Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Dánsko

V tejto časti sa uvádza prehľad informácií o katastri nehnuteľností Dánska.

Autor obsahu
Dánsko

Aké informácie obsahuje dánsky kataster nehnuteľností?

Dánsky kataster nehnuteľností je dostupný online (len v dánskom jazyku). Informácie o prístupe, platbách a vyhľadávaní sa uvádzajú na webovej stránke katastra.

Dánsky kataster nehnuteľností je možné kontaktovať e-mailom na: tinglysning@domstol.dk

Je prístup do dánskeho katastra nehnuteľností bezplatný?

Informácie sa uvádzajú na webovej stránke katastra.

Ako vyhľadávať v katastri nehnuteľností

Informácie sa uvádzajú na webovej stránke katastra.

História dánskeho katastra nehnuteľností

Informácie sa uvádzajú na webovej stránke katastra.

Posledná aktualizácia: 04/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.