Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Grécko

Grécko má v oblastiach, v ktorých bola evidencia pôdy ukončená, elektronický kataster nehnuteľností známy ako Kataster (κτηματολόγιο). Miestne registre hypoték (υποθηκοφυλακεία) dočasne takisto fungujú ako katastre nehnuteľností (κτηματολογικά γραφεία).

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Podľa zákona č. 2664/1998 o národnom katastri nehnuteľností sa v oblastiach krajiny, kde grécky kataster nehnuteľností funguje od roku 2003 a nahradil predchádzajúci systém registrácie prevodov nehnuteľností a hypoték, musia údaje katastra nehnuteľností uchovávať a aktualizovať len elektronicky. Databázu katastra nehnuteľností spravuje centrálne pre celé Grécko KTIMATOLOGIO AE (národný kataster nehnuteľností alebo Kataster) a na miestnej úrovni ju aktualizujú miestne katastre nehnuteľností na základe svojich transakcií.

Zákonom č. 4512/2018 bol zriadený právny subjekt s názvom Helénsky kataster, ktorý sa riadi verejným právom. Je to univerzálny nástupca KTIMATOLOGIO AE.

Čo ponúka grécky systém uchovávania údajov a dokumentov o nehnuteľnostiach?

V rámci jurisdikcie každého okresného občianskeho súdu (ειρηνοδικείο) sa vedie jeden alebo viaceré katastre a zo zákona sa ponúkajú tieto služby:

  1. registrácia, prenotácia hypotéky alebo zabavenie nehnuteľného majetku v rámci svojej jurisdikcie;
  2. prevod aktov, ktoré sa musia previesť zo zákona, a
  3. registrácia občianskych súdnych konaní a akéhokoľvek iného právneho aktu alebo oznámenia týkajúcich sa nehnuteľného majetku.

Existuje 15 platených a 258 bezplatných registrov hypoték. Ich počet sa mení, keďže proces ukončovania činnosti registrov hypoték a začleňovania zrušených registrov hypoték do Helénskeho katastra práve prebieha.

Platenými registrami hypoték sú úrady ministerstva spravodlivosti.

Miestnymi katastrami nehnuteľností Rodos a Kos-Leros na ostrovoch Rodos a Kos sú úrady ministerstva spravodlivosti, kde je registračný systém centralizovaný.

Bezplatnými registrami hypoték (άμισθα υποθηκοφυλακεία) sú buď

  1. špecializované neplatené registre, ktoré vedú registrátori menovaní ministrom spravodlivosti po úspešnom absolvovaní výberového konania, alebo
  2. nešpecializované neplatené registre, ktoré vedú notári menovaní do ústredia registra hypoték.

Kontaktné údaje registrov hypoték sú k dispozícii na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

Helénsky kataster je jednotný systém evidencie právnych, technických a iných doplňujúcich informácií o nehnuteľnom majetku a vlastníckych právach, za ktorý ručí a zodpovedá štát.

Helénsky kataster najmä:

  • zaznamenáva všetky akty súvisiace so vznikom, s prevodom, so zmenou alebo zánikom vlastníckych práv. Každý akt je zaznamenaný až po dôkladnej kontrole, aby sa žiaden akt nezaznamenal, ak osoba, ktorá prevádza nehnuteľnosť, nie je uvedená v katastri nehnuteľností ako vlastník nehnuteľnosti,
  • zaznamenáva zemepisný opis (tvar, lokalitu a veľkosť) nehnuteľnosti,
  • systematicky zaznamenáva verejný majetok a

zaznamenáva užívacie práva.

Právna databáza

Základné informácie o Helénskom katastri sú k dispozícii na jeho webovom sídle.

Je prístup k službám na uchovávanie údajov o gréckych nehnuteľnostiach bezplatný?

V oblastiach, v ktorých pracujú katastre nehnuteľností dočasne, sú na príslušných úradoch bezplatne sprístupnené počítače na elektronické vyhľadávanie údajov.

História gréckeho systému uchovávania údajov a dokumentov o nehnuteľnostiach

Systém evidencie pozemkov umožnil po prvýkrát zákon č. 41/1836. Uvedené orgány zaznamenávali údaje o pozemkoch od začiatku evidencie pozemkov.

V oblastiach, v ktorých je evidencia nehnuteľností dokončená, plnia úlohu dočasných katastrov nehnuteľností miestne registre hypoték, a to od prijatia rozhodnutia Gréckej organizácie pre geodéziu a kataster (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) o vytvorení Katastra. Odvtedy sa všetky transakcie v záznamoch katastra nehnuteľností vykonávajú len elektronicky.

Vyhľadávanie informácií

Elektronický systém evidencie nehnuteľností umožňuje vyhľadávanie podľa: a) osobných údajov; b) kódu Helénskeho katastra a/alebo c) adresy nehnuteľnosti.

Súvisiace odkazy

Helénsky kataster

Posledná aktualizácia: 26/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.