Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry nieruchomości w państwach UE

Słowacja

W niniejszej części przedstawiono w zarysie słowacki rejestr nieruchomości.

Autor treści:
Słowacja

Jakie informacje można znaleźć w słowackim rejestrze nieruchomości?

Portal słowackiego rejestru nieruchomości (Slovenský katastrálny portál) utrzymywany jest przez Urząd Geodezji, Kartografii i Katastru Republiki Słowackiej (Úrad geodésie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) oraz przez centralny organ rządowy ds. rejestrów nieruchomości. Portal jest prowadzony i udostępniany przez Instytut Geodezji i Kartografii w Bratysławie (Geodetický a kartografický ústav Bratislava).

Portal zawiera informacje o stanie prawnym i faktycznym w zakresie własności nieruchomości. Jest on aktualizowany raz w tygodniu na podstawie danych przekazywanych przez odpowiednie urzędy ds. rejestru nieruchomości. Dostępne jest wyszukiwanie w językach słowackim i angielskim. W portalu można znaleźć:

 • wybrane informacje ze zbioru danych geograficznych – mapy katastralne,
 • wybrane informacje ze zbioru danych opisowych – informacje o działkach, budowlach, obiektach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz dokumentach własności,
 • rejestr gmin, rejestr rejonów katastralnych,
 • sprawozdania statystyczne,
 • zagregowane wartości według rodzaju gruntu,
 • informacje o statusie postępowania w rejestrze nieruchomości,
 • zawiadomienia o rozpatrywanych wnioskach o rejestrację.

Dokument własności (list vlastníctva) zawiera informacje dotyczące nieruchomości, jej właścicieli i praw do nieruchomości, a także dodatkowe informacje o prawach związanych z nieruchomością. Zawiera on w szczególności:

 • niepowtarzalny numer,
 • nazwę rejonu, w którym znajduje się dana nieruchomość,
 • nazwę właściwej gminy,
 • nazwę rejonu katastralnego.

Składa się z trzech części:

Część A – charakterystyka nieruchomości, w której wyszczególnione są wszystkie elementy nieruchomości objęte prawami własności, z podaniem:

 • powierzchni,
 • rodzaju działek,
 • kodu wskazującego dopuszczalny sposób korzystania z nieruchomości,
 • odniesienia do obszaru zabudowanego w gminie,
 • innych danych objaśniających w sprawach dotyczących części A.

Część B – właściciele i inne osoby uprawnione, z wyszczególnieniem:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • nazwiska panieńskiego lub nazwy osoby prawnej będącej właścicielem bądź innych uprawnionych osób,
 • daty urodzenia,
 • numeru identyfikacji osobistej lub numeru rejestracyjnego organizacji,
 • udziałów współwłaścicieli,
 • tytułu do nieruchomości: nabycie na podstawie aktu publicznego lub innego aktu,
 • adresu stałego pobytu lub siedziby,
 • innych danych objaśniających w sprawach dotyczących części B.

Część C – obciążenia, w której wyszczególnione są:

 • służebności (przedmiot służebności, oznaczenie osoby uprawnionej ze służebności, w tym wpis służebności do dokumentu własności takiej osoby),
 • prawa zastawu (oznaczenie osoby uprawnionej z zastawu) i pierwokupu, jeśli mają one mieć taki skutek, jak prawa rzeczowe (oznaczenie uprawnionych z prawa pierwokupu),
 • inne prawa, jeśli uzgodniono, że stanowią one prawa rzeczowe,
 • inne dane objaśniające w sprawach dotyczących części C,
 • wprowadzone uzupełnienia/sprostowania.

Część C nie zawiera danych o wysokości zadłużenia.

Czy dostęp do słowackiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Informacje zawarte w portalu rejestru nieruchomości dostępne są nieodpłatnie dla ogółu społeczeństwa.

Historia słowackiego rejestru nieruchomości

Portal rejestru nieruchomości działa od 2004 r. Od września 2007 r. informacje zawarte w portalu są z mocy prawa udostępniane bezpłatnie.

Przydatne linki

portal rejestru nieruchomości, strona internetowa Urzędu Geodezji, Kartografii i Katastru Republiki Słowackiej

Ostatnia aktualizacja: 27/02/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.