Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: holandčina.
Swipe to change

Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Belgicko

Na tejto stránke nájdete prehľad informácií o belgickom katastri nehnuteľnostíNa tejto stránke nájdete prehľad informácií o belgickom katastri nehnuteľností

Autor obsahu
Belgicko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké údaje možno nájsť v belgickom katastri nehnuteľností?

Informácie o nehnuteľnostiach možno v Belgicku nájsť v dokumentácii troch druhov úradov: v samotnom katastrálnom úrade (kadaster/cadastre), v registračných úradoch (registratiekantoren/bureaux de l’enregistrement) a v hypotekárnych registroch (hypotheekbewaringen/conservations d’hypothèques). Tieto tri zdroje informácií tvoria súčasť národného strediska pre dokumentáciu nehnuteľností federálneho ministerstva financií (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën).

Samotný katastrálny úrad a uvedené registračné úrady plnia predovšetkým – avšak nie výlučne – úlohy súvisiace s daňami. Hypotekárne registre sú zodpovedné za registráciu vecných práv k nehnuteľnostiam: vznik a prevod vecných práv k nehnuteľnostiam inter vivos musí byť zaregistrovaný v dokumentácii hypotekárneho registra, aby bolo možné dovolávať sa týchto práv voči tretím osobám konajúcim v dobrej viere.

Je prístup k údajom z belgického katastra nehnuteľností bezplatný?

Nie, za informácie z dokumentácie katastrálneho úradu, registračného úradu a hypotekárneho registra je potrebné zaplatiť poplatok.Výška poplatku závisí od zdroja dokumentácie a od druhu požadovaných informácií.

Ako vyhľadávať v belgickom katastri nehnuteľností?

Vo všeobecnosti možno informácie o nehnuteľnostiach a/alebo držiteľoch práv k nehnuteľnostiam vyhľadávať buď na základe identifikácie nehnuteľnosti (t. j. adresy a/alebo katastrálneho identifikačného čísla), alebo na základe identifikácie držiteľa vecných práv (napr. mena a/alebo identifikačného čísla).

Státne stredisko pre dokumentáciu nehnuteľností uzatvorilo s určitými profesijnými skupinami (notári, geodeti, realitní agenti atď.) dohodu o online vyhľadávaní určitých údajov z dokumentácie katastrálneho úradu.

História belgického katastra nehnuteľností

Dokumentácia v katastrálnom úrade, registračných úradoch a v hypotekárnych registroch pochádza z obdobia pred vznikom belgického štátu.

v súčasnosti sa završuje príprava projektu integrácie troch zdrojov katastrálnych údajov do jednej dokumentácie, ktorý sa má vzápätí v pomerne krátkej lehote zrealizovať.

Posledná aktualizácia: 07/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.