Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Nemecko

V tejto časti nájdete prehľad o nemeckom katastri nehnuteľností.

Autor obsahu
Nemecko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje nemecká pozemková kniha?

Nemecká pozemková kniha obsahuje informácie o občianskoprávnych vzťahoch k pozemkom, ako napr. informácie o vlastníkoch pozemkov či o vecnom práve iných osôb k týmto pozemkom. Pozemková kniha sa vedie prevažne v elektronickej podobe.

Nahliadnutie do pozemkovej knihy je možné len v prípade tých osôb, ktoré preukážu oprávnený záujem (najmä z právnych alebo hospodárskych dôvodov). Na tento účel je potrebné obrátiť sa na príslušný katastrálny úrad, v ktorého územnom obvode sa pozemok nachádza. Osoba, ktorá je oprávnená nahliadnuť do pozemkovej knihy, môže zároveň požiadať aj o výpis z tejto knihy.

Obmedzený okruh používateľov môže údaje z pozemkovej knihy vyhľadávať aj prostredníctvom elektronického portálu príslušnej spolkovej krajiny. Ide predovšetkým o nemecké súdy, správne orgány, notárske úrady, úverové inštitúcie či o poskytovateľov verejných služieb. O práve nahliadnuť do pozemkovej knihy rozhodujú súdne orgány príslušnej spolkovej krajiny.

Je prístup do nemeckej pozemkovej knihy bezplatný?

Nahliadnutie do pozemkovej knihy na katastrálnom úrade je bezplatné. Za vystavenie bežného výpisu z pozemkovej knihy sa účtuje poplatok vo výške 10 EUR a za vystavenie úradne overeného výpisu poplatok vo výške 20 EUR. Elektronický prístup do pozemkovej knihy, ako aj elektronický výpis sú taktiež spoplatnené.

Ako vyhľadávať v nemeckej pozemkovej knihe

V nemeckej pozemkovej knihe možno vyhľadávať podľa týchto kritérií:

  • číslo zložky v pozemkovej knihe
  • označenie parcely
  • adresa
  • meno vlastníka

História nemeckej pozemkovej knihy

Pozemková kniha umožňuje spravidla určiť vlastnícky vzťah k pozemkom už od začiatku 20. storočia.

Od polovice 90. rokov minulého storočia sa papierová podoba pozemkovej knihy postupne nahrádzala elektronickou formou. V súčasnosti je táto elektronizácia v značnej miere ukončená.

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.