Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Slovensko

V tejto sekcii sa uvádza prehľad o katastri nehnuteľností Slovenskej republiky.

Autor obsahu
Slovensko

Aké informácie obsahuje kataster nehnuteľností Slovenskej republiky?

Slovenský katastrálny portál vlastní Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy na úseku katastra. Portál zabezpečuje a udržiava Geodetický a kartografický ústav Bratislava.

Portál poskytuje právne a vecné informácie o vlastníctve nehnuteľností. Aktualizuje sa z údajov dodávaných príslušnými okresnými úradmi, katastrálnymi odbormi. Vyhľadávanie je možné v slovenčine a v angličtine. Portál poskytuje nasledovné:

 • vybrané údaje zo súboru geodetických informácií - katastrálne mapy
 • vybrané údaje zo súboru popisných informácií - informácie o pozemkoch, stavbách, bytoch, nebytových priestoroch a listy vlastníctva
 • register obcí, register katastrálnych území
 • štatistické zostavy
 • úhrnné hodnoty druhov pozemkov
 • informácie o stave katastrálneho konania
 • podanie oznámenia návrhu na vklad

Na liste vlastníctva sú uvedené základné údaje o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a o právach k nehnuteľnostiam ako aj skutočnosti súvisiace s právami k nehnuteľnostiam. Presnejšie list vlastníctva obsahuje:

 • číslo listu vlastníctva
 • názov okresu, v ktorom sa konkrétna nehnuteľnosť nachádza
 • názov príslušnej obce
 • názov katastrálneho územia

a skladá sa z 3 častí:

Časť A – majetková podstata, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso) a údaje o nich:

 • výmeru
 • druh pozemku
 • spôsob využívania pozemku
 • príslušnosť k zastavanému územiu obce
 • iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia k časti A

Časť B – vlastník alebo iná oprávnená osoba, ktorá obsahuje:

 • meno
 • priezvisko
 • rodné priezvisko alebo názov vlastníka nehnuteľnosti alebo inej oprávnenej osoby
 • dátum narodenia
 • spoluvlastnícky podiel
 • titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny
 • miesto trvalého pobytu alebo sídlo
 • iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia k časti B

Časť C – ťarchy obsahuje:

 • vecné bremeno (obsah vecného bremena, označenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva oprávneného)
 • záložné právo (označenie záložného veriteľa), predkupné právo, ak má mať účinky vecného práva (označenie oprávneného z predkupného práva)
 • iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva
 • iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia k časti C

Časť C neobsahuje údaj o výške dlhu.

Je prístup do katastra nehnuteľností Slovenskej republiky bezplatný?

Informácie na katastrálnom portáli sú poskytované všetkým subjektom bezplatne.

História katastra nehnuteľností Slovenskej republiky

Katastrálny portál funguje od roku 2004. Od septembra 2007 sú údaje zo zákona na portáli poskytované bezplatne.

V roku 2019 boli Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) úspešné realizované ďalšie zmeny.

Záujemca o údaje katastra si môže kdekoľvek, kde je pripojenie na internet, bezplatne pozrieť údaje katastra, ktoré potrebuje. Multiplatformové riešenia ÚGKK SR zahŕňajú aj mobilné aplikácie.

Mapový portál ZBGIS® slúži ako webová aplikácia, ktorá je funkčne zameraná na zobrazovanie a interaktívnu prácu s digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, údajmi ZBGIS, registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom terénu a geografickými názvami. Tieto údaje sú integrované do jedného celku, čo umožňuje používateľom získať komplexnejšie informácie o konkrétnom území nielen z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťahov ale aj z hľadiska topografie (vlastnosti objektov, výšková členitosť terénu a iné). Táto aplikácia je neustále rozvíjaná a obohacovaná o nové funkcie.

Prostredníctvom portálovej aplikácie CICA (Cadastral Information Correctly Applied) si každý používateľ odkiaľkoľvek dokáže vyhľadať popisné údaje katastra a následne vygenerovať výpis zo zvoleného ľubovoľného listu vlastníctva.

Dňa 27.10.2015 ÚGKK SR vypublikoval prvých 15 elektronických služieb v rámci projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností (Portál ESKN), financovaného prostredníctvom Operačného programu informatizácie spoločnosti do testovacej prevádzky. Tento systém spája niektoré výhody oboch vyššie uvedených portálových služieb a poskytuje okrem komplexnej informácie o jednej nehnuteľnosti aj možnosť využívania nevizuálnych služieb. Portál ESKN poskytuje informácie z katastra nehnuteľností a to najmä informácie o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a iných oprávnených osobách, právach k nehnuteľnostiam, o registri územno-technických jednotiek, číselníkoch, výpisy z listu vlastníctva, súpisy parciel, stavieb, vlastníkov správcov nájomcov a súpisy iných oprávnených osôb. Zároveň poskytuje rezortnú kartografiu, t. j. priestorové informácie - súbor geodetických informácií z katastra nehnuteľností realizované službami WMS (Web Map Service) a WMTS (Web Map Tile Service), ako aj informácie z katastra nehnuteľností pre vybrané geodetické činnosti.

Súvisiace odkazy

webová stránka katastrálneho portálu, webová stránka ÚGKK SR, , CICA, Portál ESKN

Posledná aktualizácia: 27/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.