Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Severné Írsko

V tejto časti nájdete prehľad o katastri nehnuteľností Severného Írska.

Autor obsahu
Severné Írsko

Aké informácie obsahuje kataster nehnuteľností Severného Írska?

Pozemkové a katastrálne služby Severného Írska poskytujú statické (nemeniace sa) informácie o pravidlách, predpisochusmerneniach, ktoré upravujú činnosť rozličných registrov.

LandWeb Direct (Služba priameho prístupu zákazníkov)

Táto služba poskytuje:

  • Vyhľadávacie nástroje
  • Meno vlastníka a ťarchy, ktorými je nehnuteľnosť zaťažená
  • Nástroj, ktorý umožňuje preberanie a tlač informácií, ktoré sú vedené v registri.

Je prístup do katastra nehnuteľností Severného Írska bezplatný?

Áno, prístup k statickému obsahu je bezplatný. Používatelia, ktorí majú záujem o prístup k vyhľadávacím nástrojom sa musia zaregistrovať a vo väčšine prípadov sú povinní platiť poplatky.

Ako vyhľadávať v katastri nehnuteľností Severného Írska

Vyhľadávacie nástroje zahŕňajú aj prístup ku katastrálnym mapám, obsahu listov vlastníctva, ako aj k dokladom o vlastníctve. Táto databáza obsahuje mená vlastníkov a ťarchy, ktorými je nehnuteľnosť zaťažená.

Nástroj na elektronickú registráciu umožňuje registrovaným užívateľom vypĺňanie rozličných registračných formulárov, výpočet poplatkov a podávanie informácií elektronicky.

História katastra nehnuteľností Severného Írska

Kataster nehnuteľností vznikol v roku 1891, predtým bolo vlastníctvo zaznamenávané do Registra dokumentov (Registry of Deed) založeného v roku 1706. Úrad pozemkových a katastrálnych služieb spravuje tri registre: kataster nehnuteľností, register dokumentov a register zákonných poplatkov.

Užitočné odkazy

Pozemkové a katastrálne služby – Katastre nehnuteľností

Európska pozemková informačná služba

Posledná aktualizácia: 25/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.