Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Grécko

Grécko má v oblastiach, v ktorých bola evidencia nehnuteľností ukončená, elektronický kataster nehnuteľností (κτηματολόγιο). Miestne registre hypoték (υποθηκοφυλακεία) dočasne takisto fungujú ako katastre nehnuteľností (κτηματολογικά γραφεία). Podľa zákona č. 2664/1998 o helénskom katastri nehnuteľností možno údaje týkajúce sa evidencie nehnuteľností uchovávať a aktualizovať len elektronicky v oblastiach, v ktorých kataster funguje od roku 2003, čím sa nahrádza predchádzajúci systém prevodu majetku a hypoték. Databázu katastra nehnuteľností uchováva centrálne pre celú krajinu spoločnosť Ktimatologio (Κτηματολόγιο Α.Ε.) a aktualizujú ju miestne katastrálne úrady podľa svojich transakcií.

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Čo ponúka grécky systém uchovávania údajov a dokumentov o nehnuteľnostiach?

V rámci jurisdikcie každého miestneho občianskeho súdu (ειρηνοδικείο) sa vedie jeden alebo viaceré katastre a zo zákona sa ponúkajú tieto služby:

  1. registrácia, zabavenie a konfiškácia majetku v rámci jurisdikcie;
  2. prevod aktov, ktoré sa musia previesť zo zákona a
  3. registrácia súdnych konaní, iných právnych úkonov alebo príslušných údajov o nehnuteľnosti.

Existuje 26 platených a 320 neplatených registrov hypoték.

Platené registre hypoték (έμμισθα υποθηκοφυλακεία) patria pod ministerstvo pre spravodlivosť.

Úlohy ministerstva spravodlivosti na ostrovoch Rodos a Kos, kde sa prevod nehnuteľností týka najmä pozemkov, plnia katastrálne úrady Rodos a Kos-Leros.

Neplatené registre hypoték (άμισθα υποθηκοφυλακεία:

  1. sú buď špecializované (ειδικά), vedie ich úradník (υποθηκοφύλακας) vymenovaný ministrom spravodlivosti po vykonaní skúšky; alebo
  2. nešpecializované (μη ειδικά), vedie ich notár vymenovaný katastrálnym úradom.

Kontaktné údaje uvedených registrov hypoték možno nájsť na webovej lokalite gréckeho ministerstva pre spravodlivosť.

Okrem toho v Grécku existuje inštitucionálny rámec pre štúdium, rozvoj a činnosť helénskeho katastra nehnuteľností (Εθνικό Κτηματολόγιο). Touto úlohou bola poverená súkromná spoločnosť Ktimatologio.

Helénsky kataster je jednotný systém registrácie právnych, technických a iných informácií o nehnuteľnostiach a právach s nimi spojených a je garantovaný štátom.

Helénsky kataster najmä:

  • zaznamenáva všetky akty súvisiace s nadobudnutím, prevodom, zmenou alebo zánikom vlastníckych práv. Každý akt je zaznamenaný po dôkladnej kontrole, t. j. žiaden akt sa nezaznamená, ak osoba, ktorá prevádza vlastnícke práva, nie je uvedená v katastri nehnuteľností ako vlastník;
  • zaznamenáva zemepisný opis (tvar, lokalita a veľkosť) nehnuteľnosti;
  • systematicky zaznamenáva verejný majetok a
  • zaznamenávaj užívacie práva.

Právna databáza

Základné informácie o helénskom katastri nehnuteľností nájdete na jeho webovej lokalite.

Je prístup k službám na uchovávanie údajov o gréckych nehnuteľnostiach bezplatný?

V oblastiach, v ktorých pracujú katastrálne úrady dočasne, sú na príslušných úradoch bezplatne sprístupnené počítače na elektronické vyhľadávanie údajov.

V rámci NSRF bola spoločnosť Ktimatologio poverená vypracovaním projektu digitálneho prenosu dokumentov medzi registrami hypoték, a to vzhľadom na dokončenie evidencie nehnuteľností v krajine. Projekt zahŕňa vytvorenie infraštruktúry na: a) online predkladanie aktov na zápis do záznamov katastra nehnuteľností; a b) online predkladanie a spracúvanie žiadostí o vydanie potvrdenia z týchto záznamov.

V návrhu právnych predpisov ministerstva pre životné prostredie a energetiku sú zahrnuté príslušné ustanovenia.

História gréckeho systému uchovávania údajov a dokumentov o nehnuteľnostiach

Systém evidencie pozemkov umožnil po prvýkrát zákon č. 41/1836. Uvedené orgány zaznamenávali údaje o pozemkoch od začiatku evidencie pozemkov.

V oblastiach, v ktorých je evidencia nehnuteľností dokončená, plnia dočasnú úlohu katastra nehnuteľností miestne registre hypoték, a to od prijatia rozhodnutia gréckej organizácie pre geodéziu a kataster (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) o vytvorení katastra. Odvtedy sa všetky transakcie v záznamoch katastra nehnuteľností vykonávajú len elektronicky.

Vyhľadávanie informácií

Elektronický systém evidencie nehnuteľností umožňuje vyhľadávanie podľa: a) osobných údajov; b) gréckeho katastrálneho čísla a/alebo c) adresy nehnuteľnosti.

Súvisiace webové lokality

Helénsky kataster nehnuteľností

Posledná aktualizácia: 22/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.