Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Česko

V tejto časti získate prehľad o katastri nehnuteľností Českej republiky.

Autor obsahu
Česko

Aké informácie ponúka český kataster nehnuteľností?

Český kataster nehnuteľností obsahuje vecné aj právne informácie o nehnuteľnostiach. V evidencii katastra nehnuteľností nájdete katastrálne mapy a informácie o vlastníkoch nehnuteľností.

Kataster nehnuteľností vlastní a spravuje Český úrad zememeračský a katastrálny, ktorý je nezávislou štátnou inštitúciou.

Je prístup do českého katastra nehnuteľností bezplatný?

Internetové vyhľadávanie v mapách a ich prezeranie, ako aj základné informácie o nehnuteľnostiach vrátane mena a adresy vlastníka sú bezplatné.

Poplatky sa platia za úradný výpis poskytnutý buď v papierovej podobe alebo elektronicky diaľkovým prístupom, ktorý obsahuje všetky informácie o právnych vzťahoch k nehnuteľnosti. Poplatok sa môže líšiť podľa rozsahu výpisu. Zvyčajne je to 100 Kč.

Vyhľadávanie v českom katastri nehnuteľností

Český kataster nehnuteľností disponuje pokročilou aplikáciou pre online vyhľadávanie informácií.

História českého katastra nehnuteľností

Elektronický informačný systém sa používa od roku 2001.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.