Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčina.
Swipe to change

Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Bulharsko

V tejto časti sa uvádza prehľad bulharského katastra nehnuteľností.

Autor obsahu
Bulharsko

Aké informácie obsahuje bulharský kataster nehnuteľností?

Bulharský kataster nehnuteľností vlastní a vedie registračná agentúra v rámci tzv. „systému osobných údajov“. Informácie sú založené na osobných spisoch strán podieľajúcich sa na transakcii, konkrétne fyzických a právnických osôb. Do registra sa zapisujú len transakčné a právne dokumenty.

Od zostavenia a spustenia Integrovaného informačného systému na registráciu katastrov a majetku (IKAR) sú všetky zápisy verejne prístupné na internetovej stránke katastra nehnuteľností.

Systém IKAR pozostáva z dvoch modulov:

 1. Modulu pre administrátorov, ktorý je dostupný iba správcom systému,
 2. Modulu pre zákazníkov, ktorý je dostupný iba zákazníkom.

Systém IKAR ponúka sémantický a grafický obsah, najmä v prípadoch, kedy sú k dispozícii katastrálne mapy v digitálnej podobe.

Interne Internetová stránka bulharského katastra nehnuteľností obsahuje:

 • informácie o zapísaných transakciách,
 • prístup k údajom o nehnuteľnostiach a majetku,
 • poradie týchto práv.

Ponúka aj tieto typy verejnej služby:

 • Overenia (referencie)
 • Osvedčenia
 • Vyhotovovanie kópií právnych predpisov

Uvedené služby ponúkajú informácie o:

 • Dátume zápisu
 • Dátume uverejnenia úkonu
 • Zúčastnených stranách
 • Opisy nehnuteľností

Ako sa dokumenty zapisujú do katastra?

Kópie právnych úkonov a dokumentov sa predkladajú na podateľni.

Každý dokument sa zapíše do katastra v systéme IKAR, v ktorom sa mu pridelí číslo označujúce presný dátum a čas zápisu.

Dokumenty sa potom predkladajú sudcom na overenie a rozhodnutie.

Úradníci katastra po schválení sudcom informácie vkladajú do systému manuálne.

Všetky dokumenty sa potom oskenujú a uložia do systému.

Proces registrácie, overenia a zápisu informácií trvá v priemere jeden pracovný deň.

Je prístup do bulharského katastra nehnuteľností bezplatný?

Prístup do bulharského katastra nehnuteľností je bezplatný a otvorený pre všetkých. Informácie z internetovej stránky však môžu získať iba registrovaní užívatelia.

Za overenie cez internet sa v súlade so zákonom platí poplatok.

Ako vyhľadávať v bulharskom katastri nehnuteľností

V katastri nehnuteľností môžete vyhľadávať podľa: osobného identifikačného čísla (PIN) právnickej alebo fyzickej osoby, mena vlastníka, podrobného opisu nehnuteľnosti, parcelného čísla, súpisného čísla.

História bulharského katastra nehnuteľností

Prvý elektronický systém bol vytvorený v roku 1990. Odvtedy sa zaviedlo niekoľko elektronických systémov.

Hlavná reforma katastra nehnuteľností prebehla, keď sa presunul do právomocí registračnej agentúry zriadenej v júli 2004. Registračná agentúra spravovala a zlepšovala existujúce informačné systémy údajov až do vytvorenia systému IKAR 8. septembra 2008.

Zavádzanie systému IKAR prebiehalo vo fázach. Pôvodné údaje sa presunuli do nového systému IKAR. Plná prevádzka systému (pokrývajúceho celé územie Bulharska) sa začala 26. januára 2009, pričom je plne integrovaný s registrom Úradu geodézie, kartografie a katastra.

Zaručuje sa dodržiavanie zásad publicity, transparentnosti a bezpečnosti postupov.

Posledná aktualizácia: 28/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.