Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Estónsko

V tejto časti nájdete informácie o katastri nehnuteľností Estónska.

Autor obsahu
Estónsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje estónsky kataster nehnuteľností?

Estónsky kataster nehnuteľností je záznamom o vlastníckych právach a obmedzeniach a poskytuje informácie tretím stranám o registrovanom nehnuteľnom majetku.

Kataster nehnuteľností sa zameriava na právne aj faktické skutočnosti. Do katastra nehnuteľností sa zapisujú informácie o všetkých nehnuteľnostiach, ak zákon neustanoví inak. Každé individuálne vlastníctvo má svoj vlastný zápis a je mu pridelené jedinečné číslo (číslo registrovaného nehnuteľného majetku).

Register pozostáva zo štyroch oddielov.

Prvý oddiel obsahuje nasledujúce informácie o každej registrovanej nehnuteľnosti:

 • kód katastra (hranice, mapu atď.),
 • osobitný účel,
 • umiestnenie,
 • obmedzenia zriadené voči registrovanej nehnuteľnosti,
 • plocha (rozmery),
 • zlúčenie a rozdelenie,
 • zlúčenie s inou registrovanou nehnuteľnosťou alebo oddelenie časti nehnuteľnosti.

Druhý oddiel obsahuje nasledujúce informácie o každej registrovanej nehnuteľnosti:

 • vlastník,
 • ak je nehnuteľnosť v spoločnom vlastníctve, sú uvedené podrobnosti o tomto spoluvlastníctve; či je nehnuteľnosť v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve; mená spoluvlastníkov,
 • veľkosť podielov spoluvlastníkov (v prípade spoluvlastníctva).

Tretí oddiel obsahuje nasledujúce informácie o každej registrovanej nehnuteľnosti:

 • obmedzenia, t. j. práva zaťažujúce nehnuteľnosť (okrem hypoték),
 • obmedzenie vlastníctva,
 • poznámky týkajúce sa takéhoto obmedzenia,
 • obmedzenie dispozičného práva vlastníka,
 • iné poznámky týkajúce sa vlastníctva a zmien zápisov (vrátane obmedzení dispozičného práva zainteresovaných osôb) a vymazania či doplnenia hore uvedených záznamov.

Štvrtý oddiel obsahuje nasledujúce informácie o každej registrovanej nehnuteľnosti::

 • hypotekárny veriteľ (ak nejaký je),
 • peňažná hodnota hypotéky (nezaplatená suma),
 • poznámky týkajúce sa hypotéky,
 • pozmeňujúce a doplňujúce zápisy,
 • záznamy o vymazaných zápisoch.

Tieto rôzne časti katastru nehnuteľnosti sú verejne prístupné všetkým osobám. Na základe oprávneného záujmu potom možno nahliadnuť do spisu týkajúceho sa konkrétnej zapísanej nehnuteľnosti. Tento oprávnený záujem nemusia preukazovať vlastníci pozemkov, notári, súdni exekútori a súdne a kontrolné orgány.

Je prístup do estónskeho katastra nehnuteľností bezplatný?

Kataster nehnuteľností je vedený v elektronickej forme.

Do rôznych častí katastru nehnuteľností a do spisov týkajúcich sa zapísanej nehnuteľnosti možno nahliadať v priestoroch katastrálneho úradu, u notára alebo prostredníctvom vyhľadávača. Nahliadanie do katastru nehnuteľností v priestoroch katastrálneho úradu je bezplatné. Vlastníci nehnuteľností môžu bezplatne nahliadať do informácií, ktoré sa týkajú ich osoby a ich majetku prostredníctvom portálu verejnej správy. Za nahliadnutie do katastru nehnuteľností u notára alebo prostredníctvom vyhľadávača sa účtuje poplatok.

Prístup k informáciám obsiahnutým v katastri nehnuteľností umožňuje on-line vyhľadávač poskytovaný Strediskom registrov a informačných systémov. Použitie vyhľadávača je bezplatné. Vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazia všetky informácie uvedené v časti 1 katastru nehnuteľností (kód katastra, osobitný účel, plocha a adresa). Prístup k podrobnejším informáciám z katastra nehnuteľností je spoplatnený.

Za každé vyhľadanie jednotlivej položky sa účtuje poplatok 1 EUR.

Vyhľadávaná položka je každá táto informácia v jednotlivých častiach katastru nehnuteľností prístupná pre každú zapísanú nehnuteľnosť:
digitálne údaje v časti 1 (štruktúra nehnuteľností),
digitálne údaje v časti 2 (vlastník),
digitálne údaje v časti 3 (bremená a obmedzenia) a časti 4 (hypotéky).

Poplatok za vyhľadávanie zahŕňa prístup do prístupných záznamov o nehnuteľnosti a vytlačení príslušnej dokumentácie.

Na vyhľadávanie podrobných informácií týkajúcich sa častí katastru sa vzťahujú poplatky za služby uvedené tu. Tieto poplatky nepodliehajú DPH.

Ako vyhľadávať v estónskom katastri nehnuteľností

V databáze môžete vyhľadávať prostredníctvom týchto kritérií:

 • adresa,
 • registračné číslo v katastri,
 • meno vlastníka,
 • osobné identifikačné číslo / kód v registri,
 • názov nehnuteľnosti,
 • číslo nehnuteľnosti,
 • katastrálny obvod.

Takisto je možné vyhľadávať informácie o neplatných vlastníkoch a oprávnených osobách.

História estónskeho katastra nehnuteľností

Elektronická verzia katastra nehnuteľností obsahuje informácie datované od roku 1994. Prechod na elektronickú verziu sa začal v lete 2010.

Posledná aktualizácia: 14/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.