni system rejestracji przekazywania tytułów własności oraz obciążeń hipotecznych, zawarte w rejestrze dane przechowuje się i aktualizuje wyłącznie w sposób elektroniczny zgodnie z przepisami ustawy nr 2664/1998 o krajowym rejestrze nieruchomości. Baza danych rejestru jest prowadzona na szczeblu centralnym dla całej Grecji przez spółkę KTIMATOLOGIO AE (krajowy rejestr nieruchomości lub kataster) i aktualizowana lokalnie na podstawie danych dotyczących transakcji z lokalnych rejestrów nieruchomości.

Na mocy ustawy nr 4512/2018 utworzono podmiot prawa publicznego noszący nazwę „greckiego katastru”, będący następcą prawnym pod tytułem ogólnym spółki KTIMATOLOGIO AE.

Co oferuje system przechowywania danych i dokumentów dotyczących nieruchomości w Grecji?

W okręgu każdego cywilnego sądu rejonowego (ειρηνοδικείο) działa co najmniej jedna jednostka prowadząca rejestr, która świadczy następujące usługi, zgodnie z wymogami ustawowymi:

  1. rejestracja, ustanawianie hipoteki tymczasowej (προσημειούχος) lub egzekucja z nieruchomości położonej w danym okręgu sądowym;
  2. przenoszenie tytułów własności, których przeniesienia należy dokonać zgodnie z ustawą, oraz
  3. rejestracja powództw i wszelkich innych aktów lub dokumentów dotyczących nieruchomości.

W Grecji działa 15 jednostek odpłatnie rejestrujących obciążenia hipoteczne oraz 258 jednostek świadczących te usługi nieodpłatnie. Liczba ta zmienia się, ponieważ trwa proces stopniowego likwidowania jednostek rejestrujących obciążenia hipoteczne i włączania takich zlikwidowanych jednostek do greckiego katastru.

Jednostki odpłatnie rejestrujące obciążenia hipoteczne podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości.

Na wyspach Rodos i Kos działają lokalne jednostki prowadzące rejestr nieruchomości dla Rodos i Kos-Leros, które podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości; system rejestracji opiera się na własności gruntów.

Jednostkami rejestrującymi nieodpłatnie obciążenia hipoteczne (άμισθα υποθηκοφυλακεία) są:

  1. wyspecjalizowane jednostki świadczące nieodpłatne usługi rejestracji, którymi kierują urzędnicy wyznaczeni przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie konkursu, albo
  2. niewyspecjalizowane jednostki świadczące nieodpłatne usługi rejestracji, którymi zarządzają notariusze wyznaczeni w siedzibie jednostki prowadzącej rejestr hipoteczny.

Dane kontaktowe rejestrów hipotecznych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Grecki kataster to ujednolicony system rejestracji informacji prawnych, technicznych i innych dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości i praw majątkowych. Informacje te są objęte rękojmią wiary publicznej i odpowiada za nie państwo.

W szczególności w greckim katastrze:

  • rejestruje się wszystkie akty skutkujące powstaniem, przeniesieniem, zmianą lub zniesieniem praw na nieruchomości. Każdy akt rejestruje się wyłącznie po dokładnej weryfikacji, tak by nie doszło do rejestracji tytułu własności, gdy osoba przenosząca własność nie jest osobą wykazaną w rejestrze nieruchomości jako właściciel nieruchomości;
  • rejestruje się opis geograficzny (kształt, lokalizacja i wielkość) nieruchomości;
  • systematycznie rejestruje się nieruchomości publiczne oraz

rejestruje się prawo użytkowania.

Prawnicza baza danych

Podstawowe informacje o greckim katastrze można znaleźć na jego stronie internetowej.

Czy dostęp do usług związanych z danymi zawartymi w greckim rejestrze nieruchomości jest nieodpłatny?

Na obszarach, na których rejestry nieruchomości działają tymczasowo, we właściwych jednostkach udostępnia się nieodpłatnie komputery, na których można przeszukiwać dane dostępne w formacie elektronicznym.

Historia greckiego systemu przechowywania danych i dokumentów dotyczących nieruchomości

Utworzenie systemu rejestracji nieruchomości przewidziano po raz pierwszy w ustawie nr 41/1836. Organy, o których była mowa w wyżej wymienionym akcie, prowadziły rejestry nieruchomości od momentu, w którym rozpoczęto rejestrację nieruchomości.

Na obszarach, na których proces rejestrowania nieruchomości dobiega końca, lokalne rejestry obciążeń hipotecznych działają jako tymczasowe rejestry nieruchomości od chwili podjęcia decyzji o utworzeniu katastru przez grecki organ odpowiedzialny za kartografię i kataster (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ). Od tej chwili transakcje rejestrowane w aktach rejestru nieruchomości zapisuje się wyłącznie w postaci elektronicznej.

Jak wyszukiwać dane

Elektroniczny system rejestru nieruchomości pozwala na wyszukiwanie danych według a) danych osobowych, b) kodu w greckim katastrze lub c) adresu nieruchomości.

Powiązane strony

Grecki kataster

Ostatnia aktualizacja: 26/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.