Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej węgierski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry nieruchomości w państwach UE

Węgry

W niniejszej części przedstawiono w zarysie węgierski rejestr nieruchomości.

Autor treści:
Węgry
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w węgierskim rejestrze nieruchomości (ingatlan-nyilvántartás)?

Węgierski rejestr nieruchomości stanowi własność Ministerstwa Rozwoju Wsi (Vidékfejlesztési Minisztérium) oraz węgierskich urzędów ds. nieruchomości (Földhivatal).

W oficjalnej witrynie węgierskich urzędów ds. nieruchomości (magyarországi földhivatalok) można znaleźć informacje o ogólnokrajowej sieci węgierskich urzędów ds. nieruchomości, jak również można uzyskać dostęp do pełnej sieci instytucjonalnej administracji nieruchomości wraz ze szczegółowymi danymi na temat:

  • ich zadań,
  • obowiązków i świadczonych usług,
  • nowych i ważnych przedsięwzięć.

Na stronie tej można pobrać formularze administracyjne oraz zapoznać się z informacjami o elektronicznych usługach serwisu oraz warunkach uzyskania dostępu do systemu. Można tu też znaleźć odnośne ustawodawstwo.

Czy dostęp do węgierskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Zarejestrowani użytkownicy (organy administracji publicznej, banki, prawnicy, notariusze, organy komunalne, agenci nieruchomości itd.) mają możliwość dostępu do usług on-line (TAKARNET) węgierskich urzędów ds. nieruchomości od 2003 r. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dostęp do danych jest odpłatny.

W czerwcu 2011 r. stworzono serwis urzędu ds. nieruchomości on-line (Földhivatal Online). Obywatele mają do niego bezpośredni dostęp poprzez portal internetowy rządu za pomocą ID klienta (ügyfélkapu). Usługi tego serwisu internetowego są odpłatne, tak jak w przypadku klientów zarejestrowanych.

Klienci urzędu ds. nieruchomości on-line mają możliwość bezpłatnego dostępu do ograniczonego zakresu danych. W ramach darmowego serwisu dostępne są jednak tylko opisowe dane dotyczące nieruchomości (część pierwsza arkusza nieruchomości (tulajdoni lap)). Bazę danych można przeszukiwać w oparciu o numer działki (helyrajzi szám) albo adres nieruchomości. Użytkownicy zarejestrowani oraz obywatele mają dostęp do powyższych usług on-line przez 24 godziny na dobę.

W jaki sposób przeszukiwać węgierski rejestr nieruchomości?

Ogólnie wyszukiwanie przeprowadzać można według:

  • numeru działki,
  • przedziału numerów działki lub
  • adresu nieruchomości.

Użytkownicy mający specjalne prawa (policja, organy dochodzeniowe, komornicy sądowi, notariusze w sprawach spadkowych) mogą wyszukiwać dane według nazwiska i danych osobowych właściciela lub uprawnionej osoby.

Historia węgierskiego rejestru nieruchomości

Urzędowa nazwa systemu prawnego i administracyjnego służącego zarządzaniu węgierskim rejestrem nieruchomości brzmi: „zunifikowany system rejestru nieruchomości” (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer). Jest on określany mianem „zunifikowanego”, ponieważ kataster i rejestr prawny (telekkönyv, „Grundbuch”) działały w zintegrowanej formie zarówno pod względem prawnym, jak i instytucjonalnym od 1971 r. Za rejestrację transakcji prawnych i zmian w mapach katastralnych, udostępnianie danych oraz inne czynności w zakresie gruntów i nieruchomości odpowiedzialna jest jednolita sieć instytucjonalna obejmująca wszystkie urzędy ds. nieruchomości. Węgierski zunifikowany system rejestru nieruchomości, opierający się na tytułach własności, był pierwszym systemem tego rodzaju w Europie.

System węgierski służy wielu różnym celom. Poza pełną gamą działań z zakresu rejestru nieruchomości ma on także wiele innych zadań, takich jak tworzenie i prowadzenie układu współrzędnych geodezyjnych, sporządzanie map topograficznych, utrzymywanie krajobrazu, rejestracja dzierżawy nieruchomości oraz utrzymywanie granic administracyjnych.

Ta kompleksowa publiczna baza danych zawierająca informacje w zakresie gruntów rolnych i nieruchomości, tzn. jednych z najważniejszych elementów życia gospodarczego, rolnictwa i obrotu kredytowego, jest obsługiwana przez właściwe urzędy administracyjne w sposób zintegrowany i obejmuje całkowity obszar administracyjny Węgier. Celem systemu jest wspieranie egzekwowania prawa własności, prawa do zdrowego środowiska, swobody prowadzenia działalności gospodarczej i konkurencji, a także dokonywanie urzędowych wpisów do rejestru naturalnych i sztucznych elementów krajobrazu poprzez zapewnienie jednolitego i publicznie uwierzytelnionego systemu rejestracji nieruchomości i infrastruktury danych przestrzennych.

Ogólny cel polega na urzędowej rejestracji danych dotyczących wszelkich gruntów i innych nieruchomości i zarządzaniu nimi oraz jednoczesnym zabezpieczeniu praw własności i innych uprawnień związanych z własnością poprzez zapewnienie jednolitego i publicznie uwierzytelnionego systemu rejestru nieruchomości z odpowiednią infrastrukturą.

Ponadto zunifikowany system rejestru nieruchomości ma dwa szczegółowe cele. Z prawnego punktu widzenia rejestr nieruchomości ma na celu ochronę praw i dokumentów urzędowych związanych z nieruchomościami, a jednocześnie zapewnienie gwarancji właścicielom i posiadaczom występującym w dobrej wierze oraz promocję rentownego wykorzystania nieruchomości. Natomiast z gospodarczego punktu widzenia system ma służyć za jednolitą podstawę do planowania i ustanawiania zobowiązań finansowych, ułatwiać administrację i inwestycje w zakresie nieruchomości poprzez zapewnianie danych statystycznych oraz oferować usługi dla ogółu społeczeństwa.

Ciekawe strony

Portal rządowy (Kormányzati portál)

Oficjalna witryna internetowa węgierskich urzędów ds. nieruchomości (A magyarországi földhivatalok hivatalos honlapja)

Ostatnia aktualizacja: 06/04/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.