Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Poľsko

V tejto časti sa uvádza prehľad o poľskom katastri nehnuteľností.

Autor obsahu
Poľsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje poľský kataster nehnuteľností?

Poľský kataster nehnuteľností (rejestr ksiąg wieczystych) sa vedie v súlade so zákonom o katastroch nehnuteľností a hypotékach.

Podľa tohto zákona sa katastre nehnuteľností vedú s cieľom určiť právny stav nehnuteľnosti. Obsahujú okrem iného tieto informácie:

  • označenie nehnuteľnosti (vrátane jednotlivých jej parciel),
  • údaje o majiteľovi (majiteľoch) alebo držiteľovi užívacích práv,
  • informácie o vecných práva iných osôb k nehnuteľnosti,
  • druh a výšku hypoték, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľnosť.

Katastre nehnuteľností sú verejné dokumenty, do ktorých môže každý nahliadať. Od júna 2010 je možný online prístup do katastra nehnuteľností prostredníctvom katastrálneho čísla.

Každý môže okrem toho získať výpis z katastra nehnuteľností alebo potvrdenie o uzavretí katastra.

Je prístup do poľského katastra nehnuteľností bezplatný?

Prístup do katastra nehnuteľností je bezplatný.

Za výpis z katastra nehnuteľností alebo za potvrdenie o uzavretí katastra sa vyberá poplatok.

Posledná aktualizácia: 07/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.