Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Írsko

V tejto časti nájdete prehľad katastra nehnuteľností Írska.

Autor obsahu
Írsko

Aké informácie obsahuje írsky kataster nehnuteľností?

Kataster nehnuteľností Írska prevádzkuje a spravuje Úrad pre evidenciu nehnuteľností v Írsku ako orgán, ktorý je zo zákona zodpovedný viesť evidenciu nehnuteľností v Írskej republike.

V katastri nehnuteľností Írska nájdete právne a vecné informácie.

Každý zápis vlastníckeho práva do katastra je rozdelený na tri časti:

 1. V časti 1 je opísané geografické umiestnenie, kde sa predmetná nehnuteľnosť nachádza, s odkazom na elektronickú mapu, ako aj o aký typ držby ide (vlastníctvo alebo prenájom nehnuteľnosti so záväzkom).
 2. V časti 2 sa uvádzajú mená a adresy registrovaných vlastníkov a charakter právneho titulu.
 3. V časti 3 sú uvedené právne ťarchy (hypotéky, práva na prechod, prejazd atď.), ktorými je uvedená nehnuteľnosť zaťažená.

Je prístup do írskeho katastra nehnuteľností bezplatný?

Írsky kataster nehnuteľností je „otvoreným“ registrom. Nie je teda stanovené žiadne obmedzenie pri využívaní jednotlivých služieb a Úrad pre evidenciu nehnuteľností neúčtuje žiadny poplatok za prístup do katastra nehnuteľností.

Poplatky sa však účtujú za skutočné využívanie služby – v sadzbách uvedených v právnom predpise o poplatkoch. Poplatky je možné uhrádzať elektronicky alebo v hotovosti.

Predplatené služby katastra nehnuteľností Írskej republiky vyžadujú:

 • predplatený účet s pozitívnym zostatkom,
 • pridelené používateľské identifikačné číslo a heslo,
 • konfiguráciu primeraného zabezpečeného prístupu.

V súčasnosti môžete predplatné na služby Katastra nehnuteľností Írska získať priamo od Úradu pre evidenciu nehnuteľností v Írskej republike alebo prostredníctvom mnohých sprostredkovateľov služieb v súkromnom sektore.

Aktuálne existuje viac ako 14 000 predplatených používateľov Katastra nehnuteľností Írska a každoročne sa prostredníctvom online služby realizuje viac ako 3 milióny transakcií.

Ako vyhľadávať v írskom katastri nehnuteľností

V írskom katastri nehnuteľností je možné vyhľadávať viacerými spôsobmi:

 • podľa úradného čísla vlastníckeho práva
 • podľa poštovej adresy nehnuteľnosti
 • navigáciou na online mape
 • výberom oblasti na mape
 • zadaním zemepisných súradníc

História írskeho katastra nehnuteľností

Aktuálne používaný systém evidencie nehnuteľností bol v Írsku zriadený v roku 1892. Ako nástroj založený na systéme „otvoreného“ a štátom garantovaného registra bol kataster nehnuteľností navrhnutý tak, aby postupne nahradil systém registrácie listín, ktorý sa používal od roku 1707.

Súvisiace odkazy

Európska pozemková informačná služba (EULIS), Írsky vládny portál, Úrad pre evidenciu nehnuteľností v Írsku, Online služby katastra nehnuteľností Írska

Posledná aktualizácia: 18/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.