Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Rakúsko

Na tejto stránke nájdete prehľad o katastri nehnuteľností v Rakúsku.

Autor obsahu
Rakúsko

Čo poskytuje kataster nehnuteľností?

Kataster nehnuteľností (Grundbuch) obsahuje odpovede na právne aj vecné otázky. Obsahuje záznamy o všetkých právne záväzných transakciách s nehnuteľnosťami v Rakúsku.

Do katastra nehnuteľností a jeho elektronického archívu dokumentov je možné nahliadať prostredníctvom súdov, notárov, právnikov a niektorých určených firiem známych ako Verrechnungsstellen.

Je prístup do katastra nehnuteľností bezplatný?

Prístup je možný za malý poplatok, ktorý sa musí zaplatiť súdu, notárovi, právnikovi alebo niektorej z Verrechnungsstellen. Zoznam Verrechnungsstellen sa nachádza na domovskej stránke rakúskej justície, a to pod Service -> Datenbanken -> Grundbuch -> Grundstücksdatenbank.

Vyhľadávanie v katastri nehnuteľností

Uvedením čísla katastrálnej obce (Katastralgemeinde) a čísla vkladu (Einlagezahl alebo „EZ“) alebo čísla pozemku (Grundstücksnummer) možno z databázy získať tieto informácie:

  • aktuálne a historické výpisy z katastra nehnuteľností,
  • výpisy z pomocných indexov (Hilfsverzeichnisse).

Tieto informácie zahŕňajú všetky platné záznamy. Údaje, ktoré boli vymazané, možno získať aj na požiadanie za predpokladu, že boli vložené po prechode na elektronický register. Staršie údaje sú k dispozícii len v papierovej podobe.

Hlavný register, zbierka záznamov a pomocné indexy sú verejné. Prístup k informáciám prostredníctvom vyhľadávania výlučne podľa jednotlivých vlastníkov je prísne obmedzený. Ak viete preukázať, že máte právny záujem, môžete takýmto spôsobom vyhľadávať prostredníctvom katastrálneho oddelenia okresného súdu (Bezirksgericht).

História katastra nehnuteľností

Približne od roku 1870 do roku 1992 boli katastre nehnuteľností vedené v papierovej podobe. V rokoch 1980 až 1992 boli údaje prenesené do databázy katastra nehnuteľností. Kataster nehnuteľností bol 7. mája 2012 presunutý do nového programu a odvtedy sa ďalej rozvíja a automatizuje.

Posledná aktualizácia: 26/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.