Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Maďarsko

Táto časť poskytuje prehľad o katastri nehnuteľností v Maďarsku.

Autor obsahu
Maďarsko

Aké služby poskytuje maďarský kataster nehnuteľností?

Maďarský kataster nehnuteľností spravuje ministerstvo poľnohospodárstva (Földművelésügyi Minisztérium) a katastrálne úrady (Földhivatal) Maďarska.

Na oficiálnej webovej lokalite katastrálnych úradov v Maďarsku (magyarországi földhivatalok) sa nachádzajú informácie o celoštátnej sieti maďarských katastrálnych úradov a prístup k celej sieti pozemkových úradov s podrobnosťami o ich:

  • úlohách,
  • povinnostiach a poskytovaných službách,
  • nových a dôležitých projektoch.

Môžete si tu stiahnuť administratívne tlačivá a prečítať si o ich elektronických službách a podmienkach pre internetový prístup do systému. Nájdete tu aj príslušné právne predpisy.

Je prístup do maďarského katastra nehnuteľností bezplatný?

Registrovaní používatelia (štátne orgány, banky, právnici, notári, obecné úrady, realitní makléri atď.) majú prístup k online službám (TAKARNET) maďarského katastra nehnuteľností od roku 2003. Poskytovanie údajov je v súlade s príslušnými právnymi predpismi spoplatnené.

V júni 2011 bola spustená online služba katastra nehnuteľností (Földhivatal Online), do ktorej môžu občania získať prístup priamo prostredníctvom vládneho internetového portálu použitím svojich centrálnych prístupových údajov (ügyfélkapu), pričom rovnako ako registrovaní používatelia tu môžu za poplatok využívať online služby.

Používatelia online katastra nehnuteľností majú bezplatný prístup k obmedzenému množstvu údajov. Táto bezplatná služba však obsahuje len opisné údaje o nehnuteľnostiach [prvá časť listu vlastníctva (tulajdoni lap)]. V databáze je možné vyhľadávať podľa čísla parcely (helyrajzi szám) alebo adresy nehnuteľnosti. Registrovaní používatelia a občania môžu prostredníctvom internetu využívať tieto online služby 24 hodín denne.

Ako vyhľadávať v maďarskom katastri nehnuteľností

Vo všeobecnosti môžete vyhľadávať podľa:

  • čísla parcely,
  • číselného rozpätia parciel alebo
  • adresy nehnuteľnosti.

Používatelia, ktorí disponujú osobitnými právami (polícia, vyšetrovacie orgány, súdni exekútori, notári pri dedičských konaniach), môžu na základe mena a osobných údajov vyhľadávať vlastníka a/alebo oprávnenú osobu.

História maďarského katastra nehnuteľností

Oficiálny názov právneho a administratívneho systému, ktorý spravuje register nehnuteľností v Maďarsku je „jednotný systém evidencie nehnuteľností“ (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer). Nazýva sa „jednotný“, pretože katastrálne kartografické údaje a právne údaje (telekkönyv, ‘Grundbuch’) sa od roku 1971 spravujú na právnej a inštitucionálnej úrovni integrovaným spôsobom. Jednotná inštitucionálna sieť, ktorá zahŕňa všetky katastrálne úrady, je zodpovedná za evidenciu právnych transakcií a zmien v katastrálnych mapách, poskytovanie údajov a vykonávanie úloh týkajúcich sa vlastníctva pozemkov a budov. Jednotný systém evidencie nehnuteľností v Maďarsku bol prvým svojho druhu v Európe. Maďarský systém má viacero účelov, čo znamená, že okrem činností zastrešujúcich celé spektrum evidencie nehnuteľností vykonáva mnoho iných úloh, ako napríklad zriaďovanie a udržiavanie siete geodetických kontrolných bodov, topografické mapovanie, ochrana pôdy, evidovanie prenajímania pôdy a udržiavanie administratívnych hraníc.

Túto komplexnú verejnú databázu, ktorá pokrýva celé administratívne územie Maďarska a ktorá obsahuje informácie o poľnohospodárskej pôde a nehnuteľnom majetku, čiže informácie týkajúce sa jedných z najdôležitejších zložiek hospodárskeho života, poľnohospodárstva a peňažného obehu, spravuje integrovaným spôsobom pozemková správa. Cieľom tohto systému je pomôcť pri presadzovaní vlastníckych práv, zdravého životného prostredia, slobody podnikania a hospodárskej súťaže a úradne zaevidovať prirodzené a umelé krajinné body prostredníctvom jednotného a verejne overeného systému registrácie nehnuteľností a infraštruktúry pre priestorové informácie.

Všeobecným cieľom je prostredníctvom jednotného a verejne overeného systému registrácie pôdy a infraštruktúry úradne zaregistrovať a spravovať údaje o všetkých pozemkoch a inom vlastníctve, a zároveň zaistiť bezpečnosť vlastníckych práv a iných práv viažucich sa k vlastníctvu.
Jednotný systém evidencie nehnuteľnosti má okrem toho dva špecifické ciele. Právnym cieľom katastra nehnuteľností je chrániť práva a oficiálne dokumenty spájajúce sa s nehnuteľnosťami a zároveň v dobrej viere poskytovať istotu majiteľom a držiteľom nehnuteľnosti a podporovať jej výhodné používanie. Na druhej strane, ekonomickým cieľom systému je slúžiť ako jednotný základ plánovania a vytvárania finančných záväzkov, pomocou poskytovania štatistických údajov uľahčiť riadenie a investície do nehnuteľností a poskytovať služby celej spoločnosti.

Súvisiace odkazy

Vládny portál

Oficiálna webová lokalita maďarských katastrov nehnuteľností

Posledná aktualizácia: 06/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.