Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Grécko

Grécko má v oblastiach, v ktorých bola evidencia nehnuteľností ukončená, elektronický kataster nehnuteľností (κτηματολόγιο). Miestne registre hypoték (υποθηκοφυλακεία) dočasne takisto fungujú ako katastre nehnuteľností (κτηματολογικά γραφεία). Podľa zákona č. 2664/1998 o helénskom katastri nehnuteľností možno údaje týkajúce sa evidencie nehnuteľností uchovávať a aktualizovať len elektronicky v oblastiach, v ktorých kataster funguje od roku 2003, čím sa nahrádza predchádzajúci systém prevodu majetku a hypoték. Databázu katastra nehnuteľností uchováva centrálne pre celú krajinu spoločnosť Ktimatologio (Κτηματολόγιο Α.Ε.) a aktualizujú ju miestne katastrálne úrady podľa svojich transakcií.

Autor obsahu
Grécko

Čo ponúka grécky systém uchovávania údajov a dokumentov o nehnuteľnostiach?

V rámci jurisdikcie každého miestneho občianskeho súdu (ειρηνοδικείο) sa vedie jeden alebo viaceré katastre a zo zákona sa ponúkajú tieto služby:

  1. registrácia, zabavenie a konfiškácia majetku v rámci jurisdikcie;
  2. prevod aktov, ktoré sa musia previesť zo zákona a
  3. registrácia súdnych konaní, iných právnych úkonov alebo príslušných údajov o nehnuteľnosti.

Existuje 26 platených a 320 neplatených registrov hypoték.

Platené registre hypoték (έμμισθα υποθηκοφυλακεία) patria pod ministerstvo pre spravodlivosť.

Úlohy ministerstva spravodlivosti na ostrovoch Rodos a Kos, kde sa prevod nehnuteľností týka najmä pozemkov, plnia katastrálne úrady Rodos a Kos-Leros.

Neplatené registre hypoték (άμισθα υποθηκοφυλακεία:

  1. sú buď špecializované (ειδικά), vedie ich úradník (υποθηκοφύλακας) vymenovaný ministrom spravodlivosti po vykonaní skúšky; alebo
  2. nešpecializované (μη ειδικά), vedie ich notár vymenovaný katastrálnym úradom.

Kontaktné údaje uvedených registrov hypoték možno nájsť na webovej lokalite gréckeho ministerstva pre spravodlivosť.

Okrem toho v Grécku existuje inštitucionálny rámec pre štúdium, rozvoj a činnosť helénskeho katastra nehnuteľností (Εθνικό Κτηματολόγιο). Touto úlohou bola poverená súkromná spoločnosť Ktimatologio.

Helénsky kataster je jednotný systém registrácie právnych, technických a iných informácií o nehnuteľnostiach a právach s nimi spojených a je garantovaný štátom.

Helénsky kataster najmä:

  • zaznamenáva všetky akty súvisiace s nadobudnutím, prevodom, zmenou alebo zánikom vlastníckych práv. Každý akt je zaznamenaný po dôkladnej kontrole, t. j. žiaden akt sa nezaznamená, ak osoba, ktorá prevádza vlastnícke práva, nie je uvedená v katastri nehnuteľností ako vlastník;
  • zaznamenáva zemepisný opis (tvar, lokalita a veľkosť) nehnuteľnosti;
  • systematicky zaznamenáva verejný majetok a
  • zaznamenávaj užívacie práva.

Právna databáza

Základné informácie o helénskom katastri nehnuteľností nájdete na jeho webovej lokalite.

Je prístup k službám na uchovávanie údajov o gréckych nehnuteľnostiach bezplatný?

V oblastiach, v ktorých pracujú katastrálne úrady dočasne, sú na príslušných úradoch bezplatne sprístupnené počítače na elektronické vyhľadávanie údajov.

V rámci NSRF bola spoločnosť Ktimatologio poverená vypracovaním projektu digitálneho prenosu dokumentov medzi registrami hypoték, a to vzhľadom na dokončenie evidencie nehnuteľností v krajine. Projekt zahŕňa vytvorenie infraštruktúry na: a) online predkladanie aktov na zápis do záznamov katastra nehnuteľností; a b) online predkladanie a spracúvanie žiadostí o vydanie potvrdenia z týchto záznamov.

V návrhu právnych predpisov ministerstva pre životné prostredie a energetiku sú zahrnuté príslušné ustanovenia.

História gréckeho systému uchovávania údajov a dokumentov o nehnuteľnostiach

Systém evidencie pozemkov umožnil po prvýkrát zákon č. 41/1836. Uvedené orgány zaznamenávali údaje o pozemkoch od začiatku evidencie pozemkov.

V oblastiach, v ktorých je evidencia nehnuteľností dokončená, plnia dočasnú úlohu katastra nehnuteľností miestne registre hypoték, a to od prijatia rozhodnutia gréckej organizácie pre geodéziu a kataster (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) o vytvorení katastra. Odvtedy sa všetky transakcie v záznamoch katastra nehnuteľností vykonávajú len elektronicky.

Vyhľadávanie informácií

Elektronický systém evidencie nehnuteľností umožňuje vyhľadávanie podľa: a) osobných údajov; b) gréckeho katastrálneho čísla a/alebo c) adresy nehnuteľnosti.

Súvisiace webové lokality

Helénsky kataster nehnuteľností

Posledná aktualizácia: 29/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.