Rejestry nieruchomości w państwach UE

Węgry

W tej części przedstawiono w zarysie węgierski rejestr nieruchomości.

Autor treści:
Węgry

Jakie informacje można znaleźć w węgierskim rejestrze nieruchomości (ingatlan-nyilvántartás)?

Węgierski rejestr nieruchomości prowadzą Ministerstwo Rozwoju Wsi (Vidékfejlesztési Minisztérium) oraz węgierskie urzędy ds. nieruchomości (földhivatalok).

Na oficjalnej stronie internetowej węgierskich urzędów ds. nieruchomości można znaleźć informacje o ogólnokrajowej sieci tych urzędów, jak również uzyskać dostęp do całej sieci organów administracji ds. nieruchomości wraz ze szczegółowymi danymi na temat:

  • ich zadań,
  • obowiązków i świadczonych usług,
  • nowych i ważnych przedsięwzięć.

Na stronie tej można pobrać formularze administracyjne oraz zapoznać się z informacjami o elektronicznych usługach serwisu oraz warunkach uzyskania dostępu do systemu. Można tu też znaleźć odnośne ustawodawstwo.

Czy dostęp do węgierskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Zarejestrowani użytkownicy (organy administracji publicznej, banki, prawnicy, notariusze, władze gminne, agenci nieruchomości itd.) mają dostęp do usług online (TAKARNET) węgierskich urzędów ds. nieruchomości od 2003 r. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dostęp do danych jest odpłatny.

W czerwcu 2011 r. stworzono internetowy serwis urzędów ds. nieruchomości (Földhivatal Online), do którego obywatele mają bezpośredni dostęp poprzez rządowy portal internetowy, po wpisaniu swojego ID użytkownika (ügyfélkapu). Strona zapewnia obywatelom i zarejestrowanym użytkownikom odpłatne usługi online.

Użytkownicy serwisu Földhivatal Online mają również nieodpłatny dostęp do ograniczonego zakresu danych. Nieodpłatnie można przeglądać tylko opisowe dane dotyczące nieruchomości [część pierwsza arkusza nieruchomości (tulajdoni lap)]. Bazę danych można przeszukiwać w oparciu o numer działki (helyrajzi szám) lub adres nieruchomości. Zarejestrowani użytkownicy oraz obywatele mają dostęp do wspomnianych usług online przez 24 godziny na dobę.

W jaki sposób przeszukiwać węgierski rejestr nieruchomości?

Ogólnie wyszukiwanie przeprowadzać można według:

  • numeru działki,
  • zakresu numerów działek lub
  • adresu nieruchomości.

Użytkownicy mający specjalne uprawnienia (policja, organy śledcze, komornicy sądowi, notariusze w sprawach spadkowych) mogą wyszukiwać dane według nazwiska i danych osobowych właściciela lub uprawnionej osoby.

Historia węgierskiego rejestru nieruchomości

Urzędowa nazwa systemu administracyjnego służącego zarządzaniu węgierskim rejestrem nieruchomości to egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer, czyli „jednolity system rejestracji nieruchomości”.  Jest on określany mianem „jednolitego”, ponieważ dane o charakterze katastralnym i informacje prawne (telekkönyvGrundbuch) rejestruje się w formacie skonsolidowanym zarówno pod względem prawnym, jak i instytucjonalnym, od 1971 r. Za rejestrację transakcji prawnych i zmian w mapach katastralnych, udostępnianie danych oraz inne czynności dotyczące gruntów i nieruchomości odpowiada jednolita sieć instytucjonalna obejmująca wszystkie urzędy ds. nieruchomości. Węgierski jednolity system rejestracji nieruchomości, opierający się na tytułach własności, był pierwszym systemem tego rodzaju w Europie.

System węgierski służy wielu różnym celom. Poza pełną gamą działań z zakresu rejestracji nieruchomości ma on także wiele innych zadań, takich jak tworzenie i prowadzenie układu współrzędnych geodezyjnych, sporządzanie map topograficznych, utrzymywanie krajobrazu, rejestracja dzierżawy nieruchomości oraz utrzymywanie granic administracyjnych.

Ta kompleksowa publiczna baza danych zawierająca informacje dotyczące gruntów rolnych i nieruchomości, będących jednym z najważniejszych elementów życia gospodarczego, rolnictwa i obrotu kredytowego, jest obsługiwana przez właściwe organy administracji w sposób zintegrowany i obejmuje całe terytorium administracyjne Węgier.  Celem tego systemu jest wspieranie egzekwowania prawa własności, zdrowego środowiska, swobody prowadzenia działalności gospodarczej i konkurencji, a także dokonywanie urzędowych wpisów naturalnych i sztucznych elementów krajobrazu do rejestru poprzez zapewnienie jednolitego, publicznie uwierzytelnionego systemu rejestracji nieruchomości i infrastruktury danych przestrzennych.

Ogólnym celem systemu jest urzędowa rejestracja danych dotyczących wszelkich gruntów i innych nieruchomości i zarządzanie tymi danymi, przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw własności i innych praw na nieruchomościach poprzez zapewnienie jednolitego i publicznie uwierzytelnionego systemu rejestru nieruchomości z odpowiednią infrastrukturą.
Ponadto jednolity system rejestru nieruchomości ma dwa cele szczegółowe.  Z prawnego punktu widzenia rejestr nieruchomości ma na celu ochronę praw i dokumentów urzędowych związanych z nieruchomościami, a jednocześnie zapewnienie gwarancji właścicielom i posiadaczom występującym w dobrej wierze oraz propagowanie rentownego wykorzystania nieruchomości.  Natomiast z gospodarczego punktu widzenia system ma służyć za jednolitą podstawę do planowania i ustanawiania zobowiązań finansowych, ułatwiać administrowanie nieruchomościami i inwestycje w nieruchomości poprzez zapewnianie danych statystycznych oraz świadczyć usługi ogółowi społeczeństwa.

Powiązane strony

Portal rządowy

Oficjalna strona urzędów ds. nieruchomości

Ostatnia aktualizacja: 06/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.