Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Anglicko a Wales

V tejto časti nájdete informácie o katastri nehnuteľností Anglicka a Walesu.

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Aké informácie obsahuje kataster nehnuteľností Anglicka a Walesu?

V katastri sa vedú záznamy o vlastníctve pozemkov a nehnuteľností v Anglicku a vo Walese. Našim mottom je „Vaše pozemkové a vlastnícke práva: zaručené a chránené.“

Naše hodnoty sú:

  • poskytujeme istotu,
  • integrita,
  • sme motorom inovácie,
  • poskytujeme profesionálne služby.

Kataster nehnuteľností zabezpečuje životne dôležitú funkciu poskytovania záruky a dôvery na trhu s nehnuteľnosťami, pričom zastrešuje vlastnícke práva v hodnote viac ako 4 bil. GBP v Anglicku a vo Walese vrátane viac ako 1 bilióna hypoték. Kataster nehnuteľností má viac ako 150 rokov praxe s vedením katastra a postupom času sa stáva čoraz efektívnejším – 99 % našich informácií a 73 % našich registračných služieb sa predkladá online. Pracujeme na vytvorení plne digitalizovaného katastra. Táto transformácia spočíva vo vybudovaní modernej digitálnej platformy pre pozemky a nehnuteľnosti na podporu katastra a s cieľom zabezpečiť moderné, efektívne služby pre zákazníkov.

Je prístup do katastra nehnuteľností Anglicka a Walesu bezplatný?

Za každú službu sa platí zákonný poplatok. Zriadenie online prístupu je zadarmo a väčšina online služieb stojí menej než služby sprostredkúvané poštou.

Ako vyhľadávať v katastri nehnuteľností Anglicka a Walesu

Online prístup:

Firemní používatelia môžu predkladať žiadosti o registráciu pozemkov a nehnuteľností alebo požiadať o vyhľadávanie na indexovanej mape (search of the index map) online cez elektronické služby pre podnikateľov (Business e-Services). Používatelia elektronických služieb pre podnikateľov môžu kedykoľvek využiť našu bezplatnú službu MapSearch na:

  • kontrolu toho, či je majetok (pozemok alebo nehnuteľnosť) v Anglicku alebo vo Walese registrovaný,
  • získanie čísla listu vlastníctva,
  • zistenie toho, či ide o držbu odvodenú od vlastníctva (freehold) alebo od prenájmu (leasehold),

Používatelia elektronických služieb pre podnikateľov musia spĺňať podmienky používania, zaregistrovať sa ako používatelia a musia mať otvorený účet umožňujúci variabilné priame inkasné platby v banke alebo stavebnej spoločnosti v Spojenom kráľovstve. Prihlásenie do elektronických služieb pre podnikateľov (business e-services).

Služba vyhľadania nehnuteľností (Find a Property service) je určená verejnosti a takisto ju využívajú malé podniky. Ponúka vyhľadávanie vlastníka pozemku alebo nehnuteľnosti pomocou adresy a informácie o hraniciach pozemkov a nehnuteľností a o tom, či sú ohrozené povodňami. Používatelia sa musia zaregistrovať a zaplatiť za túto službu kreditnou alebo debetnou kartou. Prihlásenie do služby vyhľadania nehnuteľností.

Kópie výpisov z katastra a katastrálnych máp získané cez elektronické služby pre podnikateľov sú „úradnými kópiami“ a na súde sa môžu použiť ako dôkaz. Služba MapSearch sa za poskytnuté informácie nezaručuje.

Kópie výpisov z katastra a katastrálnych máp získaných cez službu vyhľadania nehnuteľností (Find a Property service) nie sú úradnými kópiami.

Poštovný prístup:

O úradné kópie výpisov z katastra a katastrálnych máp môžete požiadať písomne na tlačivách OC1 (pre výpisy z katastra) a OC2 (pre dokumenty). Kataster nehnuteľností poskytuje tieto tlačivá bezplatne poštou alebo na internete. Úradné kópie sa na súde môžu použiť ako dôkaz.

Ak nedokážete nájsť informácie o nehnuteľnosti na internete, môžete poštou zaslať požiadavku o tzv. vyhľadávanie na indexovanej mape (search of the index map) (tlačivo SIM), aby ste zistili, či je nehnuteľnosť zaregistrovaná – v takom prípade dostanete číslo listu vlastníctva. Za túto službu sa účtuje poplatok na základe sadzobníka Katastra nehnuteľností.

O vyhľadanie záznamu v registroch vecných bremien môžete požiadať poštou alebo online cez elektronické služby pre podnikateľov (business e-services) vyplnením tlačiva K15 alebo (výlučne pre vyhľadanie záznamov o insolvenčných konaniach) K16.

Posledná aktualizácia: 25/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.