Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Malta

V tejto časti nájdete prehľad katastra nehnuteľností Malty.

Autor obsahu
Malta

Aké informácie obsahuje maltský kataster nehnuteľností?

Do elektronického registra oddelenia maltského katastra nehnuteľností majú prístup iba zamestnanci katastra nehnuteľností a členovia dvoch ďalších vládnych oddelení, ktorých zamestnanci majú prístup len na čítanie.

Informácie obsiahnuté v registri v súčasnosti ešte nepokrývajú celé územie maltských ostrovov a ešte stále sa doplňujú, pričom existuje možnosť, že v budúcnosti budú poskytované online. Klienti však môžu požiadať o vyhľadanie informácií tak, že vyplnia príslušné tlačivo. Všeobecné otázky je možné adresovať riaditeľovi katastra nehnuteľností Malty - Director of the Malta Land Registry, Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535.

Informácie môžete získať na telefónnom čísle +35621239777 alebo e-mailom na: landregistry.ima@gov.mt.

Je prístup do maltského katastra nehnuteľností bezplatný?

Nie, prístup do maltského katastra nehnuteľností je spoplatnený. Pri každom vyhľadávaní sa účtuje poplatok 4,66 EUR.

Ako vyhľadávať v maltskom katastri nehnuteľností

Klienti môžu požiadať o vyhľadanie informácií tak, že vyplnia príslušné tlačivo.

História maltského katastra nehnuteľností

Register bol vytvorený v súlade so zákonom o katastri, kap. 296 Zákonov Malty z roku 1982.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.